1380/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivare med stöd av utbildningsavtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 32 c § lagen den 30 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1376/90):

1 §

Med stöd av ett utbildningsavtal betalas av statens medel utbildningsersättning till arbetsgivaren för varje studerande ett belopp som är högst 50 procent av statliga yrkesläroanstalters kalkylmässiga genomsnittliga årliga driftskostnader per studerande. Statsrådet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten utbildningsersättningens belopp per studerande.

Arbetsgivaren skall tre gånger om året, i januari, maj och september, ansöka om utbildningsersättning hos yrkesläroanstalten allteftersom utbildningen framskrider. Ersättningen utbetalas inom en månad efter ansökningstidens utgång.

På basis av en framställning, som läroanstalten gör varje år, anvisar yrkesutbildningsstyrelsen läroanstalten ett anslag för betalning av utbildningsersättningar.

2 §

Stadgandena om betalning av utbildningsersättning i denna förordning tillämpas inte inom sådan arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som ordnas av en yrkesläroanstalt.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Årgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.