1270/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Sparbankslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Med sparbank förstås en penninginrättning som bedriver verksamhet som avses i lagen om depositionsbankernas verksamhet (1268/90) Sparbankernas särskilda ändamål är att främja sparandet.

2 §

Äger en sparbank så många aktier i ett inhemskt eller utländskt aktiebolag att den har mer än hälften av de röster som samtliga aktier medför, är banken moderbank och bolaget dotterbolag. Äger banken och dess dotterbolag eller ett dotterbolag ensamt eller flera dotter bolag tillsammans en sådan mängd aktier i ett inhemskt eller utländskt bolag, är även sist nämnda bolag dotterbolag till banken.

Har en sparbank annars på grundval av aktieinnehav eller med stöd av avtal bestämmanderätt i ett bolag som bedriver bankverksamhet och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är sparbanken likaså moderbank och bolaget dotterbolag.

Som en sparbanks dotterbolag anses inte ett fastighetsbolag, utom då bolaget, banker och bankens dotterbolag tillsammans äger 1 mom. angiven mängd aktier i ett annat inhemskt eller utländskt aktiebolag, och heller ett bolag i vilket banken förvärvat i enligt 14 eller 17 § lagen om depositionbankernas verksamhet.

En sparbank och dess dotterbolag tillsammans bankens koncern.

Är det inte möjligt eller ändamålsenligt att på en sparbanks koncern tillämpa stadgandena om koncernen på grund av koncernens sammansättning eller av någon annan särskild orsak, kan sparbanken avvika från dem i enlighet med bankinspektionens anvisningar i varje särskilt fall.

2 kap

Bildande

3 §

En sparbank kan bildas av minst tio finska sammanslutningar eller stiftelser eller minst tjugo myndiga i Finland bosatta finska medborgare eller medborgare i ett annat nordiskt land, som inte är i konkurs eller som inte har meddelats näringsförbud. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan vara stiftare, om de bolagsman som personligen svarar för bolagets förpliktelser är i Finland bosatta myndiga finska medborgare eller medborgare i ett annat nordiskt land. Med finansministeriets tillstånd kan även andra personer, sammanslutningar eller stiftelser vara stiftare.

4 §

I en sparbanks stiftelseurkund skall nämnas

1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort och postadress,

2) grundkapital,

3) den tid inom vilken grundkapitalet skall betalas in, samt

4) när och hur bankens konstituerande stämma skall hållas.

5 §

En sparbank skall ha stadgar. Stadgarna och ändringar i dem skall fastställas av finansministeriet. Sparbankens stadgar och ändringar i dem skall fastställas, om de stämmer överens med lag och det inte finns särskilda skäl att inte fastställa dem.

6 §

Sparbankens stadgar skall innehålla bestämmelser om

1) bankens firma,

2) den kommun i Finland som är bankens hemort,

3) grundkapitalets och en eventuell grundfonds belopp eller, om grundkapitalet eller grundfonden kan minskas eller ökas utan ändring av stadgarna, dess minimi- och maximibelopp, varvid minimibeloppet skall utgöra minst en fjärdedel av maximibeloppet, samt det nominella värdet av en grundfondsandel,

4) hur sparbanksstämma skall sammankallas och vilka ärenden som skall behandlas på den, om bankens principaler skall väljas av sparbanksstämman,

5) antalet principaler, deras mandattid och avgångsålder, förfarandet vid val av principaler och de villkor på vilka deponenterna samt grundfondsandelsägarna har rätt att delta i valet, principalernas befogenheter, tiden för principalernas ordinarie möten samt vem som skall sammankalla mötet och hur detta skall ske,

6) förvaltningsrådets uppgifter, sammansatt ning och mandattid samt medlemmarnas av gångsålder, om banken har ett förvaltningsråd,

7) antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen, deras mandattid och avgångsålder, styrelsens beslutförhet samt uppgiftsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktörer och deras rätt att företräda banken,

8) rätt för en medlem och suppleant i styrel sen samt för verkställande direktören och hans suppleant att höra till förvaltningen för ett annat affärsföretag,

9) hur granskningen av bankens skötsel och förvaltning skall ordnas,

10) hur förrättningsställenas förvaltning skall ordnas,

11) vilka som har rätt att teckna bankens firma,

12) den tid inom vilken bokslutet skall över lämnas till revisorerna,

13) antalet revisorer och revisorssuppleanter och deras mandattid, samt

14) användningen av överskott då banker upplöses, om banken upplöses enligt i 126 §.

7 §

En sparbank som bildas skall ha ett grundkapital om minst tjugofem miljoner mark. När ansökan görs om koncession för banken och fastställelse av stadgarna skall det visas att grundkapitalet har blivit tecknat. Grundkapitalet skall i sin helhet vara inbetalt i pengar innan banken inleder sin verksamhet.

Teckningen av grundkapitalet skall ske på stiftelseurkunden eller på en teckningslista som innehåller en kopia av stiftelseurkunden. Stiftarna beslutar om en teckning skall godkännas.

Vid en fusion av sparbanker enligt 78 § 2 mom. tillämpas inte stadgandet om grundkapitalets minimibelopp i 1 mom.

8 §

Beslutet om sparbankens bildande fattas på den konstituerande stämman.

På den konstituerande stämman skall

1) stiftarna lägga fram den ursprungliga stiftelseurkunden och koncessionen, samt

2) beslutas när principalerna skall väljas, om inte en bestämmelse om detta ingår i stiftelseurkunden.

9 §

Anmälan om att en sparbank har bildats skall göras till handelsregistret inom sex månader från beslutet om bildandet, på det sätt som stadgas särskilt.

Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar av sparbankens styrelse om att hälften av det i 7 § 1 mom. nämnda grundkapitalets minimibelopp har inbetalts.

Har sparbanken inte anmälts för registrering mom den i 1 mom. angivna tiden, har beslutet om bildande förfallit. Likaså förfaller beslutet om registrering av banken har förvägrats. Styrelsemedlemmarna svarar solidariskt för återbetalningen av det belopp som har inbetalts på den del av grundkapitalet och grundfonden som har blivit tecknad jämte uppkommen avkastning, med avdrag för kostnaderna för anskaffande av koncession och registrering.

10 §

En sparbank får inte inleda sin verksamhet förrän banken har fått koncession och till bankinspektionen och sparbanksinspektionen lämnat

1) ett fullständigt utdrag om banken ur handelsregistret,

2) bankens stadgar,

3) en kopia av finansministeriets beslut om fastställandet av stadgarna,

4) av principalerna eller förvaltningsrådet fastställda allmänna anvisningar för bankens verksamhet och för de inspektörer som förvaltningsrådet eller styrelsen utser, samt

5) uppgifter om principalernas, förvaltningsråds och styrelsemedlemmarnas samt deras suppleanters, fullmäktiges, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens samt revisorernas och revisorssuppleanternas namn, medborgarskap och hemort.

Ändras de uppgifter som nämns i 1 mom., skall bankinspektionen och sparbanksinspektionen utan dröjsmål underrättas om ändringen.

11 §

En sparbank kan inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser, ej heller söka, kära eller svara vid domstol eller annan myndighet förrän banken har registrerats. Styrelsen kan dock föra talan i ärenden som gäller bildandet av sparbanken och koncession samt annars vidta åtgärder för att få betalning för de tecknade beloppen av grundkapitalet och grundfonden.

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd som har vidtagits på sparbankens vägnar innan banken har registrerats, svarar de som deltagit i åtgärden eller i beslut om den solidariskt för förpliktelsen. Ansvaret för en förpliktelse som följer av stiftelseurkunden eller har uppkommit efter den konstituerande stämman övergår dock på sparbanken sedan banken har registrerats

12 §

Beslut om ändring av en sparbanks stadgar fattas vid principalernas möte på framställning av styrelsen. Är minst två tredjedelar av principalerna närvarande och omfattar dessa enhälligt förslaget utan ändring, anses förslaget ha blivit godkänt. I annat fall skall frågan för slutligt avgörande hänskjutas till ett nytt principalmöte som hålls tidigast en månad därefter En stadgeändring som omfattas av minst två tredjedelar av de härvid närvarande principalerna anses ha blivit godkänd av principalerna

Beslut om en sådan ändring av stadgarna, att redan utgivna grundfondsandelars rätt till sparbankens vinst begränsas kräver samtycke av samtliga andelsägare

En ändring av sparbankens stadgar träder i kraft då den har införts i handelsregistret.

3 kap

Ökning av eget kapital samt grundkapital, grundfond och reservfond

13 §

En sparbank kan genom beslut av principalerna öka grundkapitalet genom att till det överföra medel från reservfonden högst till ett belopp som styrelsen har föreslagit.

14 §

Sparbanken kan genom beslut av principalerna inrätta en grundfond, om en bestämmelse om den ingår i stadgarna och bankens eget kapital uppgår till minst fem miljoner mark

En bestämmelse i stadgarna eller en ändring av dem, som förutsätter att grundfonden registreras eller att den registrerade grundfonden ökas eller nedsatts skall anmälas för registrering och registreras först då grundfonden registreras, ökas eller nedsätts.

Grundfonden uppdelas på grundfondsandelar som alla skall vara lika stora.

15 §

Sparbankens samtliga grundfondsandelar medför lika rätt i banken. I stadgarna kan dock bestämmas att i grundfonden finns grundfondsandelar av olika slag eller att sådana kan utges. Samtidigt skall anges olikheterna mellan de olika slagen av grundfondsandelar och antalet grundfondsandelar av varje slag.

I stadgarna kan bestämmas att en grundfondsandel av visst slag i angiven ordning kan omvandlas till en grundfondsandel av annat slag. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas till handelsregistret. När registrering har skett anses omvandlingen ha blivit verkställd.

16 §

Grundfonden kan ökas så att den blev högst dubbelt så stor som det övriga egna kapitalet, om inte bankinspektionen av särskilda skäl medger undantag.

