1321/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 26 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 1 mom. 5 punkten folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående


5) enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) beviljad generationsväxlingspensions grundbelopp, likväl så att från tilläggsdelens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1-5 punkten nämnda förmånerna överstiger 1 460 mark om året.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Det markbelopp om vilket stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 209/90
Socialutsk. bet. 45/90
Stora utsk. bet. 228/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.