1305/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om styrning av husdjursproduktionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att utveckla husdjursföretagens storlek och att styra deras produktion på ett sätt som beaktar produktions- och marknadsläget samt så att produktionen bygger på gårdsbruk av typen familjejordbruk.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på husdjursproduktionen. Lagen tillämpas dock inte på nötköttsproduktion som grundar sig enbart på dikor.

3 §
Definitioner

I denna lag avses

1) med gårdsbruksenhet ett gårdsbrukskomplex, bestående av en eller flera lägenheter, lägenhetsdelar eller områden samt omfattande åker och en eller flera husdjursbyggnader,

a) vilket innehas av en enskild odlare eller dödsboet efter honom,

b) vilket eller till dess olika delar innehas av makar gemensamt,

c) vilket eller till dess olika delar innehas av föräldrar eller den ena föräldern och ett eller flera barn tillsammans,

d) vilket innehas av andra personer eller ett samfund för gemensam räkning, och

2) med husdjursföretag husdjursproduktion som bedrivs av de personer eller samfund som nämns i 1 punkten och som omfattar nötkötts-, svinkötts- eller äggproduktion eller produktion av fjäderfäkött.

4 §
En sammanslutnings produktion

Om en enskild odlare är delägare i en sammanslutning som bedriver husdjursproduktion, anses hans andel i sammanslutningen ingå i hans produktion. Sammanslutningens produktion anses omfatta även de djur som delägarna håller var för sig.

2 kap.

Tillstånd

5 §
Tillståndsbelagd produktion

Utan tillstånd av landsbygdsdistriktet får ingen börja bedriva

1) nötköttsproduktion som omfattar mer än 30 andra över åtta månader gamla nötkreatur än mjölk- eller dikor,

2) svinköttsproduktion som omfattar mer än 25 över tolv veckor gamla svin, varvid antalet svin beräknas så att en sugga anses motsvara fem svin,

3) sådan produktion av ägg för konsumtion och avel som omfattar mer än 100 värphönor i produktiv ålder eller

4) sådan produktion av fjäderfäkött som samtidigt omfattar sammanlagt mer än 1 000 fjäderfän vilka föds upp för slakt.

På en gårdsbruksenhet får husdjursproduktion inte utan tillstånd utvidgas så att produktionen tillsammans med den produktion som redan bedrivs på gårdsbruksenheten skulle förutsätta tillstånd enligt 1 mom.

3 kap.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

6 §
Allmänna förutsättningar

Sådana tillstånd som nämns i 5 § kan beviljas endast för ett husdjursföretag per gårdsbruksenhet.

Tillstånd får inte beviljas för produktion som omfattar över 120 i 5 § 1 mom. 1 punkten nämnda nötkreatur, över 400 i 2 punkten nämnda svin, över 4 000 i 3 punkten nämnda hönor eller över 30 000 i 4 punkten nämnda fjäderfän.

7 §
Arbete och boende

Ett i 5 § nämnt tillstånd får beviljas endast om

1) produktionen i huvudsak skötts genom en enskild odlares eller familjemedlemmarnas arbete och odlaren bor på den gårdsbruksenhet där produktionen bedrivs eller i dess närhet,

2) produktionen sköts genom arbete, utfört av en av enskilda odlare grundad sammanslutnings delägare jämte familjemedlemmar så att åtminstone en av delägarna i sammanslutningen bor på företagets verksamhetsplats eller i närheten av gårdsbruksenheten och de övriga delägarna så nära företaget att de kan delta i arbetet där, eller

3) produktionen sköts genom en dödsbodelägares jämte familjemedlemmars arbete så att någon av delägarna bor på den gårdsbruksenhet där produktionen bedrivs eller i dess närhet.

Genom förordning utfärdas vid behov närmare stadganden om när en odlare eller en delägare i en sammanslutning eller en delägare i ett dödsbo skall anses bo på gårdsbruksenheten eller i närheten av företaget och om sådan frånvaro från boningsorten som inte utgör hinder för uppfyllande av kravet på boende i 1 mom.

