76/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/86) 6 §, 10 § 2 mom., 11 §, 12 § 2 mom., 15 §, 20 § 2 mom., 23 § 2 och 3 mom., 24 och 34 §§ samt 36 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 40 a § som följer:

6 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av bekämpandet av smittsamma sjukdomar ankommer på social- och hälsovårdsministeriet och på social- och hälsostyrelsen under ministeriets tillsyn.

Inom länen ankommer planeringen, ledningen och övervakningen av bekämpandet av smittsamma sjukdomar på länsstyrelsen.

10 §

Undersökningar och uppgifter som nämns i 1 mom. utförs dessutom i laboratorier som för detta ändamål har godkänts av social- och hälsostyrelsen.


11 §

Allmänna frivilliga vaccineringar och hälsoundersökningar skall anordnas för förebyggande av smittsamma sjukdomar enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

12 §

Då obligatorsk vaccinering anses synnerligen brådskande kan social- och hälsovårdsministeriet meddela temporära föreskrifter om verkställandet av den. Föreskrifterna skall utan dröjsmål meddelas statsrådet, som skall fatta slutligt beslut i saken.

15 §

Då brådskande åtgärder är nödvändiga för förhindrande av att en smittsam sjukdom sprids, kan social- och hälsostyrelsen och inom länet länsstyrelsen meddela nödvändiga föreskrifter om dem.

20 §

Den som sköter ett arbete eller en uppgift som avses 1 mom. skall vaccineras och undersökas på bestämda tider enligt vad social- och hälsostyrelsen föreskriver närmare.


23 §

Chefläkaren vid en hälsovårdscentral skall anmäla en misstänkt eller konstaterad allmänfarlig och anmälningspliktig smittsam sjukdom samt biverkningar av vaccinering till länsstyrelsen och social- och hälsostyrelsen.

Social- och hälsostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om de anmälningar som avses i 1 och 2 mom. samt om lämnande av sådana uppgifter till myndigheterna som de behöver för observation av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och för planeringen av bekämpandet av smittsamma sjukdomar.

24 §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning skall anmäla fall av sådan misstänkt eller konstaterad djursjukdom som utgör fara för människans hälsa till social- och hälsostyrelsen och i brådskande fall även till länsstyrelsen.

34 §

Social- och hälsostyrelsen kan meddela anvisningar om användningen av vaccin, antikroppspreparat och andra läkemedel som är avsedda för förebyggande av smittsamma sjukdomar.

36 §

Om avtal inte fås till stånd om samarbete som med hänsyn till bekämpande av smittsamma sjukdomar skall anses nödvändigt, kan statsrådet bestämma att avtal skall ingås och med opartiskt beaktande av avtalsparternas intressen fastställa villkoren för samarbetet.

40 a §

Om social- och hälsostyrelsens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av dess sakkunniguppgifter stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.