1298/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av renhushållningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90) 5 §,

ändras 7 § 3 mom., 8, 9 och 11 §§, 12 § 1 och 3 mom., 15-17 §§, i 18 § det inledande stycket och 4 punkten, 20 §, 21 § 1 mom., 22-25 §§, 26 § 1 och 2 mom., 31 §, 32 § 1 mom., 34 §, 41 § 2 mom. och 43 § samt

fogas till 12 § nya 4 och 5 mom. samt till lagen en ny 34 a § som följer:

7 §
Begränsningar som gäller

tillämpningsområdet


Byggnadsbidrag för bostadshus enligt denna lag får inte beviljas till förmån för en sådan ägare eller innehavare som för byggande av en lägenhet har biståtts med premier för byggnadsarbete enligt 19 § lagen om renskötsellägenheter (590/69).

8 §
Markförvärv

För ändamål som nämns i denna lag kan mark förvärvas genom köp och byte av lägenheter, lägenhetsdelar, andelar och rättigheter. För ändamål som avses i denna lag kan även användas mark som i det syfte som avses i lagen om renskötsellägenheter samt lagen om gårdsbruksenheter (188/77) och landsbygdsnäringslagen (1295/90) har förvärvats på något annat sätt än med stöd av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78).

9 §
Köp

Då mark förvärvas genom köp och byte för ändamål som avses i denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas 36 § landsbygdsnäringslagen, likväl så att beslut om köp fattas av landsbygdsdistriktet.

Fast egendom som staten enligt denna lag har förvärvat genom köp får inte med stöd av 4 kap. 26 § utsökningslagen utmätas för den föregående ägarens eller dennes fångesmans skuld, för vilken fastigheten inte på grund av panträtt eller annars svarar.

11 §
Användning av mark för andra ändamål

Behövs inte förvärvad egendom för de ändamål som avses i denna lag, kan den användas för ändamål som avses i landsbygdsnäringslagen eller i naturnäringslagen eller för andra ändamål, med iakttagande av lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78).

12 §
Dispositionsplansförrättning

En dispositionsplan för förvärvad mark uppgörs av en planeringskommission med tre medlemmar på förordnande av landsbygdsdistriktet. Om anmälnings- och annat förfarande vid uppgörandet av en dispositionsplan stadgas närmare genom förordning.


Ordförande i den planeringskommission som avses i 1 mom. är landsbygdsdistriktets lantmäteriingenjör och övriga medlemmar är de personer som kommunfullmäktige i kommunen i fråga har utsett. Om det inte finns någon lantmäteriingenjör i landsbygdsdistriktet eller om denne är förhindrad att sköta sin tjänst, kan jordbruksstyrelsen utse en annan lantmäteriingenjör till ordförande för kommissionen.

De medlemmar som kommunfullmäktige utser samt deras suppleanter utses för fyra år i sänder. En av de medlemmar som kommunfullmäktige väljer samt dennes suppleant skall vara idkare av renhushållning. Om dispositionsplanen gäller mark i Enontekis, Enare, Utsjoki eller Sodankylä kommun, skall en av de medlemmar som kommunfullmäktige utser samt dennes suppleant vara samer till börden. Då dispositionsplanen gäller ett område som avses i 2 § skoltlagen, skall en av de medlemmar som kommunfullmäktige utser samt dennes suppleant vara skoltar till börden.

Vid meningsskiljaktighet i planeringskommissionen om beslut i ett ärende skall saken avgöras genom omröstning varvid tillämpas samma förfarande som i en kollegial domstol.

15 §
Fastställande av dispositionsplanen

Dispositionsplanen fastställs av landsbygdsdistriktet.

Om egendom föreslagits bli använd för andra än i denna lag nämnda ändamål och landsbygdsdistriktet inte enligt vad som särskilt stadgas har rätt att överlåta statens jordegendom, skall dispositionsplanen till denna del underställas jordbruksstyrelsen.

Beslut om fastställande av en dispositionsplan kan delges parten per post som tjänstebrev. Om inte annat påvisas, anses delgivningen då ha skett den sjunde dagen efter att beslutet har postats under den adress som parten uppgivit. I övrigt tillämpas lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

Med part avses i 1 mom. den som vid dispositionsplansförrättningen har ansökt om tillskottsområde eller annat område eller annan rättighet eller andel som avses i 10 §. Vid förrättningen är även den kommun part vars område förrättningen gäller.

