1385/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 4 mom. lagen den 28 november 1959 (418/59) om förskottsuppbörd, sådant det lyder i lagen av den 23 december 1976 (1018/76) och 9 § förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), sådan den lyder i förordningen av den 21 december 1984 (927/84), förordnat, att vid förskottsinnehållning skall de i 8 § lagen om förskottsuppbörd avsedda kostnaderna uppskattas och antecknas i innehållningsbeviset i enlighet med följande grunder:

Allmänna stadganden
1 §

Såsom kostnader för arbetets utförande får vid förskottsinnehållning beaktas utgifter, som föranletts av arbetsredskap samt material och förnödenheter, rese- och representationsutgifter samt andra i 8 § 1 och 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedda utgifter vilka åsamkats löntagaren av arbetets utförande.

Utredning om kostnaderna
2 §

För uträkning av kostnadernas belopp skall löntagaren i god tid innan lön, arvode eller gottgörelse utbetalas, för arbetsgivaren eller utbetalaren av arvodet framlägga utredning om kostnaderna. Framlägger löntagaren inte utredning eller kan den inte anses trovärdig, skall kostnaderna uppskattas i enlighet med kostnaderna under motsvarande omständigheter och för liknande åligganden i allmänhet.

För betalning av resekostnadsersättningar skall löntagaren för arbetsgivaren uppvisa en utredning (reseräkning). Ur reseräkningen skall framgå resans ändamål, destination, vid behov rutten, resesätt, tidpunkten i början och i slutet av resan samt i fråga om utlandsresor, uppgifter om det land eller område, där resedygnet utomlands utgått.

Då ersättning utbetalas för arbetsresor som gjorts med bil som löntagaren äger eller innehar, skall i reseräkningen antecknas förutom uppgifter som avses i 2 mom. även antalet körkilometer och enhetspriser som tillämpats som grund för ersättningen.

Till reseräkningen skall fogas av trafikidkare och härbärgeringsröselse utfärdat verifikat samt även övriga verifikat, på basen av vilka arbetsgivaren betalar ersättningar till löntagaren.

Resekostnadsersättningar
3 §

Såsom resekostnader anses de utgifter löntagare haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

4 §

Till löntagare kan utan verkställande av förskottsinnehållning betalas resekostnadsersättningar i enlighet med vad som stadgas i skattestyrelsens årliga beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen.

Övriga kostnader
5 §

Med avvikelse från vad ovan i detta beslut sagts, får såsom löntagarens av arbetets utförande föranledda kostnaders andel av hans totala förtjänst beräknas:

vid användande av häst eller traktor i skogsarbeten 60 procent och i andra arbeten 50 procent;

vid användande av motorsåg eller röjningssåg i trädfällning, virkestillverkning, skogsröjning eller annat därmed jämförbart arbete 30 procent, likväl så, att om två personer arbetar såsom ett arbetslag med samma motorsåg eller röjningssåg, får som kostnadsandel beaktas 20 procent och, om arbetslaget består av tre personer, 15 procent; samt

vid försäkringsackvisitörs verksamhet, vilken bedrivs som bisyssla 15 procent, dock inte om ackvisitören utför sin ombudsmannasyssla vid sidan av sitt ordinarie arbete och han i sin ombudsmannasyssla kan använda sin arbetsgivares telefon, kontorsmaskiner och andra redskap.

Då ersättning betalas för användande av upphovsrätten till fotografi, kan såsom andelen av material- och redskapskostnader, som hänför sig till fotografiet, i brist på annan utredning betraktas 20 procent av ersättningens belopp.

Utan hinder av vad i 2 § och denna paragrafs 1 mom. är sagt skall, då motorsåg eller röjningssåg används vid trädfällning, virkestillverkning, skogsröjningsarbete eller annat därmed jämförbart arbete och löntagaren arbetar ensam, såsom hans kostnadsandel beräknas 40 procent av den totala förtjänsten, om löntagaren företer av vederbörande skattedirektör utfärdat intyg över att från hans löneinkomst bestämts, att vid beskattningen avdrages 40 procent såsom kostnader för användande av motorsåg eller röjningssåg.

Kostnadernas antecknande i innehållnings>beviset
6 §

Då förskottsinnehållning på gottgörelse, som avses i 8 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, inte verkställs, eller då den verkställs på det enligt 2 mom. sagda paragraf minskade löne- eller arvodesbeloppet, skall arbetsgivare eller utbetalare av arvode i innehållningsbevis på för ändamålet reserverad plats även anteckna utöver lönen eller arvodet erlagd gottgörelse eller från lönen avdragen kostnad samt göra anteckning om arten av gottgörelsen eller kostnaden, samt övriga uppgifter som infordras i gällande förskottsinnehållningsbevis.

Staten eller dess inrättning, kommun och kommunalförbund, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling behöver inte i innehållningsbevis anteckna gottgörelse, vilken erlagts såsom ersättning för resekostnader, såframt gottgörelsen till betalningsgrund och storlek motsvarar de grunder för och belopp av resekostnadsersättningar som fastställts skattefria. Dessa skall dock i förskottsinnehållningsbeviset anteckna de ersättningar som betalats för resekostnader för dagliga resor mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande då löntagare verkar inom ett område där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetäcknande kortvarighet ofta växlar och han inte har en egentlig arbetsplats.

7 §

Detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 1991 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 16 mars 1990 om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning (289/90).

Helsingfors den 20 december 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Markku Hirvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.