1357/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om Vasa universitet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vasa universitet har till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga bildningen och att meddela härpå grundad högsta undervisning inom de områden som är företrädda vid universitetet.

Universitetet skall i sin verksamhet sträva efter att göra den studerande ungdomen skickad att tjäna fosterlandet och mänskligheten.

2 §

Universitetets hemort är Vasa stad.

Universitetet kan även ha verksamhet på andra orter.

3 §

Universitetet är underställt undervisningsministeriet.

I sina inre angelägenheter åtnjuter universitetet självstyrelse enligt vad som stadgas genom förordning.

Vid beredningen av en lag eller förordning som enbart gäller universitetet skall universitetet beredas tillfälle att avge utlåtande.

4 §

Vid universitetet finns en humanistisk fakultet, en fakultet för handel och administration, en fakultet för handel och teknik samt en samhällsvetenskaplig fakultet.

Vid universitetet kan dessutom enligt statsbudgeten finnas andra inrättningar för undervisning, forskning och service.

5 §

Till universitetet hör lärarna, forskarna och annan personal samt studerandena.

6 §

Om universitetets förvaltning stadgas genom förordning.

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar universitetets beslutanderätt kan utses genom val inom universitetet enligt vad som stadgas genom förordning. Valberättigad är var och en som hör till universitetet, och valbar varje myndig valberättigad.

Till medlem i ett kollegialt förvaltningsorgan vid en i 4 § 2 mom. åsyftad inrättning kan också förordnas personer som inte hör till universitetet, så som stadgas genom förordning.

7 §

Universitetets ämbets- och undervisningsspråk är finska.

Andra språk än finska får vid behov användas som undervisningsspråk enligt vad som stadgas genom förordning.

Universitetet kan berättiga andra lärare än infödda finska medborgare att som enda undervisningsspråk använda något annat språk än finska.

Om studerandenas rätt att vid förhör och examina använda något annat språk än finska stadgas genom förordning.

8 §

Tillräcklig kunskap i finska är behörighetsvillkor för undervisnings- och forskningstjänster vid universitetet. Dessutom krävs förmåga att förstå svenska. Om ådagaläggande av språkkunskap stadgas genom förordning.

En utlänning samt en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en tjänst som avses i 1 mom. trots att han inte har ådagalagt i momentet nämnd kunskap i finska och svenska.

Om den språkkunskap som fordras för andra tjänster än sådana som avses i 1 mom. gäller lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

9 §

Genom förordning stadgas om förutsättningarna för inträde som studerande vid universitetet.

10 §

Utan hinder av 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) och 8 § 1 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) kan till en vakant professur på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till universitetets uppgift är ändamålsenligt att utnämna.

11 §

Universitetet har rätt att ta emot donerade och testamenterade medel. Om mottagandet, förvaltningen och användningen av dem stadgas genom förordning.

Innehavaren av en tjänst som inrättas med donerade eller testamenterade medel har samma rättigheter och skyldigheter som den som innehar en motsvarande tjänst vid universitetet.

12 §

Universitetet och dess institutioner får för statliga och kommunala myndigheters samt för enskildas och sammanslutningars räkning på beställning utföra vetenskapliga undersökningar och andra tjänster.

Om avgifter för beställda undersökningar och andra tjänster stadgas genom förordning. Avgifterna bestäms enligt de allmänna grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

13 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Vasa högskolas namn ändras dock till Vasa universitet den 1 januari 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 januari 1977 om Vasa högskola (63/77) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 87/90
Kulturutsk. bet. 22/90
Stora utsk. bet. 280/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.