17 §

En grundfondsandelsägare har rätt

1) att delta i fondemission enligt 36 §,

2) till vinstutdelning enligt 40 §,

3) att delta i val av principaler enligt 48 § 3 mom., om så bestäms i sparbankens stadgar,

4) att kräva att grundfondsandelen löses in enligt 80 §,

5) till andel av grundfonden vid upplösning av banken enligt 119 §,

6) att tillsammans med andra grundfondsandelsägare få principalerna kallade till möte enligt 49 § 3 mom. eller ett ärende upptaget till behandling vid principalernas möte enligt 49 § 4 mom., om de innehar minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar, samt

7) att klandra beslut av bankens principaler i de fall som nämns i 64 §.

18 §

Den som har tecknat en grundfondsandel skall få ett grundfondsbevis som är ställt till viss man och kan lyda på flera grundfondsandelar. Ett grundfondsbevis kan endast ges till en grundfondsandelsägare som har införts i grundfondsandelsboken. Grundfondsbevis får inte ges ut förrän grundfonden eller ökningen har registrerats och grundfondsandelen betalts i sin helhet.

I grundfondsbeviset skall anges sparbankens firma, slaget av grundfondsbevis och dess ordningsnummer samt grundfondsandelens nominella värde. Beviset skall dateras och undertecknas av styrelsen eller den som styrelsen ha bemyndigat. Namnteckningen får återges tryckt form eller på motsvarande sätt.

På begäran av en bevisinnehavare skall styrelsen mot skälig avgift dela upp ett grundfondsbevis eller sammanslå flera bevis.

19 §

Innan ett grundfondsbevis utfärdas kan sparbanken ge ut ett interimsbevis som är ställt till viss man och gäller rätt till en eller fler grundfondsandelar. Det skall innehålla ett villkor om att grundfondsbeviset kan lämnas ut endast mot interimsbeviset. Beviset skall på begäran förses med anteckning om betalningar som erlagts för grundfondsandelen.

20 §

En grundfondsandel kan utan begränsningar överlåtas och förvärvas. Sedan beslut om ökning av grundfonden har fattats kan rätten att teckna nya grundfondsandelar överlåtas särskilt.

En sparbank eller dess dotterbolag får inte mot vederlag förvärva en annan sparbanks grundfondsandelar eller mot vederlag förvärva eller som pant ta emot egna eller moderbankens grundfondsandelar. Ett avtal som strider mot detta förbud är ogiltigt.

I samband med en värdepappersverksamhet som bankinspektionen har definierat får en sparbank utan hinder av 2 mom. ta emot egna grundfondsandelar som pant. Sparbanken få inte ta emot egna grundfondsandelar som pant för ett penninglån som sparbanken har beviljat för förvärv av bankens egna grundfondsandelar vid en grundfondsemission. Ett avtal som strider mot detta förbud är ogiltigt.

Vad som sägs i 2 och 3 mom utgör inte hinder för att en sparbank, då den enligt 81 § genom fusion övertar ett aktiebolag, förvärvar grundfondsbevis som aktiebolaget äger, att banken löser in grundfondsbevis enligt 80 § 1 mom. eller att den på auktion ropar in ett för sparbankens fordran utmätt grundfondsbevis. Av sparbanken förvärvat grundfondsbevis skall säljas så snart detta kan ske utan förlust om det inte har dragits in genom nedsättning av grundfonden. Bevis som har förvärvats samband med övertagande av ett aktiebolag eller i enlighet med 80 § skall dock säljas inom två år efter förvärvet.

21 §

Överlåts eller pantsätts ett grundfonds- eller interimsbevis, skall stadgandena om löpande skuldebrev i 13, 14 och 22 §§ lagen om skuldebrev (622/47) tillämpas. Vid tillämpningen av dem skall den som innehar grundfonds- eller interimsbeviset och som enligt den anteckning som sparbanken har gjort i handlingen är införd som ägare i grundfondsandelsboken jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. i nämnda lag förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande.

22 §

Sparbankens styrelse skall föra en förteckning över bankens samtliga grundfondsandelar (grundfondsandelsbok ). I boken antecknas grundfondsbevisen i nummerföljd, dagen för utfärdandet samt ägarens fullständiga namn, yrke, nationalitet och postadress.

Över grundfondsandelsägarna skall föras en alfabetisk förteckning (förteckning över grundfondsandelsägare ) som skall innehålla de personuppgifter som nämns i 1 mom. samt uppgifter om det antal grundfondsandelar var och en äger

Finns det i grundfonden grundfondsandelar av olika slag, skall det av grundfondsandelsboken och förteckningen över grundfondsandelsägare framgå till vilket slag varje grundfondsandel hör.

Grundfondsandelsboken och förteckningen över grundfondsandelsägare kan föras i form av ett tillförlitligt lösblads- eller kortsystem, och de kan utarbetas med hjälp av automatisk databehandling eller på motsvarande sätt.

Grundfondsandelsboken och förteckningen över grundfondsandelsägare skall hållas tillgängliga för allmänheten på sparbankens huvudkontor. Var och en har rätt att mot ersättande av bankens kostnader få en kopia av boken och förteckningen eller av en del av dem.

23 §

Har förvärvaren av ett grundfondsbevis anmält sitt förvärv till sparbanken samt på ett tillförlitligt sätt styrkt detta och visat att han har betalt stämpelskatten, eller har hos banken anmälts någon annan förändring i de förhållanden som har antecknats i grundfondsandelsboken, skall dessa utan dröjsmål införas i grundfondsandelsboken och förteckningen över grundfondsandelsägare. Anteckningen skall dateras.

Har den senaste överlåtelsen av ett grundfondsbevis tecknats på grundfonds- eller interimsbeviset in blanco, skall den nya ägarens namn sättas ut i beviset innan förvärvet antecknas Ett grundfonds eller interimsbevis som har uppvisats för banken skall förses med bevis om antecknandet och datum för det.

Utbetalning av vinstandel och utgivning av nytt grundfondsbevis är giltiga, om mottagare har varit en ägare eller rättsinnehavare som är införd i grundfondsandelsboken, utom i det fall att banken visste eller borde ha vetat att betalningen gjordes eller grundfondsbeviset överläts till fel person.

24 §

Den som har förvärvat ett grundfondsbevis har inte rätt att utöva de rättigheter i sparbanken som tillkommer en grundfondsandelsägare förrän han har införts i grundfondsandelsboken eller hos banken anmält sitt förvärv och styrkt detta

Sparbanken skall på begäran i grundfondsandelsboken införa var och en som kan visa att han genom pantsattning, på uppdrag eller på grund av någon annan omständighet har rätt till vinst som sparbanken delar ut eller till nya grundfondsandelar då grundfonden ökas. Anteckningen skall strykas då det visas att rätten har upphört.

Ägs en grundfondsandel av flera, kan de utöva en grundsfondsandelsägares rättigheter i sparbanken endast genom en gemensam representant

25 §

Om en grundfondsandelsägare får betalning då en sparbank upplöses enligt 8 kap., skall detta utan dröjsmål antecknas i grundfondsbeviset. En anteckning i beviset skall likaså göras, om det har makulerats eller dess nominella värde höjts eller sänkts utan att något har betalts.

Har ett grundfondsbevis i samband med dödande av ett tidigare utgivits i stället för detta, skall det nämnas i det nya grundfondsbeviset.

26 §

Om ett grundfondsbevis enligt denna lag skall förses med påskrift eller om det, på grund av ett beslut om grundfondsbevis som fattats vid principalernas möte, skall bytas ut mot två eller flera nya bevis, kan sparbanken innehålla den del av vinsten som faller ut på grundfondsbeviset tills detta har visats upp för nämnda ändamål.

27 §

Grundfonden kan ökas genom att grundfondsandelar tecknas mot betalning eller deras nominella värde höjs mot betalning (nyemission ) eller genom att nya grundfondsandelar ges ut eller andelarnas nominella värde höjs utan betalning (fondemission ).

28 §

Sparbanksstyrelsens förslag till beslut om en ökning av grundfonden skall hållas tillgängligt på bankens huvudkontor under minst en vecka före principalernas möte samt läggas fram vid detta. Om bokslutet inte behandlas vid mötet, skall följande handlingar fogas till förslaget:

1) kopior av bokslutshandlingarna för det senaste bokslutet försedda med anteckning om det beslut om vinst eller förlust som har fattats vid principalernas möte,

2) styrelsens redogörelse för händelser som har väsentlig betydelse för bankens ställning och har inträffat efter bokslutet samt

3) utlåtande om redogörelsen av revisorerna och av förvaltningsrådet, om banken har ett sådant.

I möteskallelsen skall nämnas de som enligt styrelsens förslag skall få rätt att teckna nya grundfondsandelar samt hur de skall förfara vid utövning av sin rätt.

29 §

I beslut om nyemission skall nämnas

1) det belopp med vilket grundfonden skall ökas eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,

2) av vilka slag de nya grundfondsandelarna är, om det i banken finns eller kan finnas andelar av olika slag,

3) vem som har rätt att teckna grundfondsandelar,

4) teckningstiden samt den kortare tid, minst en månad från teckningstidens början, inom vilken de som har rätt att teckna grundfondsandelar kan utöva sin rätt,

5) en grundfondsandels nominella värde och det belopp som skall betalas för andelen,

6) den tid inom vilken grundfondsandelarna skall betalas, samt

7) den beräkningsgrund, enligt vilken de grundfondsandelar bjuds ut till teckning för vilka teckningsrätten inte inom utsatt tid har utövats, samt den beräkningsgrund enligt vilken grundfondsandelarna vid överteckning skall fördelas, om inte styrelsen ges rätt att fatta beslut i dessa frågor.

