1296/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) 7 §, samt

ändras 8 § 2 mom., 9, 16, 19, 22-24 §§, i 25 § 1 mom. det inledande stycket och 4 punkten, 28 § 1 mom., 29-32 §§, 33 § 2 mom., 34 § 2 och 3 mom., 37 §, 38 § 1 mom., 40 § och 44 § 2 mom.,

av dessa lagrum 19 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 februari 1990 (163/90), 25 § 1 mom. 4 punkten och 31 § sådana de lyder i lag av den 31 maj 1985 (436/85) och 44 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1987 (1311/87), som följer:

8 §
Anskaffningsmetoder

För ändamål som avses i denna lag kan användas mark som på något annat sätt än med stöd av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) har anskaffats för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter (188/77), renhushållningslagen (161/90) och landsbygdsnäringslagen (1295/90).

9 §
Köp

Då mark genom köp och byte anskaffas för ändamål som avses i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 36 § landsbygdsnäringslagen, likväl så att beslut om köp fattas av landsbygdsdistriktet.

Fast egendom som staten enligt denna lag har förvärvat genom köp får inte med stöd av 4 kap. 26 § utsökningslagen utmätas för den föregående ägarens eller dennes fångesmans skuld, för vilken fastigheten inte på grund av panträtt eller annars svarar.

16 §
Användande av mark för andra ändamål

Behövs förvärvad egendom inte för de ändamål som avses i denna lag, kan den användas för ändamål som avses i landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen eller skoltlagen eller för andra ändamål, med iakttagande av lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78).

19 §
Dispositionsplansförrättning

Dispositionsplan för förvärvad mark uppgörs av en planeringskommission med tre medlemmar på förordnande av landsbygdsdistriktet. Om anmälnings- och annat förfarande vid uppgörandet av en dispositionsplan stadgas närmare genom förordning.

En dispositionsplan kan uppgöras utan planeringskommission, om den myndighet som utfärdat det förordnande som avses i 1 mom. anser att planen inte behöver uppgöras av en kommission. Om det förfarande som därvid skall tillämpas stadgas likaså närmare genom förordning.

Ordförande i den planeringskommission som avses i 1 mom. är landsbygdsdistriktets lantmäteriingenjör och övriga medlemmar är två personer som kommunfullmäktige i kommunen i fråga har utsett. Om det inte finns någon lantmäteriingenjör i landsbygdsdistriktet eller om denne är förhindrad att sköta sin tjänst, kan jordbruksstyrelsen utse en annan lantmäteriingenjör till ordförande för kommissionen.

De medlemmar av planeringskommissionen som kommunfullmäktige utser samt deras suppleanter utses för fyra år i sänder. Om dispositionsplanen gäller mark i Enontekis, Enare, Utsjoki eller Sodankylä kommun, skall en av de medlemmar som kommunfullmäktige utser samt dennes suppleant vara samer till börden och skoltar till börden på de områden som avses i skoltlagen.

Vid meningsskiljaktighet i planeringskommissionen om beslut i ett ärende skall saken avgöras genom omröstning varvid tillämpas samma förfarande som i en kollegial domstol.

22 §
Fastställande av dispositionsplanen

Dispositonsplanen fastställs av landsbygdsdistriktet.

Om egendom har föreslagits bli använd för andra än i denna lag nämnda ändamål och landsbygdsdistriktet inte enligt vad som särskilt stadgas har rätt att överlåta statens jordegendom, skall dispositionsplanen till denna del överföras till jordbruksstyrelsen för fastställelse.

Beslut om fastställande av en dispositionsplan kan delges parten per post som tjänstebrev. Om inte annat visas, anses delgivningen då ha skett den sjunde dagen efter att beslutet har postats under den adress som parten uppgivit. I övrigt tillämpas lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

Med part avses den som har ansökt om den lägenhet, det tillskottsområde eller andra område eller den rättighet eller andel som dispositionsplanen gäller. Likaså är även den kommun part vars område förrättningen gäller.

I beslut som landsbygdsdistriktet har fattat med stöd av denna paragraf får en part söka ändring hos jordbruksstyrelsen genom besvär, om mot dispositionsplanen innan den blivit fastställd har framställts en anmärkning eller om landsbygdsdistriktet när det fastställde dispositionsplanen har ändrat ett offentliggjort eller på något annat sätt delgivet förslag till dispositionsplan. I andra fall får ett beslut som landsbygsdistriktet eller jordbruksstyrelsen fattat med stöd av denna paragraf inte överklagas genom besvär. Ett beslut av jordbruksstyrelsen med anledning av besvär över ett beslut av jordbruksstyrelsen med anledning av besvär över ett beslut av landsbygdsdistriktet får inte heller överklagas.

23 §
Lantmäteriförrättningar

Angående lantmäteriförrättningar som hänför sig till en dispositionsplan och betalningen av kostnaderna för dem gäller 43 § 1 och 4 mom. landsbygdsnäringslagen.

