1318/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 a - 6 g §§ samt 15 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 a § ändrad genom lagar av den 15 mars 1974, den 29 april och den 19 december 1980, den 31 december 1985 och den 21 oktober 1988 (219/74, 294 och 837/80, 1126/85 och 870/88), 6 b § ändrad genom nämnda lagar av den 19 december 1980 och den 31 december 1985, 6 c § ändrad genom nämnda lag av den 15 mars 1974 samt lagar av den 5 februari 1982, den 8 augusti 1986 och den 29 december 1989 (110/82, 605/86 och 1312/89), 6 d § ändrad genom nämnda lagar av den 15 mars 1974, den 29 april 1980, den 5 februari 1982 och den 31 december 1985 samt lag av den 21 maj 1976 (414/76), 6 e § i lag av den 31 december 1987 (1315/87), 6 f § ändrad genom nämnda lagar av den 15 mars 1974 och den 31 december 1985 samt lagar av den 7 januari 1977 och den 19 april 1985 (20/77 och 328/85), 6 g § ändrad genom nämnda lagar av den 15 mars 1974 och den 29 april 1980 samt 15 § 2 mom. i nämnda lag av den 7 januari 1977, samt

ändras 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom., sådana de lyder, 15 § 1 mom. i nämnda lag av den 29 december 1989 och 16 § 1 mom. i lag av den 23 december 1981 (1028/81), som följer:

15 §

Ändring i pensionsskyddscentralens i 1 § 5 mom. nämnda beslut, i pensionsskyddscentralens eller pensionsanstaltens i 4 § angivna beslut samt i pensionsanstaltens i 8 g § nämnda beslut och undanröjande av ett sådant beslut får sökas enligt lagen om pension för arbetstagare.


16 §

Försäkringen enligt denna lag handhas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Pensionsanstalten sköter även generationsväxlingspensions- och avträdelsepensionsskyddet för odlare enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) och lagen om avträdelsepension (16/74). Genom förordning kan stadgas att lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även sköter de uppgifter som ankommer på lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt om vilken stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 209/90
Socialutsk. bet. 45/90
Stora utsk. bet. 228/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.