Avviker ökningsbeslutet till sitt innehåll från vad som nämnts i kallelsen, skall de som enligt beslutet har rätt att teckna grundfondsandelar utan dröjsmål underrättas om beslutet på det sätt som gäller kallelse till principalernas möte. Samtidigt skall det meddelas hur de skall förfara om de vill utöva sin rätt. Teckningstiden börjar inte löpa förrän detta har meddelats.

30 §

Teckning av grundfondsandelar skall ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av grundfonden. Kopior av sparbankens stadgar samt av de handlingar som har lagts fram enligt 28 § skall fogas till teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknarna på en plats som nämns i listan.

31 §

Det belopp som skall betalas för en grundfondsandel får inte understiga andelens nominella värde. Beloppet skall betalas i pengar.

Vid en ökning av grundfonden genom nyemission får de nya grundfondsandelarna tecknas till ett belopp som är lägre än det nominella värdet, under förutsättning att skillnaden mellan de nya andelarnas sammanräknade nominella värde och det belopp som skall betalas för dem överförs till grundfonden från reservfonden eller någon annan för ändamålet avsedd fond. Om skillnaden överstiger en fjärdedel av de nya grundfondsandelarnas nominella värde, är beslutet giltigt endast om det har fattats i den ordning som stadgas i 12 §.

Om det belopp som har erhållits för grundfondsandelarna överstiger det nominella värdet, skall det överskjutande beloppet överföras till reservfonden.

32 §

Erläggs inte det belopp som skall betalas för en grundfondsandel i tid och senast inom en månad efter det styrelsen givit betalningsuppmaning, kan styrelsen förklara andelen förverkad. Betalningsuppmaningen, av vilken skall framgå påföljden av försummelse, skall sändas till den betalningsskyldige, om sparbanken har uppgifter om hans adress. I annat fall skall uppmaningen publiceras i en tidning som sprids på bankens hemort.

Styrelsen kan låta någon annan överta en förverkad grundfondsandel jämte betalningsskyldighet eller, om inrättandet eller ökningen av grundfonden inte har registrerats, makulera andelen.

Förklaras en grundfondsandel förverkad eller fås full betalning inte heller av den nya tecknaren, skall den som har tecknat den förverkade grundfondsandelen i ersättning till sparbanken utge en tiondedel av full betalning för grundfondsandelen.

33 §

Har inte ett sådant antal grundfondsandelar som motsvarar det lägsta antalet i beslutet om ökning av grundfonden blivit tecknade inom teckningstiden, har ökningsbeslutet förfallit. Likaså förfaller ett sådant beslut om ändring av sparbankens stadgar som förutsätter att grundfonden ökas. Det belopp som har betalts för de tecknade andelarna skall härvid genast återbaras.

Ökningen av grundfonden skall anmälas till handelsregistret inom ett år efter beslutet. En registrering förutsätter att ökningen motsvarar ökningsbeslutet och att minst hälften av ökningsbeloppet har betalts.

Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar av bankens styrelse om att det belopp som har betalts för den ökning som skall registreras innehas av banken. Till anmälan skall även fogas intyg av bankens revisorer över att stadgandena om betalning i 2 mom. har iakttagits.

34 §

En ökning av grundkapitalet skall utan dröjsmål anmälas till handelsregistret. En registrering förutsätter att 33 § 2 och 3 mom. har iakttagits i tillämpliga delar.

35 §

Har anmälan om ökning av grundfonden inte gjorts mom ett år från ökningsbeslutet eller har registrering vägrats, gäller 33 § 1 mom.

Grundkapitalet och grundfonden anses ökade när registreringen har skett.

Grundfondsandelarna medför rätt till vinstutdelning och till annan rätt i sparbanken från den dag då ökningen registreras, om inte något annat bestäms i ökningsbeslutet. Denna rätt uppkommer dock senast ett år efter registreringen.

36 §

En fondemission kan ske genom att reservfonden eller andra för ändamålet avsedda fonder utnyttjas enligt 39 § 3 mom.

I beslutet om fondemission skall nämnas det belopp som enligt 1 mom. skall överföras till grundfonden, de nya grundfondsandelarnas antal och slag samt, om andelarnas nominella värde höjs, det nya nominella värdet

Beslutet om fondemission skall utan dröjsmål anmälas för registrering. Stadgandena i 33 § 2 och 3 mom. skall iakttas i tillämpliga delar.

37 §

Om den som på grund av fondemission har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte mom fem år från det ökningsbeslutet registrerades har gjort anspråk på beviset, kan sparbanken uppmana honom att ta emot det vid äventyr att han mister sin rätt. Uppmaningen skall sändas till honom, om banken har uppgifter om hans namn och adress, samt publiceras i en tidning som sprids på bankens hemort. Om han inte anmäler sig mom ett år från uppmaningen, kan det nya grundfondsbeviset säljas för hans räkning på offentlig auktion eller genom fondbörsens förmedling. Efter försäljningen har han endast rätt till det belopp som har influtit vid den med avdrag för kostnaderna för uppmaningen och försäljningen. Medel som inte har lyfts mom fyra år från försäljningen övergår till banken

38 §

Beslut om nedsättning av grundkapitalet och grundfonden fattas av principalerna på framställning av styrelsen enligt 12 § På styrelsens förslag till nedsättningsbeslut skall 28 § iakttas i tillämpliga delar. I förslaget skall nämnas det belopp med vilket grundkapitalet eller grundfonden skall nedsättas (nedsättningsbeloppet ). Nedsättningsbeslutet är giltigt endast om nedsättningsbeloppet används till täckning av en sådan förlust enligt fastställd balansräkning som reserveringarna, det fria egna kapitalet och reservfonden inte kan täcka.

Nedsättning av grundfonden sker genom att grundfondsandelarnas nominella värde sänks. Stadgarna skall ändras på motsvarande sätt.

Beslut om nedsättning av grundkapitalet och grundfonden kräver finansministeriets samtycke, och nedsättningen skall anmälas för registrering mom fyra månader efter nedsättningsbeslutet. Grundkapitalet och grundfonden anses nedsatta då registreringen har skett. Har registeranmälan inte gjorts inom stadgad tid eller har registrering vägrats, förfaller beslutet Likaså förfaller ett sådant beslut om ändring av stadgarna som förutsätter att grundkapitalet eller grundfonden nedsätts.

39 §

Varje sparbank skall ha en reservfond Reservfonden får användas för täckande av bankens förluster i den mån den vinst som framgår av den fastställda balansräkningen och för ändamålet avsedda övriga fonder eller reserveringar inte förslår.

En sparbanks reservfond får utan hinder av 2 mom. användas för ökande av grundkapitalet och med finansministeriets tillstånd för ökande av grundfonden samt för inlösen enligt 80 § 4 mom.

40 §

En sparbanks vinst och annat fritt eget kapital kan genom beslut av principalerna, om det av styrelsen föreslagna beloppet inte överskrids, delas ut som vinstandel på bankens grundfondsandelar, om inte något annat följer av 32 § lagen om depositionsbankernas verksamhet

Som vinstandel kan endast utdelas sådan vinst och sådant annat fritt eget kapital som har uppkommit efter att grundfonden inrättades.

Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden, för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller läggs till sparbankens fria egna kapital kan medel genom principalernas beslut, om det av styrelsen föreslagna beloppet inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål, dock högst intill tjugofem procent av vinsten.

Vinstmedel får dock inte utan bankinspektionens samtycke användas för sådana sparfrämjande eller allmännyttiga ändamål som namns i 3 mom. förrän det understödslån som sparbanken erhållit ur säkerhetsfonden jämte ränta har återbetalts.

41 §

Grundkapitalet återbetalas inte.

Grundfonden återbetalas endast då sparbanken fusioneras enligt 80 § eller upplöses i enlighet med 8 kap.

42 §

Principalerna eller, med deras bemyndigande, förvaltningsrådet kan besluta om upptagande av skuldebrevslån på villkor att långivarna har rätt att helt eller delvis byta ut sina skuldebrev mot sparbankens grundfondsandelar (konvertibla skuldebrev ) eller att teckna nya grundfondsandelar mot betalning (optionslån ) I sistnämnda fall kan bestämmas att långivarna skall få ett särskilt bevis som är undertecknat i enlighet med 18 § 2 mom och som innehåller teckningsvillkoren samt en bestämmelse om att beviset skall överlämnas till sparbanken när andelarna tecknas (optionsbevis )

Emitteras lånet genom utgivande av masskuldebrev som avses i lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån (553/69), skall nämnda lag iakttas utöver denna lag.

43 §

I beslutet om upptagande av lån skall nämnas lånets belopp eller högsta belopp, tiden och villkoren för utbyte av skuldebrev eller för teckning av grundfondsandelar samt den rätt som innehavarna av skuldebrev eller optionsbevis har i det fall att grundfondskapitalet ökas eller nedsätts innan skuldebreven byts ut eller grundfondsandelarna tecknas, ett nytt lån mot konvertibla skuldebrev eller nytt optionslån emitteras, eller sparbanken upplöses eller upphör genom fusion. Även övriga lånevillkor skall nämnas i beslutet, om inte styrelsen får i uppdrag att bestämma dem.

Stadgandena i 28 och 29 §§ skall i tillämpliga delar iakttas när det gäller framläggande av förslag till upptagande av lån och beslut av principalernas möte.

Villkoren för utbyte av skuldebrev får inte bestämmas så att det belopp som skall betalas för skuldebreven understiger det sammanlagda nominella värdet av de grundfondsandelar mot vilka skuldebreven kan bytas ut, om inte skillnaden täcks genom betalning som skall erläggas i samband med utbytet

44 §

Teckning av nya grundfondsandelar enligt villkoren för optionslån skall ske på en teckningslista som innehåller principalernas beslut om upptagande av lånet. Kopior av stadgarna och av bokslutshandlingarna för det senaste bokslutet jämte anteckning om principalernas beslut om vinst eller förlust skall fogas till teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknarna på en plats som nämns i listan.

