1339/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 103 § 1 mom., 107 §, 108 § 1 mom. och 109 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 103 § 1 mom. i lag av den 18 december 1981 (896/81), 107 § i lag av den 13 augusti 1976 (672/76), 108 § 1 mom. i lag av den 13 november 1981 (741/81) och 109 § delvis ändrad genom lag av den 18 november 1980 (768/80), samt

fogas till lagen en ny 104 a § som följer:

103 §

Hos en skattskyldig enligt lagen om förskottsuppbörd innehållet förskott och sådan komplettering av förskott som den skattskyldige har betalt skall användas till betalning av honom påförd statskatt och i den kommun där han är skyldig att betala kommunalskatt för personlig inkomst påförd kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensionspremie. Detsamma gäller förskott som från en främmande stat har överförts till Finland.


104 a §

Om förskott som innehållits hos en skattskyldig eller påförts honom eller förskottskomplettering som den skattskyldige betalt inte behövs för betalning av de skatter och den folkpensionspremie som avses i 103 och 104 §§, kan de användas för betalning av stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensionspremie som påförts den skattskyldige i en annan kommun, så som skattestyrelsen bestämmer.

107 §

Enligt anteckning i skattedeklarationen kan, om för betalning av skatter och avgifter hos den ena maken har innehållits eller honom i förskott har påförts ett för stort belopp eller om han i förskottskomplettering har betalt ett för stort belopp, beloppet användas för avkortning av skatter och avgifter som påförts den andra maken.

108 §

Förskott som för betalning av skatter och avgifter innehållits hos den skattskyldige eller påförts honom till ett för stort belopp, samt komplettering av förskott som den skattskyldige har betalt till ett för stort belopp återbärs (förskottsåterbäring).


109 §

Om förskott som innehållits eller uppburits hos den skattskyldige under skatteåret och komplettering av förskottet inte räcker till för betalning av skatter och folkpensionspremie, skall det bristande beloppet vid skatteuppbörden påföras med debetsedel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 185/90
Statsutsk. bet. 69/90
Stora utsk. bet. 230/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.