1368/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 47 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 28 december 1990 (1367/90):

1 §
För yrkesskicklighet behövlig arbetserfarenhet

En person med yrkesutbildning skall i allmänhet ha minst ett års arbetserfarenhet av arbete inom sin bransch och en person utan yrkesutbildning i allmänhet minst två års arbetserfarenhet av arbete inom sin bransch för att han skall kunna anses som en yrkesskicklig person enligt 7 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84).

2 §
Skäliga villkor i fråga om lämplig bostad

En bostad anses vara tillgänglig på skäliga villkor, på det sätt som avses i 7 § 5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om kostnaderna för den inte avsevärt minskar personens disponibla inkomster och hyran inte överstiger statsrådets allmänna anvisningar om skäliga hyror.

En bostad anses lämplig om den inte avsevärt försämrar boendet.

Bostaden skall stå till personens och hans familjs förfogande senast när han tar emot arbete inom en annan pendlingsregion eller omdelbart därefter.

3 §
Vägande personlig orsak

Såsom vägande personlig orsak enligt 7 § 5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses makens arbete eller företagarverksamhet när detta är nödvändigt med tanke på familjens utkomst, vård av en nära släkting eller någon annan närstående person, egna, makens eller barnens studier eller skolgång, om dessa är bundna till orten, det egna hälsotillståndet eller nära släktingars hälsotillstånd eller någon annan med dessa jämförbar orsak, som vilken kan avses även en anskaffad bostad.

4 §
Utredning av tillgången på lämplig arbetskraft

Arbetskraftsbyrån skall genom anvisningar till arbete eller arbetserbjudanden eller på något annat tillförlitligt sätt utreda om i 10 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa åsyftad lämplig arbetskraft finns att tillgå inom den pendlingsregion där den lediga arbetsplatsen är belägen.

5 §
När en person anses vara på arbetsmarknaden

En person anses, första gången komma ut på arbetsmarknaden i enlighet med 13 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han har varit sammanlagt mindre än sex veckor på arbetsmarknaden innan han anmält sig hos arbetskraftsbyrån.

En person anses inte ha varit på arbetsmarknaden, om han samtidigt som han har varit i arbete eller arbetssökande, har studerat på heltid.

6 §
Närmare anvisningar

Arbetsministeriet kan meddela närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 14 december 1984 om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa (862/84).

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.