Stadgandena i 31-33 §§ skall på motsvarande sätt tillämpas på betalningen av grundfondsandelar

45 §

Sedan tiden för teckning av lånet har gått ut, skall sparbanken utan dröjsmål för registrering anmäla det tecknade lånets belopp och det belopp med vilket grundfonden kan ökas genom utbyte av skuldebrev eller genom nyemission samt den tid mom vilken skuldebrev kan bytas ut eller grundfondsandelar tecknas.

När tiden för utbyte eller teckning av grundfondsandelar har gått ut, skall utan dröjsmål för registrering anmälas hur många grundfondsandelar som har utgivits i utbyte mot skuldebrev eller tecknats i enlighet med villkoren för optionslånet. Om tiden för utbyte eller teckning av grundfondsandelar är längre än ett år, skall anmälan utan dröjsmål göras efter utgången av varje räkenskapsperiod under vilken skuldebrev har bytts ut eller grundfondsandelar tecknats.

En förutsättning för registreringen är vid utbyte av skuldebrev att sparbanken har fått minst ett belopp som motsvarar det sammanlagda nominella värdet av de anmälda grundfondsandelarna och vid nyemission att de nya grundfondsandelarna blivit betalda till fullt belopp. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar i sparbankens styrelse om att det belopp som har betalts för den ökning som skall registreras, innehas av sparbanken. Till anmälan skall även fogas ett intyg av bankens revisorer över att stadgandena ovan om betalning har iakttagits.

Grundfonden anses ökad med det sammanlagda nominella värdet av de anmälda grundfondsandelarna när registreringen har skett.

46 §

Grundfondsbevis får inte ges ut förrän registrering enligt 45 § 4 mom. har skett.

De nya grundfondsandelarna medför rätt till vinst och till annan rätt i sparbanken från den dag då registrering enligt 45 § 4 mom har skett, om inte något annat bestäms i lånevillkoren. Denna rätt uppkommer dock senast ett år efter utbytet eller efter att grundfondsandelarna blivit betalda i sin helhet.

4 kap.

Förvaltning

47 §

En sparbanks förvaltning sköts av principaler som företräder deponenterna och eventuella grundfondsandelsägare samt av en styrelse och en verkställande direktör. Banken kan dessutom ha ett förvaltningsråd och fullmäktige.

Styrelsen utses av principalerna och verkställande direktören av styrelsen. Har sparbanken ett förvaltningsråd, utses det av principalerna. Styrelsen samt dess ordförande och vice ordförande och, om så bestäms i stadgarna, verkställande direktören utses av förvaltningsrådet.

Minst hälften av principalerna, av medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen och av fullmäktige samt verkställande direktören skall vara bosatta i Finland och finska medborgare eller medborgare i ett annat nordiskt land, om inte finansministeriet beviljar dispens i fråga om boningsort eller medborgarskap. Den som är omyndig eller i konkurs eller som har meddelats näringsförbud kan inte vara principal eller medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, verkställande direktör eller fullmäktig.

Vad denna lag stadgar om en styrelsemedlem och verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på en suppleant i styrelsen och på vice verkställande direktören.

48 §

En sparbanks principaler väljs på det sätt som bestäms i bankens stadgar, på sparbanksstämman, vid principalernas möte eller genom poströstning.

Deponenter som uppfyller de villkor som enligt 6 § 5 punkten skall bestämmas i stadgarna har alltid rösträtt vid val av principaler. En deponent har en röst.

I bankens stadgar kan grundfondsandelsägarna ges rätt att delta i val av principaler. Om detta sker, har en grundfondsandelsägare en röst, i fall inte rätt till flera röster ges i stadgarna En grundfondsandelsägares röstetal som baserar sig på innehavet av grundfondsandelar får uppgå till högst tio.

Principalerna skall vara minst tolv. En principals mandattid skall bestämmas till högst sex år och ordnas så att högst hälften av principalerna är i tur att avgå samtidigt. En principal får inte vara medlem i bankens förvaltningsråd eller styrelse, verkställande direktör eller fullmäktig i banken.

Flertalet av en banks principaler skall, då de väljs, vara röstberättigade deponenter i banken.

En principal som är i tur att avgå kvarstår i sin syssla tills en ny principal lagligen utsetts i hans ställe. Avgår eller avlider en principal eller förlorar han sin behörighet innan mandattiden har gått ut, skall vid första val av principaler som förrättas därefter utses en ny principal i hans ställe för den återstående mandattiden.

49 §

En sparbanks principaler skall bland sig för ett år i sänder utse en ordförande och minst en vice ordförande. Principalerna skall sammanträda till ordinarie möte minst en gång varje år.

Kallelse till principalernas möte skall sändas tidigast fyra veckor och, om inte längre tid fastställs i stadgarna, senast en vecka före mötet. Om beslutsfattandet i en fråga som skall behandlas vid principalernas möte hänskjuts till fortsatt möte, skall särskild kallelse till det sändas, om mötet hålls efter en längre tid än fyra veckor. Om ett besluts giltighet enligt stadgarna förutsätter att beslutet skall fattas vid två principalmöten, får kallelse till det senare mötet inte sändas förrän det tidigare har hållits. I kallelsen skall nämnas det beslut som fattades vid det tidigare mötet.

Extra principalmöte skall hållas, om principalernas ordförande eller vice ordförande eller bankens styrelse anser det nödvändigt eller bankens revisor eller en tredjedel av principalerna eller ett sådant antal vid val av principaler röstberättigade deponenter som motsvarar minst en tredjedel av antalet principaler eller grundfondsandelsägare som innehar minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar skriftligen hos styrelsen kräver detta för behandling av ett uppgivet ärende. Kallelse till mötet skall sändas inom fjorton dagar från det deponenterna eller grundfondsandelsägarna har framställt sitt krav. Har kallelse inte sänts inom nämnda tid, skall länsstyrelsen på ansökan av en deponent eller grundfondsandelsägare ge sökanden rätt att sammankalla mötet på bankens bekostnad.

Deponenter eller grundfondsandelsägare som avses i 3 mom. har rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling vid principalernas möte, om ett skriftligt krav lämnas till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i kallelsen. 50 §

Principalernas möte är beslutfört då minst en tredjedel av principalerna och åtminstone sex principaler är närvarande.

Som beslut vid principalernas möte gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande har omfattat eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar, om inte kvalificerad majoritet krävs enligt denna lag eller stadgarna. Vid val anses den som får flesta röster ha blivit utsedd. Vid principalernas möte kan dock före valet beslutas att den som får mera än hälften av de avgivna rösterna blir vald. Faller rösterna lika, avgörs valet genom lottning.

En principal får endast personligen utöva sin yttrande- och rösträtt vid principalernas möte.

51 §

En sparbanks principaler skall se till att banken sköts med sakkunskap och omsorg enligt lag och stadgarna. En del av tillsynsuppgifterna kan i enlighet med 53 § överföras på förvaltningsrådet.

Principalerna skall

1) utse och entlediga medlemmarna i förvaltningsrådet eller styrelsen,

2) årligen välja revisorer,

3) fastställa principalernas, förvaltningsrådsmedlemmarnas och styrelsemedlemmarnas samt revisorernas arvoden,

4) fastställa allmänna anvisningar för bankens verksamhet i vittsyftande och principiellt viktiga frågor,

5) fastställa anvisningar för hur förvaltningsrådets, styrelsens och fullmäktiges beslut skall antecknas,

6) på styrelsens framställning besluta om inrättande av en grundfond,

7) på styrelsens framställning besluta om utdelning av vinst på grundfondsandelarna,

8) på styrelsens framställning besluta om grundfondsemission,

9) behandla bankens verksamhetsberättelse, fastställa bankens resultat- och balansräkning samt eventuellt koncernbokslut, och besluta om de åtgärder som vinsten eller förlusten enligt fastställd balansräkning eller, i en moderbank, koncernbalansräkningen ger anledning till,

10) besluta om ansvarsfrihet för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen, fullmäktige och verkställande direktören, samt

11) behandla övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

52 §

I en sparbanks stadgar kan bestämmas att ett förvaltningsråd skall tillsättas. Förvaltningsrådet skall bestå av minst fem medlemmar. Det skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och minst en vice ordförande.

En principal, en styrelsemedlem, verkställande direktören eller fullmäktig får inte höra till förvaltningsrådet. I fråga om förvaltningsrådet och dess medlemmar skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om styrelsen och dess medlemmar.

53 §

Sparbankens förvaltningsråd skall se till att banken sköts med sakkunskap och omsorg enligt lag och bankens stadgar

Förvaltningsrådet skall i synnerhet

1) utse och entlediga styrelsens ordförande och vice ordförande, styrelsemedlemmarna och verkställande direktören samt fastställa deras arvoden och löneförmåner,

2) fastställa anvisningar för hur styrelsens och fullmäktiges beslut skall antecknas,

3) fastställa allmänna anvisningar i frågor som angår bankens verksamhet och som är vittsyftande och principiellt viktiga,

4) genom utsedda inspektörer minst en gång om året låta granska skötseln och förvaltningen av banken,

5) till principalernas ordinarie möte ge utlåtande om bokslutet och koncernbokslutet samt bestyrka dem, och

6) behandla övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

I stadgarna kan dessutom bestämmas att förvaltningsrådet skall fatta beslut i ärenden som gäller en avsevärd utvidgning eller minskning av verksamheten eller en väsentlig förändring av bankens organisation samt att förvaltningsrådet skall utse och entlediga fullmäktige och fastställa deras arvoden och löneförmåner

54 §

En sparbanks styrelse skall bestå av minst tre medlemmar. Mandattiden för en styrelsemedlem kan i stadgarna fastställas till högst tre år. I stadgarna kan bestämmas att verkställande direktören eller någon annan banktjänsteman kan väljas till styrelsemedlem på obestämd tid.

