1283/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 24 § utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § lagen den 28 juli 1939 om utlänningars och vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 4 juni 1982 och den 30 juni 1989 (408/82 och 633/89), ett nytt 3 mom. som följer:

24 §

Om rätten för en utländsk kreditinrättning som har ett filialkontor i Finland att äga aktier och andelar som hör till omsättningstillgångarna och är föremål för filialkontorets värdepappershandel eller värdepappersverksamhet av annat slag samt om dess rätt att tillfälligt äga aktier, andelar och fast egendom stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 224/90
Bankutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 183/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.