33/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. och 10 § lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65)

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 25 maj 1973 (422/73) och 10 § delvis ändrad genom lag av den 12 januari 1979 (12/79), samt

fogas till 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 22 april 1988 (359/88), en ny 2 a-punkt som följer:

1 §

För handläggning av ärenden som gäller patent, mönsterrätt, kretsmönster för integrerade kretsar, varumärke, handelsregister och firma finns under handels- och industriministeriet en patent- och registerstyrelse. Genom förordning kan stadgas att den även handlägger andra ärenden angående industriellt rättsskydd eller med dem jämförliga angelägenheter.


4 §

I patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som avgjorts av en tjänsteman får ändring sökas hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet, om


2 a) genom beslutet har avgjorts en ansökan om registrering av kretsmönster för integrerade kretsar eller något annat ärende som gäller kretsmönster,


10 §

Då ärenden som gäller patent eller kretsmönster för integrerade kretsar behandlas i högsta förvaltningsdomstolen, skall i behandlingen, utom det i lagen föreskrivna domföra antalet ledamöter, delta två av republikens president för tre år i sänder förordnade överingenjörsråd, som skall ha avlagt slutexamen vid en teknisk högskola och vara förtrogna med dessa ärenden.


Denna lag träder i kraft den >1 juli 1991.

Regeringens proposition 161/90
Andra lagutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 287/90

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.