I beslut som landsbygdsdistriktet har fattat med stöd av denna paragraf får en part söka ändring hos jorbruksstyrelsen genom besvär, om mot dispositionsplanen innan den blivit fastställd har framställts en anmärkning eller om landsbygsdistriktet när det fastställde dispositionsplanen har ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt delgivet förslag till dispositionsplan. I andra fall får ett beslut som landsbygdsdistriktet eller jorbrusstyrelsen fattat med stöd av denna paragraf inte överklagas genom besvär. Ett beslut om jordbruksstyrelsen med anledning av besvär över ett beslut av landsbygdstriktet får inte heller överklagas.

16 §
Lantmäteriförrättningar

Angående lantmäteriförrättningar som hänför sig till en dispositionsplan och betalning av kostnaderna för dem gäller 43 § 1 och 4 mom. landsbygdsnäringslagen.

17 §
Försäljning

Om upprättande och undertecknande av köpebrev, fastställande av priset på nytt på grund av att ett misstag har begåtts eller av att värdet på egendomen har förändrats väsentligt, styrkande av överlåtelsehandling, sökande av lagfart samt panträtt för betalningen av försäljningspriset jämte ränta och utsökningskostnader samt meddelanden som på grund av detta skall insändas för anteckning i protokollet över inteckningsärenden gäller i tillämpliga delar 44 och 46 §§ landsbygdsnäringslagen.

18 §
Lån

De kreditinrättningar som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten landsbygdsnäringslagen kan av de medel för gårdsbrukets utvecklingsfond som jordbruksstyrelsen anvisat och enligt 26 § i den nämnda lagen bevilja lån enligt denna lag


4) för byggande, utvidgande och grundlig förbättring av ett bostadshus samt för förbättring av boendemiljön (bostadslån),


20 §
Lägenheter som kan stödas med lån och bidrag

Inköpslån får inte beviljas för förvärv av en lägenhet eller ett område, om den årliga virkesavkastningen från skogen på lägenheten eller, om det är fråga om förvärv av ett tillskottsområde, från skogen på den lägenhet som bildas överstiger 150 kubikmeter fast mått vid tillämpning av den uthålliga avverkningsmängden. Inte heller andra förmåner enligt denna lag får tilldelas en lägenhet som är större än vad som nämnts. Vid beviljande av byggnadsbidrag för ett bostadshus är motsvarande maximala avkastning dock 75 kubikmeter fast mått, om det inte gäller en lägenhet som stöds genom jorddispositionsåtgärder enligt lagen om renskötsellägenheter och som är större än vad som nämnts. Vid tilldelandet av tillskottsområden skall dessutom 10 § följas.

21 §
Försäljningspriser

Priset på ett tillskottsområde som ansluts till en renhushållningslägenhet skall betalas inom högst 30 år. Försäljningsprisets årliga ränta är fyra procent. Beroende på sökandens omständigheter kan försäljningspriset vara räntefritt under högst de första fem åren och indrivningen av amorteringarna kan påbörjas högst fem år senare än den normala tiden, enligt vad som närmare stadgas genom förordning. Betalningstiden för försäljningsprisen på ovan i 10 § nämnda andra områden samt andelar och rättigheter är högst tio år samt den årliga räntan åtta procent. Om betalningstiderna stadgas närmare genom förordning.


22 §
Lånevillkor

Maximibeloppen på lånen är

1) vid jordinköps- och syskonandelslån 85 procent av egendomens anskaffningspris,

2) vid bostadslån 80 och vid byggnadslån 60 procent av beloppet av det godtagbara kostnadsförslaget,

3) vid elektrifieringslån 75 procent och vid övriga lån 60 procent av beloppet av det godtagbara kostnadsförslaget eller de godtagbara kostnaderna.

Jordinköps- och syskonandelslån får inte beviljas för finansiering av ett köp vid vilket överlåtelsepriset för den egendom som förvärvas uppenbart överstiger gängse pris på orten.

