1300/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 3 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i 3 § lagen den 26 maj 1978 om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) 1 mom., 2 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom.

av dessa lagrum 3 § 2 mom. 2 och 3 punkten sådana de lyder i lag av den 18 juli 1980 (554/80), som följer:

3 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Markförvärvstillstånd kan förvägras, om jorden lämpligen kan användas för förstoring av gårdsbruksenheter enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90) och den enligt de medel som anvisats för ändamålet i den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond kan inlösas till staten så som förutsätts i denna lag.

Markförvärvstillstånd skall utan hinder av 1 mom. beviljas,


2) då det är fråga om anskaffning av tillskottsområde för den kommande övertagaren av gårdsbruket enligt 17 § 1 mom. landsbygdsnäringslagen;

3) då köparen är en person som har anskaffat jorden för att själv använda den för bedrivande av jord- eller skogsbruk som huvud- eller bisyssla och köpet, då det är fråga om köp av enbart skogsmark, uppenbart inte är till förfång för förvärv av tillskottsjord till gårdsbruksenheter som avses i landsbygdsnäringslagen; eller


Genom förordning stadgas närmare om när jord skall anses vara sådan att den enligt 1 mom. lämpligen kan användas för att förstora en gårdsbruksenhet och när jord skall anses ha anskaffats såsom ett i 2 mom. 1 punkten nämnt tillskottsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 145/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 210/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.