1333/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 10 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 3 punkten i avsnittet Bevis,

detta lagrum sådant det lyder i lag av den 2 december 1988 (1021/88), och

ändras den i 4 § ingående fjärde gruppen av myndigheter, 10 § 2, 3 och 4 punkten i avsnittet

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition , 15 §, 30 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 47 § 1 mom., 51 § 1 mom, 54 och 57 a §§ samt 88 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående fjärde gruppen av myndigheter i lag av den 16 juli 1990 (657/90), 10 § 2 och 4 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i nämnda lag av den 2 december 1988 och 3 punkten ändrad genom nämnda lag av den 2 december 1988 samt genom lagar av den 26 maj 1989 och den 15 december 1989 (501/89 och 1110/89), 15 § i lag av den 12 juni 1980 (419/80), 30 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lag av den 9 februari 1990 (165/90), 47 § 1 mom. i lag av den 19 januari 1990 (50/90), 51 § 1 mom. i lag av den 11 december 1987 (976/87), 54 § och 88 § 3 mom. i lag av den 26 juni 1987 (585/87) samt 57 a § i lag av den 15 juni 1984 (467/84), som följer

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


4 gruppen:

Häradsskrivarna, polisinrättningarna, länsmannen, biträdande länsmannen, registerbyråerna, tullanstalterna, landsbygdsdistrikten, lantmäterikontoren, lantmäteribyråerna, forststyrelsens distriktskontor, vatten- och miljödistrikten, fiskeridistriktens fiskenbyråer och sjöfartsdistrikten.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt


2) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 3-5 punkten nämnd näring eller att inrätta filial 1 200 mark,


3) att idka bankrörelse, värdepappersförmedlingsrörelse enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89) eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av depositionsbank, hypoteksbank, hypoteksförening eller kreditaktiebolag samt för ombildande av hypoteksbank till affärsbank 220 000 mark,

b) för bildande av värdepappersförmedlingsföretag 43 000 mark,

c) för bildande av fondbolag 22 000 mark,

d) för öppnande av filialkontor till hypoteksbank eller hypoteksförening i Finland 22 000 mark och för öppnande av filialkontor till depositionsbank eller affärsställe för värdepappersförmedlingsföretag i utlandet 37 000 mark,

e) för öppnande av filialkontor till utländsk kreditinrättning i Finland 37 000 mark,

f) för depositionsbank eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar samt för värdepappersförmedlingsföretag att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska sammanslutningar som bedriver värdepappersförmedling 12 000 mark.

För beslut, som utfärdas på grund av ansökan av bank eller annan penninginrättning och angår dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen, skall utöver vad som ovan stadgas i stämpelskatt betalas 730 mark för varje sådan sida i såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken beslutet tryckts.

4) att idka försäkringsrörelse 56 000 mark och att utvidga eller förnya den koncession som gäller försäkringsrörelsen 28 000 mark,


15 §

Befriade från den i 14 § stadgade stämpelskatten är:

handlingar, som utfärdas i stället för dödade handlingar, om dessa bevisligen har varit försedda med stadgad stämpel,

duplett av handling,

anmälan till handelsregistret om ändring av postadress och om upphörande med näringsverksamhet, registeranmälan angående ömsesidig brand-, kreaturs- och fiskenförsäkringsförening, avelsdjursandelslag för kreatursföradling och andelslag för lantbruksmaskiner samt anmälan till understödskasseregistret,

förnyad anmälan efter det att en med vederbörlig stämpel försedd anmälan om överföring av patenträtt har förkastats, samt

växel som skall betalas utom Finland, ett med vederbörlig stämpel försett duplikat av växel samt en av penninginrättning utställd egen växel som är avsedd för förmedling av betalningar och dessutom

växlar som depositionsbanker, hypoteksbanker, hypoteksföreningar, kreditaktiebolag, värdepappersförmedlingsföretag, försäkringsanstalter och i Finland belägna filialkontor till utländska kreditinrättningar har utställt på varandra.

30 §

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


3) då överlåtaren av en lägenhet, en del därav eller ett område är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90), renhushållningslagen (161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skoltlagen (611/84);

4) då överlåtelsen sker till en tillträdare som för förvärv av den överlåtna lägenheten eller en del eller ett område därav har fått jordinköps- eller syskonandelslån enligt landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen, naturnäringslagen eller skoltlagen;


47 §

Då en skuldsedel och ett checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, en depositionsbank, hypoteksbank, hypoteksförening, försäkringsanstalt, pensionsanstalt, ett värdepappersförmedlingsföretag, kreditaktiebolag, en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller någon annan inrättning eller kassa som idkar lånerörelse, skall skuldsedeln eller avtalet, om för dem inte tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning har erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje hel mark till följande belopp.

då de har utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,5 procent om året,

då de har utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller skall betalas vid anfordran eller efter uppsägning, 1,5 procent


51 §

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks, är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, kommunal fond, depositionsbank, kreditaktiebolag, hypoteksbank, hypoteksförening eller till en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Även fordringsbevis för ett sådant lån som en andelsbank utfärdar till andelsbankernas säkerhetsfond eller till Andelsbankernas Centralbank Ab eller en sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller till Sparbankernas Centralaktiebank eller som en affärsbank. Postbanken Ab eller en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland utfärdar till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, är befriat från stämpelskatt. Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel, över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen, över lån som avses i lagen om studiestöd (28/72) samt över lån som beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel befriade från stämpelskatt.


54 §

Med värdepapper avses i detta kapitel aktier och interimsbevis för aktier samt andra andelsbevis i ekonomiska sammanslutningar, andelsbevis enligt lagen om placeringsfonder, grundfondsbevis i sparbanker och placeringsandelsbevis i andelsbanker samt interimsbevis för dessa och sådana av aktiebolag, andelslag och sparbanker utfärdade skuld- eller andra fordringsbevis, för vilka räntan är fastställd att vara beroende av årsvinstens, överskottets eller dividendens storlek eller vilka berättigar till del i årsvinsten eller överskottet. Såsom värdepapper anses även bevis över teckningsrätt till aktier eller till fordringsbevis av ovan nämnt slag och överlåtelsehandling för denna rätt.

57 a §

Överlåtelse av andra värdepapper än aktier i bostadsaktiebolag, andelar i bostadsandelslag, aktier i fastighetsaktiebolag och andelar i fastighetsandelslag är befriad från stämpelskatt, om ingendera part är allmänt skattskyldig i Finland enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet. Stämpelskatt skall likväl betalas, om parterna eller endera av dem är en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland.

88 §

Vad som ovan stadgas om införande i register av överlåtelse av aktie- och andelsbevis och om styrelsens ansvar för den stämpelskatt som skall betalas på grund av överlåtelsen gäller också andelsbevis i placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder samt styrelsen i fondbolag enligt nämnda lag samt, i fråga om sparbanker, grundfondsbevis och bankens styrelse och, i fråga om andelsbanker, placeringsandelsbevis och bankens direktion.


Denna lag trader i kraft den 1 januari 1991.

Utan hinder av 30 § 1 mom. 3 och 4 punkten och i 51 § 1 mom. är överlåtelser för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter (188/ 77) eller kolonisationslagstiftningen eller överlåtelser till en tillträdare som fått jordinköps eller syskonandelslån på basis av dessa samt fordringsbevis som gäller lån enligt lagen om gårdsbruksenheter eller kolonisationslagstiftningen befriade från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas och lagfart eller inteckning söks, också efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 244/90
Statsutsk. bet. 82/90
Stora utsk. bet. 263/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.