Sparbankens styrelse skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och en vice ordförande, om inte förvaltningsrådet utser dem med stöd av 53 § 2 mom 1 punkten. I stadgarna kan bestämmas att styrelsen kan ha flera vice ordförande.

55 §

Sparbankens styrelse skall leda bankens verksamhet enligt lag och bankens stadgar.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande, om inte något annat bestäms i stadgarna.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar, om inte kvalificerad majoritet krävs enligt stadgarna.

Styrelsen företräder sparbanken.

56 §

En sparbanks principal, en medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, en fullmäktig eller verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan honom och sparbanken. Han får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan sparbanken och tredje man, om han av detta kan förmodas ha en väsentlig fördel som kan stå i strid med sparbankens intresse. Vad som har sägs om avtal skall på motsvarande sätt gälla rättegång eller annan talan.

57 §

En principal, medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, fullmäktig, verkställande direktör eller kontrollant i en sparbank får inte vara principal i en annan inhemsk depositionsbank, medlem eller suppleant i en sådan banks förvaltningsråd, styrelse eller direktion, ej heller fullmäktig, verkställande direktör, kontrollant eller tjänsteman vid denna.

Utan hinder av 1 mom. får en principal, medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, fullmäktig, verkställande direktör eller kontrollant i en sparbank vara medlem i förvaltningsrådet eller direktionen för den affärsbank som är centralpenninginrättning för sparbankerna.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte depositionsbanker som hör till en sparbanks koncern, ej heller depositionsbanker som sparbankernas centralpenninginrättning och sparbankerna äger tillsammans.

58 §

Genom en bestämmelse i stadgarna eller ett beslut av sparbankens styrelse kan uppgifter som enligt bankens stadgar hör till styrelsens befogenheter överföras på bankens fullmäktige. Fullmäktige utses av förvaltningsrådet eller styrelsen. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bankens verksamhet är osedvanliga eller vittsyftande får fullmäktige vidta endast om styrelsen har bemyndigat dem därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att bankens verksamhet orsakas väsentligt men. I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

59 §

På principalernas, förvaltningsrådets, styrelsens och fullmäktiges möten får inte fattas beslut som är ägnade att ge en grundfondsandelsägare eller någon annan obehörig fördel på bankens, en deponents eller en annan grundfondsandelsägares bekostnad.

60 §

Sparbankens verkställande direktör skall sköta bankens löpande förvaltning i enlighet med principalernas, förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bankens verksamhet är osedvanliga eller vittsyftande får verkställande direktören vidta endast om styrelsen har bemyndigat honom därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att bankens verksamhet orsakas väsentligt men. I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

En sparbanks verkställande direktör kan utses till styrelsemedlem eller fullmäktig i banken.

Verkställande direktören har rätt att företräda banken i ett ärende som enligt 1 mom. hör till hans uppgifter.

61 §

En stämning anses ha tillställts en sparbank då den har delgivits en styrelsemedlem eller verkställande direktören.

62 §

En sparbanks firmatecknare och prokurister skall vara bosatta i det land där förrättningsstället finns.

Finansministeriet kan på ansökan av banken medge undantag från 1 mom.

63 §

En sparbank skall i förväg underrätta bankinspektionen om principalernas och förvaltningsrådets möten samt om viktiga ärenden som kommer att behandlas vid dem.

64 §

Har ett beslut av sparbankens principaler inte kommit till i behörig ordning eller strider det annars mot denna lag eller bankens stadgar, kan en grundfondsandelsägare, styrelsen, en styrelsemedlem eller verkställande direktören väcka talan mot banken för att få beslutet förklarat ogiltigt eller ändrat.

Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Har en grundfondsandelsägare som avses i 1 mom. haft godtagbar anledning till dröjsmål och vore det uppenbart oskäligt mot honom att beslutet blev gällande, får talan väckas mom ett år från det beslutet fattades. Om talan inte väcks mom föreskriven tid, skall beslutet anses giltigt.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller dock inte,

1) om beslutet är sådant att principalerna inte enligt lag ens om de är enhälliga kan fatta ett sådant,

2) om enligt lag eller sparbankens stadgar för beslutet krävs samtycke av samtliga grundfondsandelsägare och något sådant inte har givits, eller

3) om kallelse till mötet inte har sänts eller om gällande stadganden eller bestämmelser om möteskallelse väsentligen har överträtts.

En domstols utslag genom vilket principalernas beslut har förklarats ogiltigt eller ändrats är giltigt även i fråga om de grundfondsandelsägare som inte har biträtt talan. Domstolen kan andra principalernas beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet borde ha haft.

5 kap.

Revision och bokslut

65 §

En sparbanks principaler skall årligen för granskning av bankens förvaltning och räkenskaper utse minst tre revisorer och ett behövligt antal revisossuppleanter. I stadgarna kan bestämmas att någon av de egentliga revisorerna och revisorssuppleanterna särskilt skall ha till uppgift att bevaka grundfondsandelsägarnas intressen.

Sparbankens revisorer skall vara bosatta i Finland och finska medborgare om inte finansministeriet medger undantag. Över hälften av bankens revisorer skall dock vara bosatta i Finland och finska medborgare. En revisor skall vara myndig och ha tillräcklig kännedom om redovisning och ekonomiska frågor.

Till revisor kan även utses en revisionssammanslutning som har godkänts av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare. En sammanslutning som utsetts till revisor skall meddela bankens styrelse vem som är huvudansvarig för revisionen Denne skall vara en av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare godkänd revisor.

Överskrider sparbankens balansomslutning en av finansministeriet fastställd gräns, skall minst en revisor vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning

I en sparbank som har en grundfond skall minst en av de revisorer som valts vid principalernas möte vara en revisor eller revisionssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare.

Vad denna lag stadgar om revisorer skall på motsvarande sätt gälla revisorssuppleanter.

66 §

Revisor i en sparbank får inte vara den som är

1) principal i banken medlem i förvaltnings rådet eller styrelsen medlem eller suppleant i direktionen fullmäktig eller verkställande di rektör för banken eller för ett bolag som hör till samma koncern som banken eller som har till uppgift att sköta ett sådant bolags bokföring eller medelsförvaltning eller över vakningen av den,

2) anställd vid banken eller annars intar en underordnad eller beroende ställning i för hållande till banken eller en medlem i dess styrelse eller någon annan i 1 punkten nämnd person eller som är

3) make eller syskon till en i 1 punkten nämnd person eller med honom är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag att den ena ör gift med den andras bror eller syster.

Den som enligt 1 mom inte kan väljas till revisor i en sparbank får inte vara revisor i bankens dotterbolag.

Uppdraget som en sparbanks revisor upphör vid utgången av det ordinarie principalmöte som hålls efter den räkenskapsperiod som skall granskas.

67 §

Bankinspektionen skall för en sparbank förordna, en revision som uppfyller behörighetsvillkoren om

1) stadgandena i 66 § l, 2, 4, 5 eller 6 mom inte har iakttagits,

2) en revisor är jävig enligt 66 § 1 eller 2 mom. och antalet ojäviga revisorer inte är tillräckligt enligt denna lag eller bankens stadgar eller

3) bestämmelsen i stadgarna om revisorernas antal eller behörighet inte har iakttagits.

Innan ett förordnande ges enligt 1 mom. skall bankinspektionen höra sparbankens styrelse. Förordnandet är i kraft tills en ny revisor har utsetts i stället för en revisor som avses i 1 mom.

68 §

En sparbanks revisor skall granska bankens bokslut, bokföring och förvaltning i den omfattning som god revisionssed förutsätter.

Är sparbanken moderbank, skall revisorerna även granska koncernbokslutet samt koncernbolagens inbördes förhållanden i övrigt.

Revisorna skall följa de särskilda anvisningar som principalerna har meddelat, om de inte står i strid med lag, bankens stadgar eller god revisionssed.

När revisionen är slutförd skall revisorna göra en anteckning därom på bokslutet om i vilken hänvisas till revisionsberättelsen. Anser revisorna att resultaträkningen, balansräkningen eller koncernbokslutet inte bör fastställas, skall han även anteckna detta.

69 §

En sparbanks revisorer skall för varje räkenskapsperiod avge en revisinsverättelse till principalerna. Berättelsen skall överlämnas till bankens styrelse senast två veckor före det principalmöte vid vilket bokslutet skall läggas fram.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande av vilket skall framgå om bokslutet har uppgjorts enligt gällande stadganden. Har i bokslutet inte givits sådana upplysningar som enligt lag eller myndigheternas anvisningar eller föreskrifter skall ges i det, skall revisorerna nämna detta och lämna sådana upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Konstateras det vid revisionen att en medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen, verkställande direktören eller en fullmäktig har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet, eller att han annars har brutit mot denna lag eller sparbankens stadgar, skall en anmärkning om detta göras i revisionsberättelsen. Berättelsen skall även innehålla ett uttalande om ansvarsfrihet. Revisorerna har även i övrigt rätt att i sin berättelse lämna sådana upplysningar som de anser att principalerna bor känna till.

Revisionsberättelsen skall alltid innehålla ett uttalande om huruvida resultat- och balansräkningen skall fastställas samt om det förslag till åtgärder beträffande bankens vinst eller förlust som ingår i verksamhetsberättelsen.

I en moderbank skall dessutom en särskild revisionsberättelse anges för koncernen med iakttagande i tillämpliga delar av l-4 mom.

70 §

De anmärkningar som sparbankens revisorer har framställt till styrelsen eller verkställande direktören skall antecknas i ett protokoll eller i någon annan handling som skall överlämnas till styrelsen och förvaras på ett betryggande sätt.

Sparbankens revisor har rätt att närvara vid principalernas möten. Han skall vara närvarande om de frågor som behandlas är av den art att de kräver hans närvaro.

71 §

Till revisor i en sparbanks dotterbolag skall om möjligt utses minst en av moderbankens revisorer.

I dotterbolagets verksamhetsberättelse skall anges moderbankens namn.

