1325/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 7 a §, 9 § 1 mom., 11 §, 14 § 3 och 4 mom., 15 §, 18 §, 18 a § 1 mom. och 18 b §,

av dessa lagrum 7 a § sådan den lyder i förordning av den 23 januari 1981 (89/81), 9 § 1 mom., 14 § 3 och 4 mom. samt 15 § sådana de lyder i förordning av den 29 december 1989 (1314/89), 18 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 11 januari 1985 (33/85), 18 a § 1 mom. och 18 b § sådana de lyder i nämnda förordning av den 11 januari 1985, och

fogas till förordningen en ny 24 § som följer:

7 a §

Har en försäkrad, hans nödvändiga följeslagare eller i 10 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd medlem av en försäkrads familj, en försäkrad förmyndare eller någon annan som bör jämställas med dessa varit tvungen att under resa övernatta i härbärgeringsrörelse eller på inkvarteringsställe som anordnats för patienter vid en undersöknings- eller behandlingsanstalt, mellan klockan 22 och 7 under en tid av minst fyra timmar, betalas en övernattningspenning om 120 mark per person i dygnet, dock högst ett belopp som motsvarar verkliga, nödvändiga inkvarteringskostnader.

9 §

Dagpenning skall fastställas på grundvalen av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundvalen av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av moderskapspenning och föräldrapenning för modern skall den tidpunkt då rätt till moderskapspenning inträder, vid fastställande av faderskapspenning och föräldrapenning för fadern den tidpunkt då rätt till faderskapspenning och föräldrapenning för fadern inträder samt vid fastställande av specialvårdspenning den tidpunkt då rätt till specialvårdspenning inträder, anses motsvara tidpunkten för arbetsoförmågans inträde.


11 §

Vid den i 30 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda efterundersökningen skall verkställas nödig undersökning för utredande av moderns hälsotillstånd och för påvisande av eventuella förlossningsskador. Läkaren bör även försöka sörja för att modern anvisas behörig vård, ifall sjukdomstillstånd eller förlossningsskada konstateras vid undersökningen.

14 §

I ansökan om dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning skall den försäkrade meddela sina personuppgifter och antalet av de i 18 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda personer, som den försäkrade har att försörja samt de övriga uppgifter, som folkpensionsanstalten vid fastställandet av ansökningsformulär föreskriver. Till ansökan skall dessutom fogas behövlig utredning om sjukdomen och den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.

För att få moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning skall den försäkrade med av läkare eller hälsovårdscental utfärdat intyg styrka att hennes havandeskap varat minst den tid som stadgas i 21 § 2 mom. sjukförsäkringslagen. Förutsättning för att föräldrapenning skall utbetalas till barnets moder eller fader eller förutsättning för att faderskapspenning skall utbetalas till fadern under föräldrapenningsperioden är att lokalbyrån tillställts intyg över sådan efterundersökning som avses i 30 § sjukförsäkringslagen. För att få specialvårdspenning skall den försäkrade förete sådan utredning som socialförsäkringskommissionen anser vara behövlig.


15 §

I 1 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad skall söka dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning hos socialförsäkringskommissionen i Helsingfors. Ansökan kan även inlämnas till en finsk diplomatisk beskickning i utlandet eller till en utsänd konsuls byrå, som ofördröjligen skall sända den till en lokalbyrå i Helsingfors.

Den försäkrade kan även inlämna sin ansökan om dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning till lokalbyrån på sin vistelseort, som skall översända den till lokalbyrån på den försäkrades hemort.

18 §

Moderskaps- och föräldrapenning betalas för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar, om inte annat föranleds av det som stadgas nedan. Första raten av moderskapspenningen omfattar dock 30 vardagar. Om havandeskapet i annat fall än i ett sådant som nämns i 23 § 1 mom. första meningen sjukförsäkringslagen har upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas första raten av moderskapspenningen inom 30 vardagar efter att havendeskapet upphört. Den sista betalningsperioden för föräldrapenningen kan dock omfatta en kortare tid än den som nämns i första meningen. Faderskapspenning betalas för bestämda perioder i efterskott. Även specialvårdspenning betalas för bestämda perioder i efterskott, dock med tillämpning av vad som sägs om betalning av dagpenning i 17 §.

Om betalning av föräldrapenning till fadern börjar eller upphör mitt i betalningsperioden för föräldrapenning till modern, betalas föräldrapenning till modern för den ofullständiga betalningsperioden. Föräldrapenning betalas inte utan särskilda skäl till fadern för en kortare tid än 12 vardagar.

Om föräldrarna har kommit överens om att dela föräldrapenningsperioden, skall detta utredas i ansökan om föräldrapenning. I ansökan om faderskapspenning skall också utredas att föräldrarna har kommit överens om att faderskapspenningen för 6-12 vardagar skall användas i samband med att barnet föds. I ansökan om faderskapspenning eller föräldrapenning för fadern skall dessutom anges de tider då fadern sköter barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat arbete utanför hemmet. Fadern skall omedelbart anmäla hos lokalbyrån om han inte längre deltar i skötseln av barnet.

Om den försäkrade under föräldrapenningsperioden börjar förvärvsarbeta eller börjar med annat arbete utanför hemmet, skall han anmäla därom hos lokalbyrån i god tid innan han inleder arbetet. På samma sätt skall anmälas om föräldrapenning betalas till fadern för den tid då båda föräldrarna arbetar. Den försäkrade skall omedelbart anmäla om andra ändringar som påverkar betalningen av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. Vidare kan socialförsäkringskommissionen bestämma att den försäkrade skall förete en utredning om dessa.

Lokalbyrån skall på begäran meddela den försäkrades arbetsgivare för vilken tid moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning har betalts till den andra föräldern.

18 a §

Då föräldrapenning söks på den grund att den försäkrade har tagit barnet i sin vård i avsikt att adoptera det, skall den försäkrade förete av socialnämnden eller i 17 § 2 mom. adoptionslagen (153/85) avsedd adioptionsbyrå utfärdat intyg häröver. I ansökan skall anges de tider under vilka den försäkrade deltar i vården av barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat arbete utanför hemmet. Lokalbyrån skall omedelbart underrättas om avbrott i vården av barn. I övrigt gäller i fråga om anmälningsskyldigheten och utbetalningen av föräldrapenning vad som stadgas i 18 §.


18 b §

Om barnets moder dör, betalas föräldrapenning till barnets fader för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar från och med den vardag som följer på moderns dödsdag. Därvid skall en anmälan om utbetalning av föräldrapenning till fadern omedelbart göras skriftligen hos lokalbyrån på moderns hemort. I övrigt gäller i fråga om anmälningsskyldigheten vad som stadgas i 18 §.

Svarar fadern inte för vården av barnet, tillämpas vad som stadgas ovan i denna paragraf i tillämpliga delar på en annan försäkrad som svarar för vården av barnet. Om i 21 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad dör under föräldrapenningsperioden, tillämpas vad som stadgas ovan i denna paragraf på den försäkrades make eller en annan försäkrad som svarar för vården av barnet.

Överlåter fadern sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn, skall socialnämnden eller i 18 a § 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och utan dröjsmål underrätta lokalbyrån på faderns hemort härom.

24 §

Beslut om en förmån enligt sjukförsäkringslagen skall undertecknas. I ett beslut, som utfärdas med hjälp av maskinell databehandling eller en tryckmetod antecknas underskriften dock maskinellt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Denna förordning tillämpas på betalningsperioder för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som börjar den 1 januari 1991 eller senare.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.