73/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65) 10 § 3 mom.,

ändras 1 §, den finskspråkiga rubriken för 3 kap., 52 § 3 mom. samt 57 och 81 §§.

av nämnda lagrum 1 § sådan den lyder i lag av den 17 september 1982 (679/82), 52 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 1 juni 1984 (416/84), 57 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 25 juli 1986 som smittsamma sjukdomar (583/86) samt 81 § sådan den lyder i lag av den 27 augusti 1976 (741/76), samt

fogas till lagen en ny 89 a § som följer:

1 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av hälsovården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet och på social- och hälsostyrelsen under ministeriets tillsyn. På jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning och på livsmedelsverket ankommer att planera, leda och övervaka hälsovården inom deras verksamhetsområden.

52 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar vid behov allmänna föreskrifter och anvisningar om desinfektering av hushållsvatten och om sanitära kvalitetskrav beträffande det samt om nödvändiga undersökningar och om vilka ämnen som får användas för beredning av hushållsvatten.

57 §

Vattenverk som distribuerar hushållsvatten till flera än 200 personer och andra motsvarande vattenverk skall ha en ansvarig föreståndare för skötseln av vattenberedningen och styrningen av driftsättet. Föreståndaren skall ha av social- och hälsostyrelsen godkänd kompetens.

81 §

Om brådskande åtgärder behövs för att förebygga smittspridning eller någon annan särskild hälsofara, kan social- och hälsostyrelsen eller inom länet länsstyrelsen meddela nödvändiga föreskrifter om åtgärderna.

89 a §

Om social- och hälsostyrelsens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av dess sakkunniguppgifter stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.