1310/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/83) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 1 punkten samt 4 och 5 §§ samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

1 §

Skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag och kostnader för åtgärder som har vidtagits för förebyggande eller begränsning av skador till följd av dylika översvämningar kan av statens medel ersättas enligt denna lag.

För utbetalning av ersättningarna skall i statsbudgeten årligen intas ett reservationsanslag om 5 miljoner mark.


2 §

Ersättning kan betalas för skada som har förorsakats

1) växande, skördemogna eller bärgade trädgårdsprodukter, om inte skadan kan ersättas enligt lagen om ersättande av skördeskador (530/75), eller bärgad skörd,


4 §

För att få ersättning skall den skadelidande inom en av jordbruksstyrelsen fastställd tid göra ersättningsansökan hos lantbruksnämnden i den kommun inom vilken den skadade fastigheten eller det skadade lösöret finns eller, om det är fråga om skada som drabbat en gårdsbruksenhet eller där befintligt lösöre, hos lantbruksnämnden i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Den värdering av skadorna som krävs för handläggning av ansökningen utförs av den i 1 mom. angivna lantbruksnämnden. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär och värderingen av skadorna har lantbruksnämnden rätt att efter behov få sakkunnighjälp av vatten- och miljödistriktet och skogsnämnden samt av byggnadsnämnden och övriga kommunala myndigheter. Jordbruksstyrelsen meddelar vid behov närmare föreskrifter om grunderna för värderingen av översvämningsskador.

5 §

Lantbruksnämnden fattar beslut om beviljande av ersättning och betalar ersättningen sedan jordbruksstyrelsen har konstaterat att det är fråga om ersättande av skador som avses i denna lag och ställt behövliga anslag till lantbruksnämndens disposition. Jordbruksstyrelsen beslutar, med beaktande av disponibla anslag, vilka skador som skall ersättas och kostnadsbeloppen samt med beaktande av 6 § vilken andel som skall ersättas av de skador och kostnader som orsakats av översvämning och som avses i 2 §, varvid den andel som skall ersättas kan vara olika stor för skador och kostnader av olika slag.


Denna lag träder i kraft den 1 januar 1991.

Regeringens proposition 230/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 22/90
Stora utsk. bet. 218/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.