1366/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) 27 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 27 februari 1987 (227/87), och

ändras 1 § 1 mom., 23 §, 24 § 2 mom., rubriken för 25 §, 25 § 2 mom., rubriken för 30 § och 30 § 2 mom.,

av dessa 1 § 1 mom., 23 §, 24 § 2 mom., 25 § 2 mom. och 30 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 28 december 1984 (1008/84), som följer:

1 §
Arbetslöshetskassas uppgift och verksamhetsområde

Arbetslöshetskassa är ett på grundval av ömsesidig ansvarighet verksamt samfund vars syfte är att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och förtjänststöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) samt härtill anslutna övriga studiesociala förmåner.


23 §
Användningen av kassamedel

En arbetslöshetskassas medel får inte användas för andra ändamål än för utgivande av arbetslöshetsdagpenningar som betalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, för betalning av förtjänststöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och övriga studiesociala förmåner samt nödvändiga förvaltningskostnader.

24 §
Rätt till statsandel

Statsandelen hänför sig till arbetslöshetsdagpenningar som har utbetalts av kassan, till förtjänststödens förtjänstdelar som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och till kassans förvaltningskostnader. Den statsandel som hänför sig till förtjänststödets förtjänstdel betalas alltid till fullt belopp, oberoende av den i 1 mom. nämnda förutsättningen.

25 §
Statsandelen för dagpenningarna och för förtjänststödets förtjänstdelar

Statsandelen är 48 procent för förtjänststödets förtjänstdel enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna och av förtjänststödets förtjänstdelar

Centralkassans stödavgift är 47 procent för förtjänststödets förtjänstdel enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 153/90
Socialutsk. bet. 40/90
Stora utsk. bet. 193/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.