1395/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 december 1990

Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 5 § förordningen den 14 december 1990 om Luftfartsverket (1124/90) beslutat:

Allmänna stadganden
1 §

För Luftfartsverkets myndighetsprestationer uppbär Luftfartsverket avgifter enligt detta beslut.

2 §

Luftfartsverkets myndighetsprestationer omfattar åtgärder i samband med besiktning av luftfartyg och kontrollflygning, olika godkännanden och inspektioner, certifikat samt prestationer som grundar sig på förande av luftfartygsregistret eller bihanget därtill.

Avgifter för besiktning av luftfartyg och kontrollflygning
3 §

För besiktning av luftfartyg uppbärs periodavgifter, avgifter för första besiktning och kostnadsersättningar i enlighet med 4, 5 och 7 §§. Kontrollflygare som inte är i Luftfartsverkets tjänst har rätt att för egen räkning uppbära avgifter för kontrollflygningar i enlighet med vad som föreskrivs i 8 §.

4 §

För besiktning av luftfartyg som är antecknat i luftfartygsregistret eller bihanget därtill uppbärs en periodavgift kalenderårsvis. Periodavgifterna är följande:

1) för luftfartyg i flygverksamhet i förvärvssyfte, då den största tillåtna startvikten är

högst 700 kg 340 mk
701- 1 000 kg 580 mk
1 001- 2 000 kg 830 mk
2 001- 3 000 kg 1 090 mk
3 001- 5 700 kg 1 350 mk
5 701-20 000 kg 2 020 mk
över 20 000 kg 5 340 mk

samt ytterligare 450 mark för varje begynnande 10 000-tal kilogram med vilket den största tillåtna startvikten överstiger 30 000 kilogram,

2) för luftfartyg i privat flygverksamhet är periodavgifterna hälften av avgifterna i punkt 1.

5 §

Vid första besiktning i anslutning till typgranskning eller importgranskning av ett luftfartyg av en ny typ uppbärs i 4 § nämnda avgifter höjda med 50 procent. Av den som ansökt om första besiktning av ett luftfartyg av en ny typ uppbärs dessutom ersättning för Luftfartsverkets kostnader för typutbildning av en inspektör. Ersättningen kan utkrävas i förskott hos sökanden. Dessa utbildningskostnader består av resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar samt av de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

6 §

För kontrollflygningar som krävs för beviljande eller förnyande av luftfartscertifikat eller behörighet uppbärs varje gång följande avgifter:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 790 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 690 mk

Ersättning för de kostnader för typutbildning av kontrollflygare som åsamkats Luftfartsverket genom import av en ny typ av luftfartyg skall betalas av importören och kan i förskott utkrävas hos denne. Dessa utbildningskostnader består av resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar samt av de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

7 §

För besiktning och kontrollflygning som sker utomlands uppbärs hos sökanden de kostnader som Luftfartsverket betalat i resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar till inspektören eller kontrollflygaren. Beloppet kan utkrävas i förskott hos sökanden.

8 §

En kontrollflygare som inte är i Luftfartsverkets tjänst har rätt att uppbära i 6 § nämnda avgifter som följer:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 390 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 340 mk

En kontrollflygare som avses i 1 mom. har dessutom rätt till ersättning för resekostnader i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller om resekostnadsersättning till statens tjänstemän.

9 §

Genomförs en ny kontrollflygning på grund av att den föregående kontrollflygningen underkänts, utgör avgiften 50 procent av de i 6 och 8 §§ nämnda avgifterna.

10 §

De avgifter som avses i 4-9 §§ uppbärs oberoende av resultatet av besiktningen eller kontrollflygningen.

