1397/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 december 1990

Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för naturgasinvesteringar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 5 § 1 mom. lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) beslutat:

1 §

En kreditanstalt kan bevilja i 2 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) avsedda räntestödslån för byggande av transportnät för naturgas, gasupplag och därtill anslutna anordningar samt distributionsnät för naturgas och anläggningar som använder naturgas, nedan räntestödslån, med iakttagande av vad som i sagda lag stadgas och i detta beslut föreskrivs.

2 §

Handels- och industriministeriet, nedan ministeriet, godkänner lån som räntestödslån inom ramen för i statsbudgeten beviljad godkännandebefogenhet. Statskontoret betalar räntegottgörelsen till kreditanstalten. Beträffande investeringar i transportnät för naturgas kan räntestödslån beviljas för byggande av anslutningsrör mellan stater och av stamledning för naturgas.

Beträffande gasupplagsinvesteringar kan räntestödslån beviljas för byggande av upplagsbyggnader och därtill anslutna anordningar.

Beträffande investeringar i distributionsnät för naturgas kan räntestödslån beviljas för byggande av distributionsrörnät mellan stamledning för naturgas och anläggning som använder naturgas.

Beträffande investeringar i anläggningar som använder naturgas kan räntestödslån beviljas för byggande av kraftverk och värmecentral eller annat uppvärmningssystem.

Räntestödslån beviljas i främsta rummet samfund och företag.

3 §

I räntestödslån kan beviljas högst 60 procent av de godtagbara investeringskostnaderna. I fråga om investeringar i transportnät för naturgas är godtagbara kostnader sådana som föranleds av planering och övervakning, anskaffning av rörnät, byggande av trycktransformatorstationer, utförande av jord- och vattenbyggnadsarbeten och byggnadstekniska arbeten.

Beträffande investeringar i gasupplag är godtagbara kostnader sådana som föranleds av planering och övervakning, bergbrytnings- och jordbyggnadsarbeten samt byggande av upplagsutrymmen, transport-, transformator- och behandlingsanordningar för naturgas, styr- och övervakningsanordningar och miljöskyddsanordningar samt utförande av byggnadstekniska arbeten.

Beträffande investeringar i distributionsnät för naturgas är godtagbara kostnader sådana som föranleds av planering och övervakning, jordbyggnadsarbeten, anskaffning av rörnät, byggande av trycktransformatorstationer och utförande av byggnadstekniska arbeten.

Beträffande anläggningar som använder naturgas är godtagbara kostnader sådana som föranleds av planering och övervakning, utförande av byggnadstekniska arbeten samt byggande av naturgaspanna eller annan uppvärmningsanordning, gas- eller ångturbin, generator, lager för reservbränsle, styr- och övervakningsanordningar och miljöskyddsanordningar.

Godtagbara kostnader är inte allmänna kostnader, räntor som hänför sig till byggnadstiden, anslutningsavgifter, kostnader för anskaffning av bränsle och reservdelar, investeringskostnader för distributionsnät för värme eller elektricitet eller kostnader för anskaffning av byggnadsmark.

Det sammanlagda beloppet av räntestödslån som avses i detta beslut, räntestödslån som andra kreditanstalter beviljat för samma projekt, lån och understöd som beviljats av statens medel samt lån som beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab får dock uppgå till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen.

4 §

Ansökan om godkännande av lån som räntestödslån skall på av ministeriet fastställd blankett tillställas ministeriet skriftligen senast 2 månader före inledandet av byggnadsarbetena eller före det bindande beställningar av materiel görs. Till ansökan skall fogas kreditanstaltens meddelande om att anstalten kommer att bevilja lån såframt detta godkänns som räntestödslån.

Efter det att ministeriet har godkänt lånet som räntestödslån, delger det sitt beslut i saken dels vederbörande kreditanstalt för beviljande av lånet dels statskontoret. I beslut om godkännande skall nämnas låntagaren, lånets användningssyfte, lånebeloppet, låneräntan, lånetiden, den ränta som skall uppbäras hos låntagaren, beloppet av räntegottgörelsen, det moment i statsförslaget från vilket räntestödet utgår samt den tidpunkt från vilken räntegottgörelsen erläggs. I beslutet om godkännande skall ytterligare nämnas de omständigheter, med anledning av vilka den ränta som uppbärs på lånet och den ränta som uppbärs hos låntagaren kan ändras. Anser ministeriet att det inte kan godkänna lånet som räntestödslån, meddelar ministeriet sökanden och kreditanstalten detta.