Lånetiden är högst 30 år. Om återbetalningstiderna stadgas närmare genom förordning. Räntan för lånet är fyra procent. Lån som beviljats för byggande, grundlig förbättring och utvidgning av en produktionsbyggnad och ett bostadshus samt jordinköpslån kan, beroende på sökandens omständigheter, vara räntefria i högst de första fem åren och indrivningen av amorteringarna för dessa kan påbörjas högst fem år senare än den normala tidpunkten, enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

23 §
Övriga villkor

Om förfarandet vid beviljande av lån och bidrag, utbetalningen av lån och bidrag, säkerheter, statens ansvar, återkrav av lån och försäljningspris, beviljande och återkallande av uppskov, ersättande av de kostnader som förvaltningen av lånet föranleder kreditinrättningen, återkrav av ersättningar, övervakningen av lånen och bidragen samt om andra omständigheter som gäller långivningen, försäljningsprisen och bidragen gäller, med i denna lag stadgade undantag, i tillämpliga delar vad 26 § 3 mom., 27 §, 29 § 3 och 4 mom., 30-31 §§, 32 § 3 mom., 47 §, 48 § 1 och 4 mom. samt 50-51 §§ landsbygdsnäringslagen stadgar om motsvarande lån och försäljningspriser samt bidrag.

24 §
Höjning av räntan på krediter

Den årliga räntan på försäljningspriset för en renhushållningslägenhet och ett tillskottsområde samt lån kan justeras tidigast vid ingången av det sjätte låneåret med högst två procentenheter på ett sätt som motsvarar de förändringar som skett i den allmänna räntenivån efter det lånet beviljades. Statsrådet beslutar om justeringen.

25 §
Inspektioner på byggnadsplatsen

Angående inspektioner på byggnadsplatsen och de avgifter som för dessa uppbärs hos byggaren gäller på motsvarande sätt 48 § 2 och 3 mom. landsbygdsnäringslagen.

26 §
Bidrag

Om bidragens procentuella maximibelopp stadgas närmare genom förordning. Bidraget kan dock högst uppgå till 60 procent av de godtagbara kostnaderna. Beviljas utöver bidrag även lån, får bidragets och lånets sammanlagda belopp också täcka de nämnda kostnaderna i deras helhet.

Om det arbete för vilket bidrag enligt denna lag har beviljats inte har slutförts inom en genom förordning bestämd tid, kan landsbygdsdistriktet ålägga bidragstagaren eller hans rättsinnehavare att helt eller delvis återbetala bidraget till staten. Bidrag som skall återkrävas får, oberoende av hur lång tid som har förflutit från beslutet om återkrav, tas ut ur den lägenhet för vilken arbetena skulle utföras, med den förmånsrätt som gäller för offentligrättsliga betalningar från en fastighet. Indrivningen får verkställas i den ordning som gäller utsökning av skatter.


31 §
Begränsningar

En rättshandling genom vilken en renhushållningslägenhet, som har bildats genom tilldelande av ett tillskottsområde, eller ägande- eller arrenderätten till en del därav överlåts utan tillstånd av landsbygdsdistriktet är ogiltig. En sådan lägenhet får inte heller delas eller skiftas utan tillstånd av landsbygdsdistriktet. Om förvärvaren kommer att vara en person som enligt 3 § inte kan få bistånd, utfärdas tillståndet i fråga av jordbruksstyrelsen och det får beviljas endast av särskilda skäl.

De begränsningar som stadgas i 1 mom. är i kraft 15 år från den dag då köpebrevet för tillskottsområdet undertecknades. Utan hinder av begränsningarna är inteckning av en lägenhet till säkerhet för någon annan rätt än arrenderätt, och annan förpantning till säkerhet för återbetalning av skuld samt utmätning och försäljning på exekutiv auktion tillåtna. Jordbruksstyrelsen får, om det finns särskilda skäl för det, befria en lägenhet eller en del därav från begränsningarna enligt 1 mom. Landsbygdsdistriktet kan dock under samma förutsättningar befria en lägenhet eller en del av den från begränsningarna i de fall där landsbygdsdistriktet med stöd av 1 mom. utfärdar tillstånd till överlåtelse. Om införande av begränsningarna i jordregistret samt om meddelanden som gäller dem stadgas genom förordning.

Landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen kan till ett beslut om tillstånd och befrielse enligt denna paragraf foga villkoret att ett lån eller en försäljningsprisfordran enligt denna lag omedelbart skall återbetalas helt eller delvis jämte ränta. Har för en lägenhet beviljats byggnadsbidrag enligt denna lag och har från beviljandet inte förflutit 15 år, kan till beslutet även fogas villkoret att bidraget eller en del därav omedelbart skall återbetalas.

