1312/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) 14 och 14 a §§ samt 34 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § i lag av den 22 december 1989 (1258/89), 14 a § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 29 december 1988 (1302/88) och 34 § 2 mom. i lag av den 31 december 1985 (1086/85), samt

ändras 15 § 1 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 19 §, 21 § 3 mom., 23 § 1 mom., 25 § 1 mom., 26 § 1 mom. och 34 § 1 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1 mom., 21 § 3 mom. och 34 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 22 december 1989, 17 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 31 december 1985, 19 § sådan den lyder i lag av den 31 december 1987 (1323/87) och 25 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 29 december 1988, som följer:

15 §

I de fall som avses i 13 § kan en produktionskvot överföras, fastställas och höjas bara för fysiska personer, dödsbon och sammanslutningar för mjölkproduktion som har grundats av fysiska personer.


16 §

I de fall som avses i 13 § 3 och 4 mom. kan produktionskvoten fastställas så att den motsvarar högst så många mjölkkors produktion att på gårdsbruksenheten kan fås minst hälften av det foder som korna behöver. En produktionskvot som motsvarar flera än 30 mjölkkor får härvid inte fastställas. Av särskilda skäl som statsrådet bestämmer kan dock avvikelse tillåtas från denna lags stadganden om fodersjälvförsörjning, om detta skall anses behövligt med beaktande av skälighetssynpunkter. Beslut om avvikelse från stadgandena om fodersjälvförsörjning fattas av jordbruksstyrelsen.


17 §

I de fall som avses i 13 § 1, 3 och 4 mom. kan en produktionskvot fastställas endast för sådan mjölkproduktion som i huvudsak bedrivs genom arbete som utförs av en fysisk person och dennes familj på en gårdsbruksenhet där han bor.


19 §

I de fall som avses i 13 § fastställer landsbygdsdistriktet produktionskvoten på ansökan.

21 §

Om en mjölkproducent som avses i 1 mom. eller en ny ägare eller innehavare av en gårdsbruksenhet återupptar mjölkproduktionen efter det kvoten dragits in, kan för honom på ansökan, inom fem år från den dag då beslutet om slopande av produktionskvoten vann laga kraft, fastställas en ny produktionskvot som är högst lika stor som den tidigare, om inte något annat följer av 12 §.


23 §

När en mjölkproducent inte längre uppfyller de krav i fråga om bruk av arbetskraft eller boende på lägenheten som enligt 17 § är en förutsättning för fastställande och för höjning av produktionskvoten enligt 13 §, skall landsbygdsdistriktet, om det inte är fråga om tillfälligt bruk av främmande arbetskraft eller tillfällig bortavaro, bestämma att produktionskvoten har upphört att gälla eller justera den så att den blir sådan som den annars hade varit.


25 §

Ändring i landsbygdsdistriktets och jordbruksstyrelsens beslut med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


26 §

För att bereda och kontrollera de åtgärder som avses i denna lag skall statsrådet tillsätta en delegation som har till uppgift att

1) kontrollera produktionskvoternas storlek och fördelning,

2) göra förslag till justeringar och grunderna för justeringar i de produktionskvoter som avses i 20 §,

3) vid behov avge utlåtanden om anvisningar som gäller verkställigheten av denna lag och om andra principiellt viktiga frågor, samt

4) vid behov göra förslag till utvecklande av grunderna för systemet med produktionskvoter för mjölk.


34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 december 1991. Genom lagen upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga vid ikraftträdandet skall dock slutbehandlas enligt nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Ansökningar som har gjorts innan denna lag har trätt i kraft och besvär som har anförts med anledning av dem behandlas dock enligt tidigare stadganden. De produktionskvoter som har gällt 1990 års mjölkproduktion tillämpas utan särskilda åtgärder också 1991.

Regeringens proposition 149/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 207/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.