1376/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) en ny 32 c § som följer:

32 c §
Utbildningsavtal

Ett utbildningsavtal är ett skriftligt avtal mellan en yrkesläroanstalt och en arbetsgivare om att på en arbetsplats anordna sådan undervisning eller praktik som hör till läroanstaltens läroplan.

I ett utbildningsavtal bestäms målen, innehållet, längden och tiden för undervisningen på arbetsplatsen samt vilka studerande som skall delta, parternas uppgifter och andra omständigheter som är av vikt för genomförande och anordnande av undervisningen.

Undervisning och praktik på arbetsplatsen kan anordnas också annars än med stöd av ett utbildningsavtal.

Arbetsgivaren ansvarar för den studerandes arbetskydd som deltar i utbildning, enligt lagen om skydd i arbete (299/58) och lagen om skydd för unga arbetstagare (669/67) samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa lagar, trots att studeranden inte står i arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren.

Om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivaren stadgas genom förordning och med stöd av den genom beslut av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 195/90
Kulturutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 205/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.