24 §
Försäljning

Om upprättande och undertecknande av köpebrev, fastställande av priset på nytt på grund av att ett misstag begåtts eller av att värdet på egendomen har förändrats väsentligt, styrkande av överlåtelsehandling, sökande av lagfart samt panträtt för betalningen av försäljningspriset jämte ränta och utsökningskostnader samt meddelanden som på grund av detta skall insändas för anteckning i inteckningsregistret gäller i tillämpliga delar 44 och 46 §§ landsbygdsnäringslagen.

25 §
Lån

De kreditinrättningar som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten landsbygdsnäringslagen kan av de medel för gårdsbrukets utvecklingsfond som jordbruksstyrelsen anvisat och enligt 26 § i den nämnda lagen bevilja lån enligt denna lag


4) för byggande, utvidgande och grundlig renovering av ett bostadshus samt för förbättring av boendemiljön (bostadslån);


28 §
Försäljningspris

Betalningstiden för försäljningspriset på en naturnäringslägenhet och ett tillskottsområde är högst 30 år. Försäljningsprisets årliga ränta är fyra procent. Beroende på sökandens omständigheter kan försäljningspriset vara räntefritt i högst de första fem åren och indrivningen av amorteringarna kan påbörjas högst fem år senare än den normala tidpunkten enligt vad som närmare stadgas genom förordning. Motsvarande tid beträffande försäljningsprisen på ovan i 11 § nämnda andra områden samt andelar är högst tio år samt den årliga räntan åtta procent. Om betalningstiderna stadgas närmare genom förordning.


29 §
Lånevillkor

Maximibeloppen för lånen är

1) vid jordinköps- och syskonandelslån 85 procent av egendomens anskaffningspris,

2) vid bostadslån 80 och vid byggnadslån 60 procent av beloppet av det godtagbara kostnadsförslaget, samt

3) vid elektrifieringslån 75 procent och vid övriga lån högst 60 procent av beloppet av det godtagbara kostnadsförslaget eller de godtagbara kostnaderna.

Jordinköps- och syskonandelslån får inte beviljas för finansiering av ett köp vid vilket överlåtelsepriset för den egendom som förvärvas uppenbart överstiger gängse pris på orten.

Lånetiden är högst 30 år. Om återbetalningstiderna stadgas närmare genom förordning. Räntan för lånet är fyra procent. Beroende på sökandens omständigheter kan lån som beviljats för byggande, ombyggnad och utvidgning av en produktionsbyggnad och ett bostadshus samt jordinköps- och syskonandelslån vara räntefria i högst de första fem åren och indrivningen av amorteringarna för dessa kan påbörjas högst fem år senare än den normala tidpunkten enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

30 §
Övriga villkor

Om förfarandet vid beviljande av lån och bidrag, utbetalningen av lån och bidrag, säkerheter, statens ansvar, återkrav av lån och försäljningspris, beviljande och återkallande av uppskov, ersättning av de kostnader som förvaltningen av lån föranleder kreditinrättningen, återkrav av ersättningar, övervakningen av lånen och bidragen samt om andra omständigheter som gäller långivningen, försäljningsprisen och bidragen gäller, med i denna lag stadgade undantag, i tillämpliga delar vad som stadgas om motsvarande lån och försäljningspris och bidrag i 26 § 3 mom., 27 §, 29 § 3 och 4 mom., 30-31 §§, 32 § 3 mom., 47 §, 48 § 1 och 4 mom. samt 50-51 §§ landsbygdsnäringslagen.

31 §
Höjning av räntan för försäljningspris och lån

Den årliga räntan för försäljningspriset på en naturnäringslägenhet och ett tillskottsområde samt lån kan justeras tidigast vid ingången av det sjätte låneåret med högst två procentenheter på ett sätt som motsvarar de förändringar som skett i den allmänna räntenivån efter det lånet beviljades. Statsrådet beslutar om justeringen.

32 §
Inspektioner på byggnadsplatsen

Angående inspektioner på byggnadsplatsen samt angående de avgifter som därvid uppbärs hos byggaren gäller på motsvarande sätt 48 § 2 och 3 mom. landsbygdsnäringslagen.

33 §
Bidrag

Om det arbete för vilket bidrag enligt 26 § har beviljats, inte har slutförts inom en genom förordning bestämd tid, kan landsbygdsdistriktet ålägga bidragstagaren eller hans rättsinnehavare att helt eller delvis återbetala bidraget till staten. Bidrag som skall återkrävas får, oberoende av hur lång tid som har förflutit från beslutet om återkrav, tas ut ur den lägenhet för vilken arbetena skulle utföras, med den förmånsrätt som gäller för offentligrättsliga betalningar från en fastighet. Indrivningen får verkställas i den ordning som gäller utsökning av skatter.


34 §
Vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten

Av kostnaderna för sådana i 1 mom. nämnda arbeten som utförts av staten uppbärs hos lägenhetsägaren det belopp varmed lägenhetens värde, då lägenheten används för sitt ändamål, kan anses ha stigit på grund av arbetena, likväl högst 10 procent av beloppet av de kostnader som hänför sig till lägenheten. Återbetalningstiden för belopp som indrivs är 10 år och den årliga räntan fyra procent. Beslut om återkrav fattas av landsbygdsdistriktet.