5 §

Kreditanstalten fattar beslut om beviljande av räntestödslån sedan den erhållit ministeriets beslut om godkännande och godkänt säkerheterna för lånet.

6 §

Räntestödslån utbetalas till låntagaren i den ordning som framgår av skuldebrevet och i enlighet med projektets framskridande, sedan låntagaren till den kreditanstalt som beviljat lånet riktat ansökan om att få lyfta lånet. Sista raten, vars storlek skall vara minst 20 procent av räntestödslånets belopp, kan utbetalas sedan projektet slutförts.

7 §

Lånetiden för räntestödslån är högst 15 år. Lån återbetalas genom årliga amorteringar, om inte annat överenskommits med ministeriet. Samtidigt betalas till kreditanstalten den ränta som uppbärs hos låntagaren.

8 §

Statskontoret erlägger på basis av de av kreditanstalterna företedda uträkningarna räntegottgörelsen till kreditanstalterna på räntans förfallodagar. Till ansökan skall bifogas de verkliga kostnaderna för projektet, vilkas riktighet bestyrkts av edsvuren revisor. Ansökan om erläggande av räntegottgörelse skall tillställas statskontoret i god tid och senast 14 dagar före förfallodagen.

Räntegottgörelse erläggs räknat från den dag första raten av räntestödslånet blivit lyft. Beträffande obetald amortering som förfallit erläggs räntegottgörelse inte för tiden efter förfallodagen. Erläggs räntegottgörelse inte för räntestödslån, är låntagaren skyldig att betala ränta för lånet i enlighet med kreditanstaltens allmänna utlåningsränteprocent.

9 §

Kreditanstalten och ministeriet skall övervaka att lånemedlen används för det ändamål som har bestämts i beslut om godkännande av lånet såsom räntestödslån. Låntagaren är skyldig att på anmodan lämna ministeriet och kreditanstalten alla uppgifter som erfordras för övervakningen.

10 §

I skuldebrev rörande räntestödslån skall nämnas att räntegottgörelse, om låntagaren använt lånemedel för annat ändamål än det för vilket de beviljats eller i sin ansökan om lån i någon väsentlig punkt lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, inte erläggs för dylikt lån efter det låntagarens förfarande av denna art konstaterats. I skuldebrevet skall likaså intas omnämnande om att låntagaren härvid till staten skall erlägga den räntegottgörelse som staten betalat för lånet räknat från den dag lånet lyftes samt dessutom straffränta enligt 16 procent om året på räntegottgörelsens belopp, räknat från den dag den utbetalades till och med dagen för erläggandet.

11 §

Ministeriet skall, i fall som avses i 10 §, genom sitt beslut fastslå den tidpunkt, från vilken erläggandet av räntegottgörelse upphör, och bestämma om återkrav av räntegottgörelsen av låntagaren samt om betalning av straffränta. Statskontoret och vederbörande kreditanstalt skall omedelbart underrättas om beslutet. Kreditanstalt skall indriva sagda räntegottgörelse och straffränta av låntagaren samt ofördröjligen lämna redovisning därom till statskontoret.

12 §

Har utbetalning av räntegottgörelse upphört av orsaker som avses i 10 §, har vederbörande kreditanstalt rätt att betrakta lånet såsom omedelbart förfallet till betalning utan uppsägning.

13 §

Närmare bestämmelser om tillämpning av detta beslut meddelas vid behov av handels- och industriministeriet.

14 §

Genom detta beslut upphävs handels- och industrimimisteriets beslut den 18 mars 1987 om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för distributions- och tilläggsningsinvesteringar för naturgas av (335/87). Ovannämnda beslut tillämpas likväl på räntestödslån som beviljats före detta beslut ikraftträdande.

15 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 27 december 1990

Minister
Matti Louekoski

Specialforskare
Pekka Kettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.