72 §

En sparbanks och dess dotterbolags räkenskapsperiod är ett kalenderår, om inte bankinspektionen medger undantag.

73 §

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse samt i en moderbank även koncernbokslut. Koncernbokslutet omfattar koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelsen och verkställande direktören skall datera och underteckna bokslutet. Har en stylelsemedlem eller verkställande direktören framställt avvikande åsikt om bokslutet, skall ett uttalande därom bifogas om han så kräver.

Bokslutet skall uppgöras enligt denna lag, bokföringslagen (655/73) och bankinspektionens föreskrifter.

74 §

Sparbankens eget kapital skall i balansräkningen uppdelas i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet omfattar grundkapital, grundfond, reservfond och uppskrivningsfond. Andra fonder utgör fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder upptas som ett särskilt tillägg under fritt eget kapital, och räkenskapsperiodens förlust och förlust trån tidigare räkenskapsperioder som ett avdrag under detta.

75 §

Sparbanken skall till bankinspektionen och sparbanksinspektionen sända kopior av bankens bokslut, av protokollen över principalernas och förvaltningsrådets möten, av revisionsberättelsen samt av de handlingar om bankens skötsel och revision som revisorerna har lämnat till bankens styrelse.

76 §

Ingår i sparbankens balansräkning fordringar hos eller skulder till ett bolag som hör till sparbankens koncern eller har banken ställt borgen, panter eller andra därmed jämförbara säkerheter för ett sådant bolags förbindelser, skall deras sammanlagda belopp anges särskilt i en bilaga till balansräkningen. Angående de aktier som sparbanken äger skall i bankens resultat- eller balansräkning eller i en bilaga till dem lämnas de uppgifter som bankinspektionen bestämmer.

6 kap.

Fusion och inlösen av grundfondsbevis och aktier i dotterbolag

77 §

En sparbank kan ingå ett avtal om fusion med en annan sparbank så att den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder övergår till den övertagande sparbanken utan likvidation.

Om två eller flera sparbanker fusioneras genom att en ny sparbank bildas, till vilken deras tillgångar och skulder övergår, skall de överlåtande bankernas principaler samtidigt godkänna den övertagande bankens stadgar samt utse principaler, revisorer och revisorssuppleanter för den övertagande banken. Samtidigt skall även beslutas hur den övertagande bankens eventuella förvaltningsråd, styrelsemedlemmar och eventuella suppleanter skall utses.

78 §

Beslut om fusion av sparbanker skall fattas enligt 12 §.

För fusion av en sparbank med en annan sparbank eller för sådan fusion av två eller flera sparbanker att en ny sparbank bildas skall tillstånd sökas hos finansministeriet. Tillståndet motsvarar den koncession som avses i 4 § lagen om depositionsbankernas verksamhet.

Finansministeriet har rätt att i varje särskilt fall utfärda föreskrifter om förfarandet vid fusionen.

Bankerna skall anmäla finansministeriets tillstånd och att en ny sparbank bildats till handelsregistret mom fyra månader från det tillståndet beviljades. Om anmälan inte har gjorts mom denna tid eller om registrering har vägrats, har fusionen förfallit.

En sparbank får endast fusioneras med en annan sparbank.

79 §

Har någon av de överlåtande sparbankerna en grundfond, skall följande handlingar hållas tillgängliga för grundfondsandelsägarna på sparbankens huvudkontor minst en vecka före det principalmöte som behandlar frågan om fusion och utan dröjsmål sandas till de grundfondsandelsägare som begär det samt läggas fram vid principalernas möte:

1) en redogörelse för det fusionsvederlag som skall betalas till grundfondsandelsägarna och för de grunder enligt vilka det skall fördelas mellan grundfondsandelsägarna i den överlåtande banken samt för andra omständigheter som kan vara av betydelse då ett godkännande av fusionsavtalet övervägs,

2) för vardera banken de handlingar som nämns i 28 §, samt

3) den övertagande bankens stadgar och förslag till sådana ändringar av dem som följer av fusionen

Skall den övertagande banken utge egna grundfondsbevis som vederlag till grundfondsandelsägarna, skall i tillämpliga delar iakttas vad 3 kap. stadgar om ökning av grundfonden, om inte något annat följer av detta kapitel.

80 §

En grundfondsandelsägare i den överlåtande sparbanken, som skriftligen före det principalmöte som har beslutat om fusionen hos banken har anmält att han motsätter sig fusionsbeslutet, har rätt att mom en månad efter beslutet skriftligen hos styrelsen kräva att banken löser in hans grundfondsbevis till gängse pris. En tvist om lösningsrätt eller lösenbeloppets storlek skall avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemannaförfarande (46/28).

Sparbanken svarar för kostnaderna för skiljemannaförfarandet. Skiljemännen kan dock av särskilda skäl ålägga grundfondsandelsägaren att helt eller delvis ersätta banken för dess kostnader.

Skiljemannen skall meddela parterna när och var skiljedomen avkunnas. Uteblir en part, skall skiljedomen utan dröjsmål sandas till honom i ett rekommenderat brev Den part som är missnöjd med skiljedomen kan hänskjuta saken till domstol. Stämning skall delges motparten mom två månader från det skiljedomen avkunnades. Om ändring inte söks i skiljedomen, skall 3 kap. 16 § utsökningslagen iakttas när domen verkställs. Om skiljemannaförfarandet gäller i övrigt lagen om skiljemannaförfarande.

För betalning av lösen kan bankens reservfond och andra för ändamålet avsedda fonder användas.

81 §

Äger en sparbank samtliga aktier i ett aktiebolag, kan bankens styrelse och bolagets styrelse ingå avtal om att bolaget skall fusioneras med banken. Tillstånd till avtalet skall sökas hos finansministeriet. Ministeriet har rätt att i varje särskilt fall meddela föreskrifter om förfarandet vid fusionen. Sparbanken skall mom fyra månader från det avtalet godkändes anmäla detta till handelsregistret. Stadgandena i 14 kap. 7 § 1 mom. lagen om aktiebolag (734/78) skall i tillämpliga delar iakttas i fråga om det upplösta aktiebolaget. Bolaget anses upplöst då domstolens tillståndsbeslut har registrerats.

82 §

Om en sparbank ensam eller tillsammans med sina dotterbolag äger mer än nio tiondedelar av aktierna i ett dotterbolag och om röstetalet för dessa aktier överstiger nio tiondedelar av det sammanlagda röstetalet för dotterbolagets aktier, har moderbanken rätt att av detta dotterbolags övriga aktieägare lösa in de återstående aktierna till gängse pris. Den vars aktier kan lösas in har rätt att kräva att moderbanken löser in dem.

Om avgörande av en tvist som beror på det i 1 mom. nämnda inlösningsförfarandet samt om ansvaret för kostnaderna för det och hur de skall ersättas gäller 80 §. Likaså skall iakttas stadgandet i 80 § 4 mom.

83 §

Den som äger ett grundfondsbevis eller en aktie som skall lösas in skall mot lösenbeloppet överlämna grundfondsbeviset eller aktiebrevet till sparbanken mom en månad från det överenskommelse nåddes om lösenbeloppet eller från det beslutet om lösenbeloppet vann laga kraft. Försummas detta, skall banken i enlighet med lagen om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31) utan dröjsmål deponera lösenbeloppet hos överexekutor utan förbehåll om rätt att återfå beloppet. Är lösningsrätten inte tvistig eller har beslutet om den vunnit laga kraft utan att överenskommelse om lösenbeloppet samtidigt har nåtts eller beloppet bestämts, har banken rätt att få ut grundfondsbeviset eller aktiebrevet genom att ställa en av skiljemannen godkänd säkerhet för lösenbeloppet Den som äger grundfondsbeviset eller aktien har då rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det säkerheten ställdes till dess lösenbeloppet slutligt har fastställts.

Banken betraktas såsom ägare till grundfondsbeviset eller aktien då deponering eller ställande av säkerhet som avses ovan har skett Innehavaren av grundfondsbeviset eller aktiebrevet har endast rätt till lösenbeloppet jämte ränta då han överlämnar grundfondsbeviset eller aktiebrevet, som skall vara försett med behörig anteckning om överlåtelsen.

Har grundfondsbeviset eller aktiebrevet inte överlämnats inom ett år från det banken enligt 2 mom blev ägare till grundfondsbeviset eller aktien, får ett nytt grundfondsbevis över grundfondsandelen eller ett nytt aktiebrev över aktien ges ut till banken. I grundfondsbeviset eller aktiebrevet skall antecknas att det har utfärdats i stället för ett tidigare grundfondsbevis eller aktiebrev. Överlämnas det tidigare utfärdade grundfondsbeviset eller aktiebrevet efter detta till banken, skall det makuleras.

7 kap

Sparbanksinspektionen

84 §

För tillsyn över sparbankernas och deras dotterbolags verksamhet tillsätter sparbankernas centralorganisation en sparbanksinspektion.

Bankinspektionen leder och övervakar sparbanksinspektionens verksamhet.

Sparbanksinspektionen skall till bankinspektionen lämna alla de uppgifter och utredningar som bankinspektionen kräver och som är nödvändiga för tillsynen över sparbankernas verksamhet.

85 §

Sparbanksinspektionen består av inspektionsdirektör för sparbankerna och så många sparbanksinspektörer som skötseln av sparbanksinspektionens uppgifter kräver.

Inspektionsdirektören för sparbankerna, inspektörerna och sparbanksinspektionens övriga personal anställs av sparbankernas centralorganisation. Beslutet om val av inspektionsdirektör och inspektör skall underställas bankinspektionen

86 §

Angående sparbanksinspektionens och dess företrädares rättigheter och jäv gäller i tillämpliga delar vad lagen om bankinspektionen (1273/90) stadgar om bankinspektionen och dess företrädare.

87 §

Inspektionsdirektören skall underrätta bankinspektionen, och övriga tjänstemän sparbanksinspektionen om kredit som de har upptagit i en sparbank och om borgen som banken har ställt för dem.

