54/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 9 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) som följer:

9 §

Placeringarna skall göras med beaktande av hur säkra de är, bibehållandet av realvärdet, avkastningen och pensionskassans likviditet. I fråga om säkerheten för placeringarna skall i tillämpliga delar gälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79). Av täckningen för den premiereserv som avses ovan i 7 § 3 mom. skall dock förtecknas ett belopp som, uppskattat enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har bestämt, utgör minst 90 procent av premiereserven.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 290/90
Socialutsk. bet. 58/90
Stora utsk. bet. 277/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.