36/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 27 januari 1971 (91/71) 1 § 2 mom., 3 § 1 mom., 8 § 3 och 4 mom. samt 10 §, av dem 3 § 1 mom. och 10 § sådana de lyder i lag av den 30 september 1985 (777/85), samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

En förvaringsplats för djur skall vara tillräckligt rymlig, skyddande, ljus och ren samt även i övrigt ändamålsenlig. Djuren bör få ordentligt med vila. Närmare stadganden om de djurskyddskrav som skall ställas på en förvaringsplats för djur, på vård och utfodring av djur samt på hållande av djur i övrigt kan utfärdas genom förordning. Genom förordning kan även stadgas att jord- och skogsbruksministeriet får meddela närmare föreskrifter om dessa saker.


2 §

Närmare stadganden med exempel på vad som avses med att djur åsamkas onödig smärta eller plåga kan utfärdas genom förordning. Genom förordning kan också utfärdas närmare stadganden om avlivande och slakt av djur. Det kan även genom förordning stadgas att jord- och skogsbruksministeriet får meddela närmare föreskrifter om avlivande och slakt av djur.

3 §

I naturtillstånd levande däggdjur eller fåglar får inte tas om hand, om det inte är fråga om infångande av djur för att hålla det i djurgård, farmuppfödning av djur i viltvårdssyfte, tillfällig sjukvård för djuret eller annat godtagbart tillfälligt behov eller vetenskapligt forskningsarbete.


8 §

Det är förbjudet att kupera öronen och svansen på en hund och att utföra någon annan sådan operation vars ändamål enbart är att ändra djurets utseende. Likaså är det förbjudet att i syfte att göra ett djur stumt skära av dess stämband och att vidta andra åtgärder i nämnda syfte.

Utan hinder av 1 och 3 mom. får en veterinär på begäran av en uppfödare kupera svansen på en hund, om hunden vid tiden för operationen är yngre än fem dygn.


10 §

Om saluföring, förmedling, uthyrning och uppfödning samt tagande i förvar och omhändertagande för vård av hundar, katter och andra sällskapsdjur eller djur som brukas vid utövning av en hobby, om tagande av sådana djur till träning eller skolning samt om meddelande av undervisning i bruk och behandling av dylika skall, då verksamheten är yrkesmässig eller annars av stor omfattning, anmälan göras till länsstyrelsen innan verksamheten inleds.

Genom förordning kan närmare stadganden utfärdas om vilket slags verksamhet som skall anses vara yrkesmässig eller annars av stor omfattning.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Följande beslut av jord- och skogsbruksministeriet förblir i kraft tills något annat stadgas eller föreskrivs om dem:

1) beslutet av den 18 oktober 1979 om krav som djurskyddet ställer på skötseln av höns i bur (789/79) jämte senare ändringar,

2) beslutet av den 2 september 1985 om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning (757/85) och

3) beslutet av den 21 januari 1987 om våningsuppfödning av grisar (31/87).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Den som när lagen träder i kraft bedriver i 10 § nämnd verksamhet, om vilken enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet anmälan inte har behövt göras, skall inom sex månader från ikraftträdandet anmäla verksamheten till länsstyrelsen.

Regeringens proposition 231/90
Ekonomiutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 202/90

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.