55/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 14 §, 60 § 2 mom. och 61 § 2 mom. samt

fogas till 60 § 1 mom. en ny 8 a punkt som följer:

14 §

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns

1) en byrå för södra Afrika,

2) en byrå för östra, västra och norra Afrika,

3) en byrå för Asien och Latinamerika,

4) en byrå för humanitärt bistånd,

5) en sektorbyrå,

6) en byrå för medborgarorganisationer,

7) en byrå för FN-systemets utvecklingsfrågor,

8) en byrå för utvecklingsfinansieringsinstitutioner.

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns dessutom en informationsenhet, en planerings-, forsknings- och utvecklingsenhet, en ekonomiförvaltningsenhet, en enhet för allmän förvaltning och utbildning och en personalbiståndsenhet.

60 §

En beskickningschef avgör utöver vad som stadgas i 75 § 2 och 3 mom., 89 § 2 mom., 91 § 1 mom. 1 punkten samt 92 § 2-4 mom. inom ramen för anslagen samt de föreskrifter och anvisningar som ministeriet meddelar ärenden som angår


8 a) utvecklingssamarbetsuppgifter som överförts på beskickningen,


Ministeriet kan berättiga en beskickningschef att överföra sin beslutanderätt enligt 1 mom. 1-8 a punkten på förmannen för en enhet som hör till beskickningen eller på andra anställda vid beskickningen.

61 §

Ministeriet kan ge utrikesförvaltningens personal som placerats vid ett konsulat som förestås av en honorär konsul den beslutanderätt som avses i 60 § 1 mom. 1-8 a punkten i den omfattning som behövs för skötseln av uppgifterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.