71/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 43 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (592/75), samt

ändras 2 och 4 §§, 5 § 2 och 3 mom., 14 § 1 mom. 6-8 punkten, 14 a § 1 mom. 2 punkten, 15 a § 3 mom. och 41 §,

av dessa lagrum 2 och 41 §§ sådana de lyder i lag av den 17 september 1982 (684/82), 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (930/80), 14 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag av den 29 november 1985 (903/85), 14 § 1 mom. 7 och 8 punkten sådana de lyder i lag av den 29 september 1978 (744/78), 14 a § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1979 (675/79) och 15 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 2 september 1976 (788/76), som följer:

2 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av folkhälsoarbetet ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Folkhälsoarbetet inom länen leds och övervakas av länsstyrelsen.

4 §

Sakkunnigt ämbetsverk för folkhälsoarbetet är social- och hälsostyrelsen, om vars uppgifter och rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).

5 §

Kommunerna kan sköta folkhälsoarbetet gemensamt genom att för denna uppgift grunda kommunalförbund. En kommun kan även komma överens med en annan kommun om att denna sköter en del av funktionerna inom folkhälsoarbetet.

Av synnerliga skäl kan statsrådet efter att ha hört kommunerna i fråga förplikta dessa till samarbete som avses i 2 mom. och bestämma villkoren för detta samt förbjuda att samarbetet upphör.


14 §

Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det kommun inom ramen för den realiseringsplan som avses i den i 19 § nämnda lagen:


6) att för studerandena vid andra än i 5 punkten nämnda, genom förordning bestämda läroinrättningar i kommunen, oberoende av studerandenas hemort, tillhandahålla hälsovård, till vilken hänförs övervakningen av de sanitära förhållandena vid läroinrättningarna samt studerandenas hälso- och sjukvård samt tandvård, dock så att hälso- och sjukvård samt tandvård för studerande vid universitet och högskolor med kommunens samtycke kan ordnas också på något annat av social- och hälsovårdsministeriet godkänt sätt;

7) att bereda arbetstagare som arbetar på arbets- och verksamhetsplatser inom kommunen sådan företagshälsovård som arbetsgivaren skall svara för enligt 2 § lagen om företagshälsovård eller enligt andra stadganden eller enligt vad som bestämts med stöd av dem; samt

8) att i tillämpliga delar för företagare inom kommunen och andra som där utför arbete för egen räkning anordna företagshälsovård enligt 2 § lagen om företagshälsovård samt enligt stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


14 a §

Utöver vad som är stadgat i 14 § åligger det kommun, som därtill åläggs genom förordning, att såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter inom ramen för den realiseringsplan som avses i den i 19 § nämnda lagen:


2) för sjömän, oberoende av på vilken ort rederiet finns, anordna sådan företagshälsovård som ålagts arbetsgivaren i 2 § lagen om företagshälsovård eller i andra stadganden och med stöd av dem utfärdade bestämmelser.


15 a §

Kan ett avtal enligt 1 mom. inte frivilligt fås till stånd, kan social- och hälsovårdsministeriet, om arrangemanget behövs med hänsyn till hälsovårdspersonalens utbildning, bestämma att hälsovårdscentralen skall anlitas för utbildning samt bestämma villkoren för detta.

41 §

Kommunen är skyldig att se till att en tjänsteinnehavare som utför folkhälsoarbete deltar i kompletterande utbildning på hans område enligt social- och hälsostyrelsens anvisningar, likväl minst en gång på fem år.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

En kommun, som har ordnat hälso- och sjukvård samt tandvård för studerande vid universitet och högskolor på ett sätt som godkänts av medicinalstyrelsen, har utan särskilt tillstånd rätt att på detta sätt ordna hälso- och sjukvård samt tandvård för studerande vid universitet och högskolor också efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.