88 §

Sparbanksinspektionen skall utan dröjsmål underställa bankinspektionen sitt beslut, om den sparbank som ärendet gäller så kräver.

89 §

Inspektionsdirektören, sparbanksinspektörerna och andra tjänstemän vid sparbanksinspektionen är skyldiga att hålla hemligt vad de i sin syssla har fått veta om sparbankens, ett dotterbolags, en kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs eller yrkeshemlighet.

I 1 mom. avsedda uppgifter får lämnas endast till åklagar och polismyndigheten för utredande av ett brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana Uppgifter om en sparbanks eller ett dotterbolags affärsangelägenheter och ekonomiska ställning far dessutom lämnas till sparbankernas säkerhetsfond, sparbankernas ömsesidiga försäkringsbolag och sparbankernas centralorganisation eller centralpenninginrättning.

Om en och samma gäldenär har betydande skulder eller ansvarsförbindelser i olika sparbanker eller deras dotterbolag eller om det annars finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar sparbankerna eller deras dotterbolag skada, får sparbanksinspektionen underrätta bankerna om detta.

90 §

För täckande av sparbanksinspektionens kostnader skall varje sparbank årligen betala en avgift som sparbankernas centralorganisation bestämmer på de grunder som bankinspektionen fastställer för den. Tillämpningen av avgiftsgrunderna skall underställas bankinspektionen för beslut, om den sparbank som saken gäller kräver det.

91 §

Närmare stadganden om sparbanksinspektionen utfärdas vid behov genom förordning.

8 kap.

Avbrytande av verksamheten, likvidation och upplösning

92 §

Konstaterar en sparbanks styrelse att bankens tillgångar på grund av förluster har nedgått så att åtminstone hälften av det bundna egna kapitalet har gått förlorad, och motsvarar inte beloppet av bankens eget kapital i 23 § lagen om depositionsbankernas verksamhet, eller kan banken inte fullgöra sina förbindelser, skall styrelsen utan dröjsmål göra upp bokslut och lämna det till revisorerna och bankinspektionen för granskning Revisorerna skall utan dröjsmål till styrelsen avse ett skriftligt utlåtande om granskningen av räkenskaperna.

Har styrelsen inte gjort upp bokslut i en situation som avses i 1 mom., skall bankinspektionen uppmana styrelsen att utan dröjsmål göra detta. Följer inte styrelsen uppmaningen, skall bankinspektionen låta göra upp bokslutet och lämna det till revisorerna för granskning.

Vid uträkning av det belopp av det bundna egna kapitalet som avses i 1 mom läggs till det en post som närmare förklaras i en bilaga till balansräkningen och som visar den ökning av tillgångsposternas sammanlagda värde som skulle följa, om dessa poster uppskattades till det sannolika överlåtelsepriset med avdrag för de särskilda kostnader som en överlåtelse med för. Anläggningstillgångar vars värde fortlöpande minskar skall dock upptas till ett belopp som motsvarar anskaffningsutgiften minskad med nödvändiga avskrivningar, om detta be lopp är högre än överlåtelsepriset.

93 §

Konstaterar revisorerna, sparbanksinspektionen eller bankinspektionen att minst hälften av sparbankens bundna egna kapital har gått förlorad, och motsvarar inte bankens eget kapital vad som stadgas i 23 § lagen om depositionsbankernas verksamhet, och kan bankens fortsatta verksamhet inte tryggas med understöd eller understödslån ur sparbankernas säkerhetsfond eller på något annat av bankinspektionen godkänt sätt, eller att banken inte kan fullgöra sina förbindelser, skall bankens styrelse utan dröjsmål underrätta finansministeriet och sparbankernas säkerhetsfond om detta.

I en situation som avses i 1 mom. kan finansministeriet bestämma att mottagande av depositioner på räkningar som erbjuds allmänheten och avbetalning av medel som finns på dem och av bankens övriga förbindelser helt eller delvis skall avbrytas för högst fyra månader. Vad som har sägs gäller inte arvoden för bankens skötsel eller betalning av direkta utgifter för tryggande av bankens tillgodohavanden och övriga tillgångar.

Har sparbankens fortsatta verksamhet kunnat tryggas på ett sätt som avses i 1 mom., skall banken skyndsamt vidta åtgärder för att öka sitt bundna egna kapital så att förlusten blir täckt inom fem år efter det bokslut där förlusten konstaterades, om inte finansministeriet av särskilda skäl beviljar uppskov för högst två år.

94 §

Har sparbankens verksamhet avbrutits på det sätt som avses i 93 § 2 mom., skall principalerna sammankallas inom en månad från det beslutet tillkännagavs för att besluta om bankens fortsatta verksamhet.

95 §

Har en sparbanks verksamhet avbrutits på grund av förluster och avses den bli återupptagen, skall styrelsen för principalerna lägga fram ett förslag om en ökning av det bundna egna kapitalet om anskaffande av säkerhet för att tacka det bristande beloppet i det bundna egna kapitalet, om en nedsättning av grundkapitalet eller grundfonden eller om fusion av banken med en annan sparbank.

Om sparbankens verksamhet avbrutits på grund av betalningssvångheter, skall styrelsen för principalerna lägga fram ett förslag om tryggande av bankens likviditet.

Styrelsens förslag enligt 1 eller 2 mom., skall underställas bankinspektionen för godkännande Bankinspektionen skall begära utlåtande om förslaget av sparbankernas säkerhetsfond.

96 §

Sparbankens styrelse skall hos finansministeriet anhålla om återkallande av beslutet om avbrytande av bankens verksamhet, om principalerna, sedan bankens verksamhet avbrutits på grund av förluster,

1) godkänner förslaget om anskaffande av tillskottskapital för täckande av det bristande beloppet i det bundna egna kapitalet och konstaterar att tillskottsbeloppet till det bundna egna kapitalet i sin helhet har blivit tecknat, samt beslutar att tillskottsbeloppet till det bundna egna kapitalet skall inbetalas inom tre månader från principalernas beslut,

2) konstaterar att en av bankinspektioner godkänd säkerhet för det bristande beloppet det bundna egna kapitalet har anskaffats,

3) konstaterar att det bristande beloppet det bundna egna kapitalet har inbetalts, eller

4) beslutar om en nedsättning av grundkapitalet eller grundfonden för att omedelbart tacka den förlust som balansräkningen utvisar

Det skall även förfaras i enlighet med 1 mom., om principalernas, i det fall att spar bankens verksamhet har avbrutits på grund av betalningssvångheter, godkänner styrelsens förslag om tryggande av bankens likviditet.

97 §

En sparbank får inte dela ut vinst på grund fondsandelarna förrän bankens bundna egna kapital har ökats med ett belopp som motsvarar det i 96 § 1 mom. 1 punkten nämnda tillskottsbeloppet jämte en av bankinspektionen godkänd ränta.

Försatts sparbanken i likvidation eller kon kurs innan det i 1 mom. nämnda tillskottsbe loppet till det bundna egna kapitalet har blivit täckt på det sätt som avses i 1 mom., skall tillskottsbeloppet till det egna kapitalet betalas av bankens medel innan något ur grundfonden betalas ut till grundfondsandelsägarna.

98 §

En sparbanks styrelse skall utan dröjsmål sammankalla principalerna för att besluta om att banken skall träda i likvidation, om inte inom den tid som utsatts med stod av 93 § 2 mom.,

1) bankens verksamhet har kunnat tryggas enligt 93 § 1 mom.,

2) beslut om anskaffande av tillskottskapital för täckande av det bristande beloppet i det bundna egna kapitalet har fattats,

3) säkerhet enligt 95 § har anskaffats,

4) beslut om nedsättning av grundkapitalet eller grundfonden har fattats,

5) beslut om fusion av banken med en annan sparbank har fattats, eller

6) principalerna har godkänt förslaget om tryggande av bankens likviditet

Det förfarande som namns i 1 mom skall även tillämpas om det tilläggsbelopp till det bundna egna kapitalet som avses i 95 § inte har inbetalts inom den tid som anges i 96 § 1 mom 1 punkten

99 §

Har en sparbanks koncession återkallats, skall bankens styrelse utan dröjsmål stänga banken samt sammankalla principalerna för att besluta om banken skall träda i likvidation eller fusioneras med en annan sparbank

100 §

Under den tid då en sparbanks verksamhet är avbruten eller banken hålls stängd får banken inte sökas för en skuld eller annan förbindelse, dess egendom utmätas, tas i beslag eller ställas under försäljnings och skingringsförbud eller banken försättas i konkurs eller träda i likvidation. Under denna tid får inte heller pant som banken lämnat förvandlas i pengar.

Skall en borgenär enligt lag, för att bevara sin rätt, inom viss tid väcka talan eller vidta någon annan åtgärd, och utgör avbrytandet av sparbankens verksamhet eller dess stängning hinder för detta, skall rätten anses bevarad om åtgärden vidtas inom sextio dagar efter det beslutet om avbrytande av verksamheten har återkallats eller banken på nytt inlett sin verksamhet.

101 §

Finansministeriet har rätt att meddela föreskrifter om en sparbanks skötsel under den tid då bankens verksamhet är avbruten eller banken hålls stängd.

102 §

Beslut om att en sparbank skall träda i likvidation fattas vid principalernas möte.

Finansministeriet skall på framställning av bankinspektionen bestämma att en sparbank skall stängas och fatta beslut om att banken skall träda i likvidation, om

1) sparbankens styrelse inte har fullgjort sin skyldighet enligt 93, 94, 97 eller 98 §,

2) banken har inlett sin verksamhet innan den i 7 § nämnda inbetalningen av grundkapitalet har skett, eller

3) principalerna inte i de fall som avses i 98 och 99 §§ har fattat beslut som anges i dessa lagrum.

