1354/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att samordna och utveckla den svenskspråkiga högskoleutbildningen finns en delegation som har till uppgift att ta initiativ och avge utlåtanden i frågor som är väsentliga för denna utbildning.

Delegationen skall särskilt granska behovet av svenskspråkig högskoleundervisning samt beakta efterfrågan på utbildning, arbetsmarknadens krav och regionala behov.

2 §

Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan samt Åbo Akademi och Österbottens högskola utser var för sig lika många medlemmar i delegationen. Enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet skall vara företrädd bland de medlemmar som utses av universitetet.

Vid handläggningen av frågor som gäller den svenskspråkiga utbildningen vid Tekniska högskolan eller någon annan högskola som inte nämns i 1 mom. skall företrädare som utses av högskolan i fråga ingå som medlemmar i delegationen.

3 §

Delegationen leds av en kansler, som dessutom har till uppgift att ta initiativ till åtgärder för att tillgodose de särskilda samarbetsbehoven inom de finlandssvenska högskoleenheterna, Svenska handelshögskolan samt Åbo Akademi och Österbottens högskola. Om kanslers uppgifter vid Åbo Akademi och Österbottens högskola stadgas särskilt.

Kansler utnämns av republikens president för tre år i sänder sedan ett valkollegium bestående av företrädare för de finlandssvenska högskoleenheter som nämns i 1 mom. har ställt tre kandidater på förslag. Avgår kansler före mandattidens utgång, utnämns en ny kansler för den återstående mandattiden.

Kansler skall vara en person som har verkat förtjänstfullt för vetenskapen eller högskoleväsendet. Den som är anställd vid någon av de finlandssvenska högskoleenheterna kan inte utses till kansler.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Kansler utnämns första gången enligt denna lag för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 85/90
Kulturutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 241/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.