1345/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 24 oktober 1986 om ändring av lagen om statens pensioner (757/86) som följer:


Har avtal om rätt till pension för innehavaren av en tjänst med avtalslön ingåtts innan denna lag har trätt i kraft och förutsätter inte ålderspension enligt avtalet uppnådd pensionsålder skall, när hans anställning i denna tjänst upphör, i fråga om hans rätt till pension gälla vad som är bestämt i avtalet och som stadgas i 8 § 4 mom. b-punkten lagen om statens pensioner, i den lydelse detta lagrum hade när denna lag träder i kraft. Har pension beviljats enligt vad som stadgas ovan, avbryts utbetalningen av pensionen, om förmånstagaren innan han uppnår pensionsåldern återinträder i statsanställning i huvudsyssla. På den nya anställningen tillämpas inte 2 § 1 mom. 2 punkten och 8 § 5 mom. lagen om statens pensioner.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas på förmånstagare som får pension på basis av avtal och som efter att lagen har trätt i kraft återinträder i statsanställning i huvudsyssla.

Regeringens proposition 248/90
Socialutsk. bet. 47/90
Stora utsk. bet. 244/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.