11 §

Periodavgift för besiktning av luftfartyg uppbärs hos den som den första dagen i betalningsmånaden finns angiven i luftfartygsregistret såsom luftfartygets ägare eller innehavare. Betalningsmånaden bestäms enligt den sista siffran i luftfartygets registernummer enligt följande:

nummer betalningsmånad
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 maj
6 juni
7 juli
8 augusti
9 september
0 oktober

Periodavgiften för ett luftfartyg uppbärs en gång per kalenderår i den betalningsmånad som anges ovan. Vid första besiktning av ett luftfartyg som skall införas i luftfartygsregistret uppbärs avgiften i samband med den första besiktningen. Härvid sänks avgiften för första besiktning i samma mån som besiktningsperioden som inleds från och med den första besiktningen täcker följande betalningsperiod.

Avgifterna för kontrollflygningar uppbärs för varje flygning särskilt.

12 §

Ett luftfartyg som inte begagnas eller har begagnats i flygverksamhet under ett helt kalenderår kan av Luftfartsverket på ansökan befrias från periodavgiften.

Om periodavgiften redan har betalts skall ansökan om befrielse från periodavgift inlämnas till Luftfartsverket senast inom en månad efter utgången av det kalenderår under vilket periodavgiften har betalts.

Certifikatavgifter
13 §

För certifikat som utfärdas av Luftfartsverket uppbärs följande avgifter:

1) första luftfartscertifikat inklusive behörighetsbevis 500 mk
2) förnyelse av luftfartscertifikat och behörighetsbevis samt anteckning av eventuella ändringar i certifikatet såsom särskild åtgärd 140 mk
Avgifter för Luftfartsverkets övriga myndighetsprestationer
14 §

För registreringsbevis och interimistiskt registreringsbevis som utfärdas efter att luftfartyget eller en förändring i äganderätten till luftfartyget har antecknats i luftfartygsregistret eller i bihanget därtill samt för fastställande, förnyelse och dödande av inteckningar i luftfartyget samt för gravationsbevis uppbärs avgifter som följer:

1) registreringsbevis 250 mk
2) interimistiskt registreringsbevis 100 mk
3) fastställande av inteckningar 200 mk
4) förnyelse och dödande av inteckningar 100 mk
5) gravationsbevis 100 mk
15 §

För typ- och modifieringsgodkännande av luftfartyg, inspektionsverksamhet i anslutning till flygmateriel tillverkning och anläggningar för flygtrafiktjänsten uppbär Luftfartsverket en avgift som är högst lika med de totalkostnader som myndighetsprestationen föranleder.

Luftfartsverket kan med beaktande av trafiksäkerhetskraven och för främjande av luftfarten föreskriva en lägre avgift. Avgiften bör dock täcka minst hälften av de av prestationen föranledda direkta arbetskostnaderna.

Särskilda stadganden
16 §

För andra myndighetsprestationer än de som nämns i detta beslut uppbärs inte avgift.

17 §

För Luftfartsverkets myndighetsprestationer uppbärs ingen avgift då prestationen behövs för brand- och räddningsverksamhet, haveriutredning eller brottsundersökning som hänför sig till luftfart.

18 §

Luftfartsverket fastställer betalningsperioder och betalningssätt för avgifter som åsyftas i detta beslut. Luftfartsverket kan uppbära förskotts- och avbetalningsavgifter. Betalas avgiften retroaktivt kan Luftfartsverket kräva säkerhet för betalningen. Luftfartsverket kan ingå avtal om att de till årlig betalning förfallande avgifterna, som detta beslut avser, kan betalas som engångsersättning.

19 §

Uppbärs avgift för Luftfartsverkets myndighetsprestation med faktura och fakturans mottagare inte har betalat avgiften på förfallodagen uppbärs en årlig förseningsränta på 18 procent.

Luftfartsverket uppbär för varje betalningspåminnelse i en och samma angelägenhet ett hanterings- och indrivningstillägg på 50 mark.

20 §

Om indrivning i utsökningsväg av avgifter enligt detta beslut stadgas i 12 § förordningen om Luftfartsverket (1124/90).

21 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av detta beslut meddelas vid behov av trafikministeriet.

Ikraftträdande
22 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rätt för viss tid, som grundar sig på avgift vilken erlagts innan detta beslut trädde i kraft, förblir gällande till utgången av sagda tid.

Helsingfors den 27 december 1990

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Regeringsråd
Jaakko Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.