8 §
Fodertillgång

En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är att gårdsbruksenheten eller, då det är fråga om en sammanslutning, delägarnas gårdsbruksenheter kan tillgodose minst två tredjedelar av husdjursföretagets foderbehov, då det är fråga om

1) nötköttsproduktion som omfattar högst 60 i 5 § 1 mom. nämnda nötkreatur,

2) svinköttsproduktion som omfattar högst 200 i 5 § 1 mom. nämnda svin eller

3) äggproduktion som omfattar högst 1 000 i 5 § 1 mom. nämnda hönor.

Om det är fråga om produktion av fjäderfäkött eller i 1 mom. 3 punkten nämnd produktion av ägg för kläckning av gödkycklingar, förutsätts för beviljande av tillstånd att gårdsbruksenheten kan tillgodose minst en femtedel av företagets foderbehov.

Då det är fråga om ett husdjursföretag med större djurmängder än de som nämns i 1 mom. förutsätts för beviljande av tillstånd att gårdsbruksenheten kan tillgodose minst tre fjärdedelar av företagets foderbehov.

Vid beräkningen av det foderbehov som nämns i denna paragraf skall beaktas all svin- och fjäderfähushållning som bedrivs på gårdsbruksenheten samt mjölkkor och andra över åtta månader gamla nötkreatur än dikor.

När det beräknas om odlarens gårdsbruksenhet eller delägarnas gårdsbruksenheter kan tillgodose den del av husdjursföretagets foderbehov som nämns i 1-3 mom., anses åker som besitts med stöd av legoavtal och vars återstående legotid när tillstånd söks är kortare än tre år inte höra till gårdsbruksenheten. Jordbruksstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om hur självförsörjningsgraden i fråga om foder skall räknas ut. Föreskrifterna skall publiceras i Finlands författningssamling.

9 §
Undantag från förutsättningarna för beviljande av tillstånd

Utan hinder av det i 6 § 2 mom. nämnda förbudet, de i 7 § nämnda kraven i fråga om arbete och de i 8 § 1-3 mom. nämnda kraven i fråga om fodertillgång kan landsbygdsdistriktet bevilja tillstånd för fortsättande av ett lagligen bedrivet husdjursföretag på gårdsbruksenheten i samma omfattning som tidigare, då en ny företagare träder till, om lägenhetens ringa åkerareal eller en betydande minskning i den eller andra härmed jämförbara skäl inte utgör hinder för beviljande av tillstånd. Undantag från kravet på arbete kan dock göras endast då det är fråga om generationsväxling eller en därmed jämförbar överlåtelse.

Av särskilda skäl kan jordbruksstyrelsen, utan hinder av de begränsningar som anges i denna lag, bevilja tillstånd för avels-, försöks- och undervisningsverksamhet eller för uppfödning av importerade avelsdjur.

10 §
Temporär begränsning av beviljande av tillstånd

I denna lag nämnda tillstånd att starta eller utvidga produktionen får landsbygdsdistriktet före den 1 januari 1994 bevilja endast

1) en husdjursföretagares döds- eller konkursbo,

2) den som genom arv eller testamente blivit ägare till ett husdjursföretag,

3) då husdjursföretaget köps av säljarens make eller av någon som enligt 2 kap. ärvdabalken (40/65) kunde ärva säljaren eller av säljarens fosterbarn eller make till någon av dem,

4) då det är fråga om generationsväxling som avses i 10 § 1 mom. lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), eller

5) av särskilda skäl sedan en ny företagare har trätt till i andra fall än de som nämns i 1-4 punkten.

I de fall som nämns i 1 mom. får tillstånd beviljas för fortsättande av produktionen i högst den omfattning som visat sig vara etablerad för företagets del.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan tillstånd beviljas

1) för startande eller utvidgande av produktion som omfattar högst 60 i 5 § 1 mom. nämnda nötkreatur,

2) för startande eller utvidgande av produktion som omfattar högst 15 000 fjäderfän, eller

3) för produktion av ägg för kläckning av gödkycklingar.

