1331/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om gränszon

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/47) ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 4 a § som följer:

1 §

Om byggande på närmare avstånd än femhundra meter från gränsen gäller 4 a §.

4 a §

För anläggande av vägar till riksgränsen samt för uppförande av byggnader närmare än femhundra meter från gränsen för andra behov än statens krävs inrikesministeriets tillstånd.

Inrikesministeriet kan besluta att en byggnad som har uppförts utan tillstånd skall rivas, om den avsevärt försvårar gränsbevakningen. Den får på vederbörandes bekostnad rivas, om han inte efter uppmaning gör detta själv. Ministeriet har även rätt att förbjuda användningen av en byggnad som har uppförts utan tillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 156/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 138/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.