Angående i 2 mom. nämnda belopp som skall indrivas, panträtt för räntan på och utsökningskostnader för beloppet samt meddelanden som på grund härav skall insändas för anteckning i protokollet över inteckningsärenden gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om detta i 46 § landsbygdsnäringslagen. Om återkrav och beviljande av uppskov, uppsägning samt andra omständigheter som är förknippade med andelen i fråga gäller, med i denna lag stadgade undantag, i tillämpliga delar vad landsbygdsnäringslagen stadgar om andelar.

37 §
Inskränkningar

En rättshandling genom vilken ägande- eller arrenderätten till en naturnäringslägenhet eller motsvarande lägenhet, som har bildats genom tilldelande av ett tillskottsområde eller en del därav överlåts utan tillstånd av landsbygdstriktet, är ogiltig. Lägenheten får inte heller delas eller skiftas utan tillstånd av landsbygdsdistriktet. Skulle förvärvaren komma att vara en annan person än en sådan som kan få bistånd enligt 4, 5 och 6 §§, utfärdas tillståndet av jordbruksstyrelsen och det får beviljas endast av särskilt vägande skäl.

I denna paragraf stadgade inskränkningar är i kraft 30 år från den dag då köpebrevet för lägenheten eller tillskottsområdet undertecknades. Utan hinder av inskränkningarna är inteckning av lägenheten till säkerhet för annan rätt än arrenderätt, och annan förpantning till säkerhet för återbetalning av gäld samt utmätning och försäljning på exekutiv auktion tillåtna. Jordbruksstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, befria lägenheten eller en del därav från inskränkningar som stadgas i denna paragraf. Landsbygdsdistriktet kan dock under samma förutsättningar befria lägenheten eller en del därav från inskränkningarna i de fall där distriktet med stöd av 1 mom. utfärdar tillstånd till överlåtelse. Om införande av inskränkningarna i jordregistret samt om meddelanden angående dem stadgas genom förordning.

Landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen kan till sitt beslut om tillstånd och befrielse som avses i denna paragraf foga villkoret att lån eller försäljningsprisfordran enligt denna lag helt eller delvis skall återbetalas omedelbart jämte ränta. Har för en lägenhet beviljats byggnadsbidrag enligt denna lag och har från dess beviljande inte förflutit 15 år, kan till beslutet även fogas villkoret att bidraget eller en del därav omedelbart skall återbetalas.

38 §
Tilläggsvillkor

Har inte den som erhållit jord, kredit eller byggnadsbidrag med stöd av denna lag eller hans rättsinnehavare eller, om de är flera, någon av dem på tre år bott stadigvarande på naturnäringslägenheten, en lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde eller en därmed jämförbar lägenhet, kan det bestämmas att statens eller en kreditinrättnings fordran som belastar lägenheten, helt eller delvis och, om 15 år inte har förflutit sedan bidrag beviljades, även bidraget eller en del av det omedelbart skall återbetalas. Vad som här sägs gäller i tillämpliga delar även då en lägenhet som inte är underkastad inskränkningar enligt 37 § i denna lag eller 26 § lagen om renskötsellägenheter eller en del av den har överlåtits till någon annan än den som landsbygdsdistriktet har godkänt.


40 §
Hänvisningsstadgande

Om frihet för staten från att betala kommunal- och kyrkoskatt, om översändande av handlingar, om rättelse av misstag som inträffat vid uppgörande av en dispositionsplan, om tjänsteansvar för personer som handhar i denna lag nämnda uppdrag och om ersättning för kostnader gäller i tillämpliga delar 36 § 2 och 3 mom., 44 § 1 mom., 47 § 3 mom. samt 53 § landsbygdsnäringslagen.

44 §
Utfärdande av förordning

Jordbruksstyrelsen kan i fråga om beviljande av lån, bidrag och andra i denna lag nämnda förmåner meddela föreskrifter som är mera detaljerade än denna lag och den förordning som utfärdas med stöd av lagen samt det statsrådsbeslut som meddelas med stöd av 4 § 2 mom. Jordbruksstyrelsen fastställer likaså köpe- och skuldebrevsformulären, ansöknings- och beslutsformulären samt andra formulär och förfaringsanvisningar som behövs för verkställigheten av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Beträffande krediter och bidrag som beviljats innan denna lag har trätt i kraft iakttas, i fråga om annat än förfarandet, lagens tidigare stadganden och tidigare avtalsvillkor.

De dispositionsplaner som är anhängiga när denna lag träder i kraft fastställs av landsbygdsdistriktet.

De personer som kommunfullmäktige har utsett till planeringskommissionen är medlemmar av kommissionen efter att denna lag har trätt i kraft fram till det att fullmäktige enligt 19 § 4 mom. i stället för dem har utsett nya medlemmar och suppleanter för dessa. Medlemmarna skall utses inom tre månader efter att lagen har trätt i kraft. De ovan nämnda nya medlemmarna och deras suppleanter skall utses för den tid som återstår av fullmäktiges mandatperiod.

Regeringens proposition 145/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 210/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.