11 §
Tillstånd som beviljas med stöd av statsrådets beslut

Statsrådet kan besluta att landsbygdsdistriktet får bevilja ett i lag nämnt tillstånd före den 1 januari 1994 även i andra fall än de som nämns i 10 §. Beslutet fattas vid behov i januari. Statsrådet skall härvid beakta husdjursproduktionens utveckling och marknadsläget. Statsrådet kan samtidigt bestämma att tillstånd, i andra fall än de som nämns i 10 §, kan beviljas endast upp till ett visst totalantal.

Statsrådet bestämmer också de grunder på vilka producenten kan beviljas tillstånd att byta produktionsinriktning och de grunder som för fodersjälvförsörjningsgradens del utgör ett villkor för beviljande av tillstånd vid byte av produktionsinriktning. Tillstånd till byte av produktionsinriktning kan beviljas helt eller delvis. Tillståndet beviljas av landsbygd>sdistriktet.

12 §
Fastställande av laglig omfattning

Den som bedriver husdjursproduktion och för vars del i beslut som meddelats i ett tillståndsärende inte har fastställts i vilken omfattning produktionen får bedrivas, skall på ansökan få ett avgörande av landsbygdsdistriktet om i vilken omfattning produktionen får bedrivas utan att ett i 5 § nämnt tillstånd söks. Kan omfattningen inte fastställas tillförlitligt på grundval av de handlingar som gäller beskattningen, lantbruksavbytarverksamheten och bokföringen samt andra tillgängliga utredningar och uppgifter, kan landsbygdsdistriktet fastställa omfattningen med beaktande av omständigheterna enligt vad som bedöms vara skäligt.

Landsbygdsdistriktet kan också vid behov, på eget initiativ och på det sätt som avses i 1 mom. samt efter att ha hört sakägaren fastställa den lagliga omfattningen av den produktion som bedrivs inom husdjursföretaget. Landsbygdsdistriktet skall alltid fastställa nämnda omfattning i fråga om aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag.

13 §
Ändringar i delägarskapen i bolag och andelslag

När den lagliga omfattningen i fråga om ett bolag eller ett andelslag har fastställts med stöd av 12 § och därefter över hälften av ett aktiebolags aktier har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente, eller över hälften av bolagsmännen i ett kommanditbolag eller ett öppet bolag eller av medlemmarna i ett andelslag har växlat, förutsätts för att produktionen inom det av samfundet drivna husdjursföretaget skall få fortsätta i fastställd omfattning att landsbygdsdistriktet beviljar tillstånd på ansökan. Bolaget eller andelslaget skall vid ansökan om tillstånd och även annars på begäran lämna landsbygdsdistriktet upplysningar om delägarskapen eller andelarna och ändringar i dem.

Tillstånd som nämns i 1 mom. skall utan hinder av vad som stadgas på annat ställe i denna lag beviljas, om

1) produktionen fortgår i huvudsak genom fysiska personers jämte familjemedlemmars arbete, såvida de är delägare, bolagsmän eller medlemmar, samt

2) åtminstone någon av dem som nämns i 1 punkten och genom sitt arbete deltar i bedrivandet av produktionen bor på den plats där husdjursföretaget finns eller i dess närhet samt ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj och andra personer, som deltar i arbetet på det sätt som avses ovan och som även bor på nämnda sätt, äger minst en tredjedel av bolagets aktier, eller på motsvarande sätt ensam eller tillsammans med de personer som avses ovan företräder minst en tredjedel av bolagsandelarna eller antalet medlemmar i andelslaget.

Om bolaget eller andelslaget upplöses, förutsätts för att produktionen skall få fortsätta att den nya företagaren beviljas tillstånd enligt denna lag. Ett företag som har grundats av en tidigare delägare och som fortsätter med verksamheten kan härvid i tillämpliga delar beviljas tillstånd på de villkor som stadgas i 2 mom.

