1371/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1989 (1249/89), som följer:

1 §

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift för en privat arbetsgivare och ett sådant statligt affärsverk på vilket lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas

a) 3,85 procent mellan den 1 januari och den 30 juni 1991,

b) 3,60 procent mellan den 1 juli och den 30 september 1991 samt

c) 4,60 procent mellan den 1 oktober och den 31 december 1991,

om beloppet av de regelmässiga avskrivningar som affärsverksamhet idkande, vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställda beskattning och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, likväl varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner, utgör beloppet

a) 4,90 procent mellan den 1 januari och den 30 september 1991 samt

b) 5,90 procent mellan den 1 oktober och den 31 december 1991 och,

om beloppet av de ovan avsedda avskrivningarna varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort över 30 prosent av beloppet av de utbetalda lönerna, utgör beloppet

a) 5,50 procent mellan den 1 januari och den 30 september 1991 samt

b) 6,50 procent mellan den 1 oktober och den 31 december 1991.

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av socialskyddsavgift för en offentligrättslig arbetsgivare mellan den 1 januari och den 31 december 1991

a) 6,65 procent för staten och för annat statligt verk än ovan nämnda affärsverk, landskapet Åland och kommunalt affärsverk,

b) 7,90 procent för kommun och kommunalförbund samt

c) 8,15 procent för evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församligsförbund liksom även för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.