1324/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 5 § 2 mom., 21 och 23 §§ samt 30 § 3 mom. 2 punkten och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 2 mom. i lag av den 22 december 1989 (1255/89), 21 § ändrad genom lagar av den 20 juni 1974, den 30 december 1977, den 11 januari 1985 och den 31 december 1986 (521/74, 1086/77, 32/85 och 1037/86), 23 § ändrad genom nämnda lagar av den 11 januari 1985 och den 22 december 1989 samt genom lagar av den 19 december 1986 och den 23 december 1987 (981/86 och 1109/87), 30 § 3 mom. 2 punkten i lag av den 21 december 1990 (1192/90) och 30 § 5 mom. i lag av den 14 juni 1985 (479/85), samt

fogas till 22 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 11 januari 1985, nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., och till 30 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lagar av den 22 december 1989 och den 21 december 1990, nya 2 a-2 c punkter som följer:

5 §

Vad 1 mom. stadgar om ersättning för sjukvård tillämpas på motsvarande sätt på tandsjukdomar, om det är fråga om vård som är nödvändig för botande av någon annan sjukdom än en tandsjukdom eller om tandvård som är nödvändig på grund av strålbehandling eller behandling med cytostatika. I 5 b § stadgas om ersättning för tandvård såsom sjukvård för försäkrade som är födda 1956 eller därefter.


21 §

Rätt till moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning har en försäkrad som varit bosatt i Finland minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten eller innan den försäkrade tog ett barn som avses i 4 mom. i sin vård.

Rätt att få moderskaps- och föräldrapenning har en kvinna vars havandeskap har varat minst 154 dagar.

Rätt till faderskaps- och föräldrapenning har barnets fader, om han deltar i vården av barnet och inte är i förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Denna lag tillämpas på barnets fader, om han är gift med barnets moder och inte lever åtskils från henne på grund av söndring i äktenskapet, samt på en försäkrad som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med barnets moder i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Rätt till föräldrapenning har även en försäkrad som i sin vård har tagit ett barn under sex år i avsikt att adoptera det, under förutsättning att den försäkrade deltar i vården av barnet och inte är i förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Denna rätt har dock inte en försäkrad som lever i äktenskap med föräldern eller adoptivföräldern till det barn som skall adopteras eller, utan att ingå äktenskap, lever i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur med en sådan person.

22 §

Om båda föräldrarna är i förvärvsarbete under den tid för vilken föräldrapenning betalas, frånsett den tid för vilken faderskapspenning utges, kan de komma överens om till vilken av dem föräldrapenningen skall betalas till ett belopp som motsvarar minimidagpenningen.

Till en förälder som ensam svarar för vården av barnet betalas föräldrapenning för tiden i förvärvsarbete till ett belopp som motsvarar minimidagpenningen.


23 §

Rätten till moderskapspenning uppkommer tidigast 50 vardagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, om den försäkrade inte är i förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Härvid upphör moderskapspenningsperioden då förmånen har betalts för 105 vardagar. I annat fall uppkommer rätten till moderskapspenning senast 30 vardagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och upphör då 75 vardagar förflutit från den beräknade tidpunkten för nedkomsten, denna dag medräknad. Har havandeskapet upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, börjar moderskapspenningsperioden vid havandeskapets slut.

Föräldrapenning betalas från utgången av moderskapspenningsperioden tills 275 vardagar har förflutit från periodens början, den första utbetalningsdagen medräknad, om inte något annat följer av 3 mom. Den tid för vilken föräldrapenning betalas förlängs med 60 vardagar, då två eller flera barn har fötts samtidigt.

En försäkrad som avses i 21 § 3 mom. har rätt till faderskapspenning som betalas för 6 vardagar antingen under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden. Dessutom betalas faderskapspenning för minst 6 och högst 12 vardagar i samband med barnets födelse, om föräldrarna kommer överens om detta, varvid föräldrapenningsperioden förkortas på motsvarande sätt. Till en fader som fullgör värnplikt i aktiv tjänst eller fullgör vapenfri tjänst eller som i egenskap av reservist eller lantvärnsman är i försvarsmaktens tjänst eller till en fader som fullgör civiltjänst betalas faderskapspenning på motsvarande sätt för den tid under vilken han har semester eller faderskapsledighet. Faderskapspenningen är härvid lika stor som minimidagpenningen.

På grund av vården av adoptivbarn betalas föräldrapenning för varje vardag under vilken vården fortgår tills 246 vardagar har förflutit från barnets födelse, dock för minst 100 vardagar.

Om rätt till ny moderskaps- eller föräldrapenning uppkommer under den tid för vilken moderskaps- eller föräldrapenning betalas, upphör utbetalningen av den föregående moderskaps- eller föräldrapenningen vid ingången av den nya moderskaps- eller föräldrapenningsperioden.

Moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning och dagpenning betalas inte till den försäkrade för en och samma tid. Har den försäkrades moderskapspenningsperiod börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, har den försäkrade inte rätt till dagpenning på grund av arbetsoförmåga för nämnda tid.

Anmälan om fördelning av föräldrapenningsperioden mellan föräldrarna eller mellan försäkrade som avses i 21 § 4 mom., anmälan om mottagare av föräldrapenning, avtal om faderskapspenning som inverkar på föräldrapenningsperiodens längd och anmälan om förändringar som inverkar på utbetalningen av moderskaps-, faderskaps- eller föräldapenningen skall göras eller ingås så som stadgas genom förordning.

30 §

Förmåner enligt denna lag skall sökas som följer:


2) moderskapspenning senast två månader före den beräknade tidpunkten för nedkomsten,

2 a) faderskapspenning som betalas i samband med barnets födelse samt annan faderskapspenning inom två månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få den,

2 b) föräldrapenning senast en månad före den dag från och med vilken sökanden önskar få den,

2 c) särskild moderskapspenning inom sex månader före den dag från och med vilken sökanden önskar få den,


Har en barnaföderska inte genomgått efterundersökning hos en läkare tidigast fem och senast tolv veckor efter nedkomsten, uppkommer inte rätt till föräldrapenning och fadern har inte rätt till faderskapspenning under föräldrapenningsperioden, om inte socialförsäkringskommissionen av särskilda skäl beslutar något annat. Närmare stadganden om efterundersökning utfärdas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas på havandeskap i vilka den beräknade tidpunkten för nedkomsten infaller den 1 januari 1991 eller därefter. Rätten till moderskapspenning tidigast 50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten uppkommer likväl först den 1 januari 1991 eller därefter.

Vid beräknandet av den tidsbegränsning om 180 dagar som avses i 21 § 1 mom. beaktas även den tid under vilken den försäkrade har varit bosatt i Finland sedan den 1 juli 1990.

Stadgandena i 21 § 4 mom. och 23 § 4 mom. tillämpas om barnet tas i vård den 1 januari 1991 eller senare.

Rätten till ersättning för tandvård som är nödvändig på grund av strålbehandling eller behandling med cytostatika gäller åtgärder som vidtas den 1 juli 1991 eller därefter.

Stadgandet i 30 § 3 mom. 2 c-punkten träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 208/90
Socialutsk. bet. 38/90
Stora utsk. bet. 192/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.