1355/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om Åbo Akademi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2, 4 och 5 §§, 7 § 2 och 4 mom., 13 § 2 och 3 mom. samt 14 § 1 och 2 mom. lagen den 30 december 1980 om Åbo Akademi (1057/80),

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 maj 1988 (469/88), 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 januari 1986 (39/86) samt 7 § 4 mom. och 14 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 27 maj 1988, som följer:

2 §

Akademins hemort är Åbo stad.

Österbottens högskola om vilken stadgas i 5 § är förlagd till Vasa stad. Akademin kan även ha verksamhet på andra orter.

4 §

Vid akademin finns en kansler som har tillsyn över att akademin fullgör sin uppgift enligt 1 §.

Kansler är ordförande i akademins besvärsnämnd och utnämner tjänsteinnehavare och docenter, om inte något annat stadgas i denna lag eller utnämningen genom förordning överförs på något annat förvaltningsorgan inom akademin. Om kanslers övriga uppgifter stadgas i förordning.

Om utnämningen av kansler och om kanslers uppgifter i fråga om samordningen av den svenskspråkiga högskoleutbildningen stadgas i lagen om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen (1354/90).

Om kanslers ställföreträdare och om hans arvode stadgas genom förordning.

5 §

Vid akademin finns en humanistisk, en matematisk-naturvetenskaplig, en ekonomisk-statsvetenskaplig, en kemisk-teknisk, en teologisk, en pedagogisk samt en samhälls- och vårdvetenskaplig fakultet.

Den pedagogiska fakulteten och den samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten bildar tillsammans Österbottens högskola. Den pedagogiska fakulteten är en lärarutbildningsenhet som avses i lagen om lärarutbildning (844/71).

Vid akademin finns ett bibliotek som utgör en fristående inrättning. Inom ramen för statsbudgeten kan även andra undervisnings-, forsknings- och serviceinrättningar grundas. Sådana inrättningar kan även finnas vid Österbottens högskola.

Förvaltningen av den verksamhet som Österbottens högskola bedriver gemensamt med Svenska handelshögskolans enhet i Vasa handhas av Österbottens högskola.

7 §

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar akademins beslutanderätt kan utses genom val inom akademin på det sätt som stadgas genom förordning. Valberättigad är var och en som hör till akademin och, i fråga om förvaltningsorgan för Österbottens högskola, var och en som hör till denna enhet. Valbar är varje valberättigad som är myndig.


Vid handläggningen av ärenden som gäller den verksamhet som nämns i 5 § 4 mom. skall företrädare för Svenska handelshögskolans enhet i Vasa ingå som medlemmar i Österbottens högskolas förvaltningsorgan.


13 §

Annat språk än svenska får vid behov användas vid undervisning i det språk som är i fråga och dess litteratur. Akademin kan dessutom besluta att andra språk än svenska får användas vid undervisning som är avsedd för utländska studerande samt, av särskilda skäl, inom fortbildning och forskarutbildning.

Akademin kan berättiga andra lärare än infödda finska medborgare att som enda undervisningsspråk använda något annat språk än svenska.


14 §

För undervisnings- och forskningstjänster vid akademin krävs fullständiga kunskaper i svenska samt förmåga att förstå finska. Akademin beslutar om den kunskap i svenska och finska som för sådana tjänster krävs av en utlänning eller av en finsk medborgare som inte är infödd.

Om den språkkunskap som fordras för andra tjänster än sådana som avses i 1 mom. gäller vad lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) stadgar om den språkkunskap som krävs av den som utnämns till en tjänst i ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt med svenska som flertalets språk.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Stadgandena i 13 § 2 och 3 mom. samt 14 § 1 och 2 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Mandattiden för kansler som utnämnts innan denna lag har trätt i kraft varar till och med den 31 december 1991.

Regeringens proposition 85/90
Kulturutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 241/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.