14 §
Rätt att fortsätta drivandet av företaget

En husdjursföretagares döds- eller konkursbo har rätt att för slutlig boutredning fortsätta att driva företaget i samma utsträckning som tidigare och utan sådant tillstånd som avses i denna lag under två år räknat från företagarens död eller dagen för konkursens början.

15 §
Tillståndsvillkor

Som villkor för tillståndet skall uppställas att sökanden, då han bedriver i denna lag avsedd produktion, iakttar stadgandena och bestämmelserna om hälsovård, miljövård och djurskydd. Till tillståndet kan även fogas villkor som behövs för tryggandet av en effektiv tillsyn och förhindrande av missbruk.

4 kap.

Tillståndets giltighet

16 §
Återkallande av tillstånd

Tillstånd som beviljats med stöd av denna lag skall återkallas, om husdjursföretaget inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller om tillståndsvillkoren inte iakttas och överträdelsen av tillståndsvillkoren med beaktande av omständigheterna inte skall anses vara obetydlig. Tillståndet kan likaså återkallas, om den i 24 § angivna överträdelsen är av allvarlig art eller om den trots straffåtgärder fortgår eller upprepas.

Tillstånd att driva husdjursföretag skall, om företagaren genom ett avtal som avses i 6 § 4 mom. lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) har förbundit sig att helt eller delvis lägga ned husdjursproduktionen enligt denna lag, återkallas till den del som avtalet gäller. En odlare som har ingått ett sådant avtal får inte heller beviljas tillstånd att bedriva i avtalet nämnd husdjursproduktion förrän sju år har förflutit från det avtalet ingicks. Tillstånd att på gårdsbruksenheten bedriva i avtalet angiven husdjursproduktion får under nämnda tid inte heller beviljas den till vilken ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten har övergått efter det avtalet ingicks.

Tillstånd återkallas av landsbygdsdistriktet. Tillstånd som avses i 9 § 2 mom. återkallas dock av jordbruksstyrelsen.

17 §
Tillstånd som förfaller

Tillstånd som har beviljats med stöd av denna lag förfaller, om sådan produktion som avses i tillståndet inte inom tre år från det tillståndet beviljades har inletts på basis av tillståndet. Tillståndet förfaller dock inte, om dröjsmålet med beaktande av omständigheterna skall anses vara obetydligt.

Om tillståndstagaren för inledande av produktion med stöd av tillståndet har gjort betydande uppoffringar för att bygga, utvidga eller grundligt reparera en produktionsbyggnad, förfaller tillståndet inte på grund av att produktionen inte har inletts, ifall inte fem år har förflutit från det tillståndet beviljades.

Landsbygdsdistriktet skall vid behov fatta beslut om att ett tillstånd förfaller.

18 §
Återupptagande av verksamheten

Om ett husdjursföretag som har tillstånd eller annars rätt att bedriva husdjursproduktion som avses i denna lag har avbrutit sin verksamhet för en viss tid på grund av ett sådant balanseringsavtal som avses i lagen om balansering av lantbruksproduktionen, ett sådant produktionsändringsavtal som avses i lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller ett avtal enligt någon annan lag vilket syftar till att begränsa husdjursproduktionen, och om företaget inte har återupptagit sin verksamhet inom fem år efter det avtalet upphörde att gälla, eller om företagets verksamhet av någon annan orsak har avbrutits och avbrottet har varat minst fem år i en följd, anses företaget slutligt ha lagt ned sin verksamhet.

En odlare som har givit en i 16 § 2 mom. nämnd förbindelse anses dock ha upphört att driva husdjursföretaget enligt förbindelsen så snart han har givit en i 6 § 4 mom. lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller i 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen nämnd förbindelse om nedläggning av husdjursproduktionen.

Om produktionen vid ett husdjursföretag som anges i denna paragraf återupptas, betraktas företaget vid tillämpningen av denna lag som ett nytt husdjursföretag.

