1288/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 9 och 23 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § 2 punkten lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1989 (1335/89), samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

9 §

Utan hinder av 1 mom. 2 punkten är en utländsk kreditinrättning som har filialkontor i Finland skyldig att betala skatt på basis av inkomst för all inkomst som filialkontoret har förvärvat.

23 §

Fria från skatt på förmögenhet är


2) sparbankerna, hypoteksföreningarna, affärsbankernas, Postbanken Ab:s, sparbankernas och andelsbankernas säkerhetsfonder samt de utländska kreditinrättningarna för den del av förmögenheten som används för ett i Finland beläget filialkontors verksamhet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Regeringens proposition 249/90
Statsutsk. bet. 86/90
Stora utsk. bet. 273/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.