1394/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1991

Skattestyrelsen har med stöd av 50 § 1 mom., sådan den lyder i lagen (1343/90), 51 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) och med stöd av 5 § lagen den 16 december 1977 om undantag från skattelagstiftningen, föranledda av verksamheten inom Kostamus-området (943/77), sådan den lyder i lagen den 22 december 1978 (1036/78), förordnat om grunderna för och beloppen av de resekostnadsersättningar, som skall betraktas som skattefria vid beskattningen för år 1991 på följande sätt:

1 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

2 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa, som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande, till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet, ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa, som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 5, 6 och 7 §. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 12 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

3 §

Med egentlig arbetsplats avses plats, där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats, där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material, vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

4 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

5 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

6 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

7 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa, som löntagaren företagit med fordon, som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 144 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 15 penni per kilometer då, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra av annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplats, för ifrågavarande kilometrars del
motorbåt 160 penni per kilometer
snöskoter 104 penni per kilometer
motorcykel 85 penni per kilometer
moped 61 penni per kilometer
annat fordon 33 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar även reser andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och betalar själv bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom:

bilmotorns cylindervolym ersättningens maximibelopp
högst 1300 cm3 38 penni/kilometer
högst 1600 cm3 43 penni/kilometer
högst 2000 cm3 47 penni/kilometer
över 2000 cm3 57 penni/kilometer
8 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de måltids- och andra levnadskostnadsökningar, som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

9 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på, från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga upp på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

10 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 69,50
över 10 timmar (heldagtraktamente) 157,-
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 69,50
- med mer än 6 timmar 157,-

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

11 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

land eller område dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,-
Albanien 120,-
Algeriet 260,-
Amerikas Förenta Stater 260,-
Andorra 190,-
Angola 300,-
Arabemiraternas förbund 290,-
Argentina 210,-
Australien 270,-
Bahamas 290,-
Bahrain 225,-
Bangladesh 130,-
Barbados 260,-
Belgien 290,-
Belize 200,-
Benin 210,-
Bermuda 300,-
Bolivien 125,-
Botswana 145,-
Brasilien 240,-
Brunei 240,-
Bulgarien 220,-
Burkina Faso 200,-
Central-afrikanska republiken 260,-
Colombia 125,-
Costa Rica 140,-
Cypern 160,-
Danmark 280,-
Demokratiska folkrepubliken
Korea 180,-
Djibouti 230,-
Dominica 190,-
Dominikanska republiken 210,-
Ecuador 125,-
Elfenbenskusten 230,-
El Salvador 180,-
Etiopien 140,-
Fid~9zi 170,-
Filippinerna 200,-
Frankrike 290,-
Gabon 290,-
Gambia 140,-
Ghana 200,-
Grekland 190,-
Grenada 230,-
Grönland 280,-
Guadeloupe 240,-
Guatemala 160,-
Guinea 290,-
Guinea-Bissau 190,-
Guyana 190,-
Haiti 210,-
Hongkong 220,-
Indien 135,-
Indonesien 190,-
Irak 370,-
Iran 470,-
Irland 250,-
Island 360,-
Israel 260,-
Italien 300,-
Jamaica 230,-
Japan 410,-
Jemen 180,-
Jordanien 200,-
Jugoslavien 210,-
Kamerun 260,-
Kanada 220,-
Kanarieöarna 220,-
Kina 220,-
Komorerna 190,-
Kongo 270,-
Koreanska republiken 385,-
Kuwait 250,-
Laos 120,-
Lesotho 140,-
Liberia 280,-
Libyen 290,-
Liechtenstein 250,-
Luxemburg 300,-
Macao 180,-
Madagascar 140,-
Malawi 120,-
Malaysia 180,-
Maldiverna 125,-
Mali 220,-
Malta 220,-
Marocko 250,-
Martinique 260,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 190,-
Mexico 180,-
Monaco 300,-
Mongoliet 190,-
Mo¸ambique 130,-
Myanmar 125,-
Nederländerna 270,-
Nederländska Antillerna 210,-
Nepal 125,-
Nicaragua 180,-
Niger 250,-
Nigeria 125,-
Norge 290,-
Nya Zeeland 220,-
Oman 200,-
Pakistan 130,-
Panama 160,-
Papua Nya Guinea 180,-
Paraguay 140,-
Polen 120,-
Portugal 210,-
Qatar 200,-
Ruanda 170,-
Rumänien 180,-
Samoa 140,-
Sao Tome och Principe 200,-
Saudi-Arabien 270,-
Schweiz 290,-
Senegal 260,-
Seychellerna 240,-
Sierra Leone 140,-
Singapore 210,-
Salomonöarna 130,-
Somalia 130,-
Sovjetunionen 200,-
Spanien 290,-
Sri Lanka 135,-
St. Lucia 270,-
Storbritannien 270,-
Sudan 230,-
Surinam 300,-
Swaziland 130,-
Sverige 290,-
Syrien 210,-
Taiwan 190,-
Tanzania 130,-
Thailand 190,-
Tjeckoslovakien 160,-
Togo 220,-
Tonga 145,-
Tunisien 170,-
Turkiet 180,-
Tyskland 240,-
Uganda 240,-
Ungern 220,-
Uruguay 140,-
Vanuatu 140,-
Venezuela 160,-
Vietnam 140,-
Zaire 200,-
Zambia 140,-
Zimbabwe 140,-
Österrike 280,-
Land, som inte nämnts särskilt 150,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 10 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlands arbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 10 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 184 mark.

12 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 39,25 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 78,50 mark.

13 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

14 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00-07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

15 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

16 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991 och det tillämpas vid beskattningen för år 1991.

Helsingfors den 20 december 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Markku Hirvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.