1303/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 25 kap. 4 § ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 25 kap. 4 § 1 mom. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65), sådant det lyder i lag av den 30 juni 1989 (612/89), som följer:

4 §

Har utom övertagaren av gårdsbruket även någon annan av de arvingar som vid tiden för skiftet har ställning av arvinge eller en universell testamentstagare tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk, kan en sådan arvinge eller universell testamentstagare i samband med skiftet på de villkor som nämns i 2 § anvisas områden av gårdsbruksenheten för bildande av en självständig livsduglig gårdsbruksenhet. Detta är möjligt endast om ett avskiljande av områden inte fråntar en lämplig övertagare av gårdsbruk och den som enligt detta moment erhåller områden, möjligheten till stödåtgärder enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90) och motsvarande landskapslagstiftning i landskapet Åland för de gårdsbruksenheter som bildats vid skiftet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 145/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 210/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.