47/1991

Utfärdat i Helsingfors den 10 januari 1991

Statsrådets beslut om inrättande av Tykö strövområde

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen den 29 juni 1990 om användningen av Tyköområdet (666/90) och 17 § lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) beslutat:

1 §

På statens mark i Bjärnå kommun inrättas i Tykö ett ca 2 336 ha stort strövområde, vars gränser har utmärkts på den bifogade kartskissen. Besittningen av området övergår från jordbruksstyrelsen till forststyrelsen då detta beslut trätt i kraft.

2 §

På strövområdet är det förbjudet att utdika kärr. För andra syften än ändamålsenlig skötsel och användning av strövområdet är det också förbjudet att bygga, att ta marksubstanser och att anlägga vägar.

Behandling av skog skall ske och andra åtgärder som gäller användning av strövområdet skall vidtas inom små områden och anpassas till landskapet så att områdets särdrag bevaras. Målet är att förbättra friluftsmiljön.

3 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från de begränsningar beträffande användningen som nämns i 2 §.

4 §

För området uppgörs en underhålls- och dispositionsplan, som fastställs av forststyrelsen.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991.

Helsingfors den 10 januari 1991

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Äldre regeringssekreterare
Matti Setälä

Karta

Bilaga: Tykö strövområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.