32 §
Tilläggsvillkor

Har inte den som erhållit mark, kredit eller byggnadsbidrag med stöd av denna lag eller hans rättsinnehavare eller, om de är flera, någon av dem på tre år bott stadigvarande på renhushållningslägenheten, kan det bestämmas att statens eller en kreditinrättnings fordran som belastar lägenheten, helt eller delvis och, om 15 år inte har förflutit sedan bidrag beviljades, även bidraget eller en del av det omedelbart skall återbetalas. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt även då en renhushållningslägenhet som inte är underkastad begränsningar enligt 31 § eller en del av den har överlåtits till någon annan än den som landsbygdsdistriktet har godkänt.


34 §
Hänvisningsstadgande

Om frihet för staten från att betala kommunal- och kyrkoskatt, om översändande av handlingar, om rättelse av misstag som inträffat vid uppgörande av en dispositionsplan, om tjänsteansvar för personer som utför i denna lag nämnda uppdrag och om ersättning för kostnader gäller på motsvarande sätt 36 § 3 mom., 44 § 1 mom., 47 § 2 och 3 mom. samt 53 § landsbygdsnäringslagen.

34 a §
Prioritetsordning

En sådan förmånsrätt för fordringar som avses i 17 § och 26 § 2 mom. föranleder ingen ändring i deras rätt som med stöd av en ansökan, som anhängiggjorts innan denna lag trädde i kraft, innehar fastställd inteckning eller registrerad legorätt eller före ikraftträdandet uppkommen panträtt för obetald köpeskilling eller annan panträtt i fastighet som gäller utan inteckning.

41 §
Åtgärder och rättsförhållanden enligt tidigare lagstiftning

Den tidigare lagen iakttas också i fråga om de ärenden som även annars hänför sig till verkställigheten av lagen om renskötsellägenheter och om vilka det inte stadgas något annat i detta kapitel. Detta gäller även skattefrihet och avgiftslättnader för staten samt begränsningar som hänför sig till lägenheter. Sådana inskränkningar enligt 26 § lagen om renskötsellägenheter som gäller en lägenhet som enligt lagen om renskötsellägenheter har tilldelats enbart en byggnadsplats som avses i 7 a § 2 mom. i nämnda lag upphör dock när denna lag träder i kraft. Överföring av statens fordringer, återkrav av statens fordringar och bidrag, befrielse för en lägenhet eller en del av den från begränsningar och från pantansvar, beviljande av tillstånd till överlåtelse samt beviljande av lättnader i betalningen beträffande statens fordringar hör dock till landsbygdsdistriktets befogenheter, om de inte enligt denna lag ankommer på jordbruksstyrelsen. Den tidigare lagstiftningen iakttas i tillämpliga delar också i fråga om lån, dock så att om avgiftslättnader och överföring av lån beslutar den kreditinrättning som beviljat lånet. Kreditinrättningen skall därvid iaktta 31 § landsbygdsnäringslagen. Genom förordning kan dessutom stadgas att förfaringssätt som avviker från dem som tidigare har gällt skall följas.


43 §
Lägenheter som får stöd enligt landsbygdsnäringslagen

Renskötsellägenheter som är större än vad som anges i 20 § får stöd enligt landsbygdsnäringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Beträffande krediter och bidrag som beviljats samt andra rättsförhållanden som uppkommit innan denna lag har trätt i kraft iakttas, utom i fråga om förfarandet, lagens tidigare stadganden och tidigare avtalsvillkor.

De dispositionsplaner som är anhängiga när denna lag träder i kraft fastställs av landsbygdsdistriktet.

De personer som kommunfullmäktige med stöd av 12 § 4 mom. har utsett till planeringskommissionen är medlemmar av kommissionen efter att denna lag har trätt i kraft fram till det att fullmäktige enligt 12 § 4 mom. i stället för dem har valt nya medlemmar och suppleanter för dessa. Medlemmarna skall utses inom tre månader efter att lagen har trätt i kraft. De ovan nämnda nya medlemmarna och deras suppleanter skall utses för den tid som återstår av fullmäktiges mandatperiod.

Regeringens proposition 145/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 210/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.