Ursprungliga författningar: 1991

1744/1991
Förordning om indragning av en tjänst vid statens studiestödscentral
1743/1991
Förordning om ändring av 14 § förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden
1742/1991
Förordning om ändring av förordningen om Sibelius-Akademin
1741/1991
Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskolan
1740/1991
Förordning om ändring av förordningen om Åbo handelshögskola
1739/1991
Förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för personalen vid Helsingfors universitet
1738/1991
Förordning om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
1737/1991
Lag om ändring av lagen om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
1736/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om preciserande föreskrifter gällande beviljande av stöd motsvarande omsättningsskatt för transportmedel i utrikestrafik
1735/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom försvarsmakten
1734/1991
Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien
1733/1991
Lag om ändring och temporär ändring av sysselsättningslagen
1732/1991
Lag om ändring av 18 § sysselsättningslagen
1731/1991
Lag om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
1730/1991
Lag om ändring av 15 b § lagen om pension för arbetstagare
1729/1991
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
1728/1991
Lag om ändring av värnpliktslagen
1727/1991
Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker
1726/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1725/1991
Civiltjänstförordning
1724/1991
Lag om ändring av lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande
1723/1991
Civiltjänstlag
1722/1991
Lag om ändring av alkohollagen
1721/1991
Statsrådets beslut om ändring av importavgiftstabellen och förteckningen över industriförmåner vilka utgör bilagor till lagen om importavgifter
1720/1991
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar till tulltarifflagen
1719/1991
Lag om ändring av 8 § kommunala vallagen
1718/1991
Lag om ändring av kommunallagen
1717/1991
Lag om ändring av 51 § Regeringsformen för Finland
1716/1991
Lag om ändring av 29 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1715/1991
Lag om upphävande av 14 § 6 mom. folkhälsolagen
1714/1991
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1713/1991
Lag om upphävande av lagen om främjande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg i utrikesfart
1712/1991
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1711/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare
1710/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om sjömanspensioner
1709/1991
Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
1708/1991
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1707/1991
Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1706/1991
Inrikesministeriets beslut om resandekort
1705/1991
Statsrådets beslut om avvärjande av storolyckor på grund av kemikalier
1704/1991
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt familjepensionslagen
1703/1991
Förordning om redovisning enligt 62 § folkpensionslagen för kommunens andel av tilläggsdelarna för 1992
1702/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1701/1991
Förordning om ändring av 42 § sjukförsäkringsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.