5 kap.

Tillsyn och påföljder

19 §
Tillsynsmyndigheter

En representant för landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen samt kommunens lantbrukssekreterare och lantbruksnämndens ordförande har rätt att granska produktionsinrättningarna.

20 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som bedriver husdjursproduktion skall på uppmaning ge de myndigheter som nämns i 19 § lämna de uppgifter som behövs för tillsynen över iakttagandet av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

På anmodan av en i 19 § nämnd myndighet skall var och en för tillsynen över iakttagandet av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser lämna uppgifter som framgår av handlingar som han har i sin besittning. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller dock inte ärenden i fråga om vilka han enligt lag har rätt att vägra vittna på andra grunder än att en affärs- eller yrkeshemlighet skulle röjas.

21 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörandet av ett i denna lag nämnt uppdrag har fått uppgifter om en enskild persons ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja dem, om inte den med tanke på vars fördel tystnadsplikten har stadgats samtycker till att uppgifterna lämnas.

Utan hinder av 1 mom. får uppgifter lämnas till

1) åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott,

2) en myndighet som prövar besvär som gäller ett myndighetsbeslut och

3) andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

22 §
Vite

Jordbruksstyrelsen kan förelägga vite för att förstärka informationsskyldigheten enligt 20 §. Jordbruksstyrelsen fattar även beslut om att vitet skall betalas.

23 §
Handräckning

Överexekutor och polisen skall på begäran av de myndigheter som nämns i 19 § lämna handräckning vid tillsynen över iakttagandet av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

24 §
Straffstadgande

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för brott mot stadgandena i lagen om styrning av husdjursproduktionen dömas till böter.

Jordbruksstyrelsen anmäler överträdelser som nämns i 1 mom. för åtalsprövning. Jordbruksstyrelsen kan avstå från att anmäla sådana överträdelser som i sin helhet måste anses vara uppenbart ringa.

Fördel som överträdelsen har medfört får inte dömas förverkad, om inte förverkande yrkats inom fem år från det fördelen uppkom.

6 kap.

Särskilda stadganden

25 §
Stämpelskattefrihet

För beslut som har fattats med stöd av denna lag uppbärs inte stämpelskatt.

26 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut som jordbruksstyrelsen i egenskap av besvärsmyndighet har fattat i ärenden som nämns i 11 § och i beslut om föreläggande av vite får ändring dock inte sökas genom besvär.

Vid sökande av ändring i landsbygdsdistriktets beslut kan besvärsskriften även inlämnas till landsbygdsdistriktet, som skall sända den jämte handlingarna i ärendet och sitt utlåtande till jordbruksstyrelsen.

27 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) jämte senare ändringar.

29 §
Övergångsstadganden

Utan hinder av vad som i denna lag stadgas om beviljande av tillstånd skall tillstånd beviljas, om företagaren före ikraftträdandet har gjort betydande ekonomiska uppoffringar för att starta eller utvidga företaget eller på ett bindande sätt åtagit sig att göra sådana uppoffringar och startandet eller utvidgandet inte skulle ha krävt tillstånd enligt lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) eller lagen om fjäderfäavel samt kläckning och uppfödning av fjäderfä (302/77) eller med stöd av dem utfärdade stadganden, eller om tillstånd borde ha beviljats enligt nämnda stadganden.

Stadgandena i 24 § 2 och 3 mom. tillämpas även på överträdelser som har skett eller börjat ske under den tid då tidigare lagar om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (996/79, 1080/81 och 1011/84) och lagen om styrning av svin- och hönshushållningsproduktionen i vissa fall (302/75) var i kraft.

I fråga om återkallande av tillstånd som före ikraftträdandet har beviljats ett i denna lag avsett husdjursföretag eller återkallande av rättighet som före ikraftträdandet har fastställts för ett sådant företag gäller 16 §.

Regeringens proposition 201/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 20/90
Stora utsk. bet. 216/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.