103 §

Har principalerna beslutat att sparbanken skall träda i likvidation, skall du utse minst två likvidatorer för att verkställa likvidationen. Av likvidatorerna skall minst en företräda bankens borgenärer. Meddelande om val av likvidatorer skall utan dröjsmål lämnas till bankinspektionen, som på framställning av sparbanksinspektionen utser ytterligare en likvidator.

Principalerna kan av särskilda skäl besluta uppskjuta valet av likvidatorer till fortsatt möte, som utan särskild kallelse skall hallas inom två veckor.

Har likvidatorer inte utsetts inom två veckor efter beslutet om att sparbanken skall träda i likvidation, skall finansministeriet förordna likvidatorerna.

104 §

Ett beslut eller förordnande som har meddelats med stöd av 92, 93 eller 101-103 § kan verkställas trots att ändring har sökts om inte besvärsmyndieheten bestämmer något annat.

105 §

I samband med valet av likvidatorer skall sparbankens principaler utse en eller flera revisorer att granska bankens förvaltning och räkenskaper under likvidationen. Har finansministeriet förordnat likvidatorern i skall dessa omedelbart sammankalla principalerna till möte för att utse revisorer Kan ett sådant möte inte hållas, skall likvidatorerna befara att finansministeriet förordnar revisorerna.

Vad denna lag stadgar om revisorer skall i tillämpliga delar även gälla likvidationsrevisorerna.

106 §

Har en sparbank trätt i likvidation skall styrelsen utan dröjsmål göra upp bokslut för den tid för vilken bokslut inte tidigare har förelagts principalernas sammanträde för fastställelse samt överlämna bokslutet till likvidatorerna. Bokslutet skall av dessa utan dröjsmål tillställas likvidationsrevisorerna som inom två månader skall avge en berättelse om grannskningen av förvaltningen och räkenskaperna. Bokslutet och revisionsberättelsen skall inom en månad efter det revisionsberättelsen blivit färdig föreläggas principalerna, som skall behandla frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid som bokslutet avser.

Omfattar den tid som avses i 1 mom. även föregående räkenskapsperiod, skall ett särskilt bokslut göras upp för denna och i ett moderbolag även koncernbokslut.

107 §

Likvidatorerna skall utan dröjsmål till handelsregistret anmäla att sparbanken trätt i likvidation, att likvidatorer utsetts samt om tecknande av bankens firma under likvidationen.

Har finansministeriet beslutat att en sparbank skall träda i likvidation eller förordnat likvidatorer, skall ministeriet meddela handelsregistret sitt beslut.

108 §

Till firman för en sparbank i likvidation skall fogas orden "i likvidation".

Om någon ensam eller tillsammans med någon annan tecknar en sparbanks firma efter det banken har trätt i likvidation utan att iaktta vad som sägs i 1 mom., svarar han för den skada som den uppkomna förbindelsen orsakar. Sådant ansvar föreligger dock inte, om det av handlingen framgår att banken är i likvidation eller om den till vilken förbindelsen har givits visste att banken var i likvidation.

109 §

Likvidatorerna skall sköta sparbankens angelägenheter under likvidationen. Angående likvidatorernas behörighet, rättigheter, skyldigheter och skadeståndsplikt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om medlemmarna av bankens förvaltningsråd och styrelse, om inte annat stadgas i denna lag.

Beslut om likvidatorernas arvode fattas vid principalernas möte.

110 §

Likvidatorerna skall genast inställa mottagandet av depositioner av allmänheten samt andra utbetalningar än sådana som orsakas av bankens skötsel.

111 §

Likvidatorerna skall söka offentlig stämning på sparbankens borgenärer.

Likvidatorerna har rätt att vid behov sammankalla sparbankens borgenärer. Angående ordningen för kallelsen gäller vad som stadgas om sammankallande av borgenärerna i en konkurs.

112 §

Likvidatorerna skall förvandla sparbanken" egendom i pengar så snart detta kan ske utan att uppenbar skada vållas.

113 §

Likvidatorerna skall inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsperiod överlämna ett bokslut till likvidationsrevisorerna. Om uppgörande av bokslutet gäller 92 § 3 mom Bokslutet skall undertecknas av samtliga likvidatorer.

Har likvidationsförfarandet inte slutfört inom tre år efter det likvidationen inleddes skall likvidatorerna i samband med det bokslut som avses i 1 mom. uppge orsakerna till dröjs målet.

Vad denna lag stadgar om koncernbokslut och vinstfördelning gäller inte bokslut under en likvidation.

114 §

Likvidationsrevisorerna skall inom en månad efter det bokslutet har överlämnats till dem till likvidatorerna avge en berättelse om granskningen av förvaltningen och räkenskaperna.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål publicera bokslutet och revisionsberättelsen i Officiells tidningen, hålla dem tillgängliga för grundfondsandelsägarna och borgenärerna samt lägga fram dem vid principalernas möte.

115 §

Principalerna kan skilja en vid deras möte utsedd likvidator från hans uppdrag och utse någon annan i hans ställe. Samma rätt har finansministeriet och bankinspektionen, om de har förordnat likvidatorerna.

116 §

Sedan likvidationsförfarandet inletts får sparbankens borgenärer inte vidta tvångsåtgärder för att indriva sin fordran. Förfarandet utgör dock inte något hinder för indrivning av en fordran med panträtt- eller motsvarande förmånsrätt.

Då likvidationsförfarandet inletts har en gäldenär inte rätt att till kvittning använda en fordran som han har förvärvat efter det finansministeriet har bestämt att bankens verksamhet skall avbrytas eller banken stängas eller återkallat bankens koncession.

117 §

Likvidatorerna skall sammankalla principalerna för att besluta om sparbankens fortsatta verksamhet, om orsaken till att banken har trätt i likvidation inte längre föreligger eller om bankens ställning har förbättrats under likvidationen, och om bankinspektionen har konstaterat att banken uppfyller de krav som i lag ställs på bankverksamheten. Om principalernas sammanträde, sedan revisorerna och sparbankernas säkerhetsfond har givit sitt utlåtande om bankens ställning, förordar att verksamheten återupptas, skall likvidatorerna hos finansministeriet ansöka om att likvidationen skall upphöra.

118 §

En sparbank får inte försättas i konkurs förrän det genom likvidationsförfarande har konstaterats att bankens skulder överstiger tillgångarna.

Överstiger bankens skulder tillgångarna enligt 1 mom., skall likvidatorerna avträda bankens egendom till konkurs.

119 §

Har beslut om att verksamheten vid en sparbank i likvidation skall återupptas inte kommit till stånd enligt 117 § och har inte heller bankens egendom avträtts till konkurs skall, sedan bankens skulder betalts eller de medel som behövs för betalning av dem avskilts och bankens övriga förbindelser fullgjorts, först grundfonden och därefter det med återbetalningsforbehåll insamlade grundkapitalet enligt 143 §, betalas tillbaka.

Återstår härefter tillgångar, skall överskottet överföras till sparbankernas säkerhetsfond för att användas för sparfrämjande på det sätt som finansministeriet bestämmer.

120 §

Efter fullgjort uppdrag skall likvidatorerna till likvidationsrevisorerna avge en slutredovisning, till vilken skall fogas en berättelse om deras förvaltning räknat från likvidationens början, en redogörelse för utskiftningen av egendomen eller användningen av den för ett visst ändamål samt räkenskapsunderlaget för hela likvidationstiden.

Likvidationsrevisorerna skall inom tre månader efter det slutredovisningen överlämnades till dem avge en berättelse till likvidatorerna med anledning av slutredovisningen. Likvidatorerna skall utan dröjsmål lägga fram slutredovisningen och revisionsberättelsen vid principalernas möte och även i övrigt handla så som nämns i 114 § 2 mom.

121 §

Har beslut inte fattats om att sparbankens verksamhet skall återupptas, anses banken vara upplöst då slutredovisningen har lagts fram vid principalernas möte. Likvidatorerna skall underrätta finansministeriet och handelsregistret om saken.

122 §

Yppar sig nya tillgångar efter att en sparbank har upplösts eller väcks talan mot banken eller behövs annars likvidationsåtgarder, skall likvidationen fortgå. Likvidatorerna skall utan dröjsmål anmäla detta till finansministeriet och handelsregistret. Kallelse till principalernas första möte efter att likvidationen har återupptagits skall ske i enlighet med bankens stadgar.

123 §

Den som är missnöjd med likvidatorernas slutredovisning får klandra den vid underrätten på sparbankens hemort. Klandertalan skall väckas inom tre månader efter att den slutredovisning som avses i 120 § lades fram vid principalernas möte.

124 §

Har en sparbanks egendom avträtts till konkurs, är den som har medel på en depositionsräkning i banken berättigad att få betalning för sin fordran av konkursboets tillgångar trots att fordringen inte har bevakats i konkursen.

125 §

Återstår det tillgångar ännu efter ett slutfört konkursförfarande, skall det förfaras så som nämns i 119 §.

126 §

Beslut om att en sparbank skall upplösas av någon annan orsak än förluster eller betalningssvårigheter som avses i 92 § 1 mom. skall fattas i den ordning som nämns i 12 §. Finansministeriet skall på förhand underrättas om saken och har rätt att meddela närmare före skrifter om hur det skall förfaras vid upplösning av sparbanken.

9 kap.

Skadeståndsskyldighet

127 §

En sparbanks stiftare, en medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen, verkställande direktören eller en fullmäktig är skyldig att ersatta en skada som de i sin syssla uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat banken.

Den som nämns i 1 mom. är skyldig att ersätta en skada som han i sin syssla uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat en grundfondsandelsägare eller någon annan genom att överträda denna lag, lagen om depositionsbankernas verksamhet eller någon annan författning som gäller sparbankernas verksamhet, eller sparbankens stadgar.

128 §

En sparbanks revisor eller en av förvaltningsrådet eller styrelsen utsedd inspektör är skadeståndsskyldig enligt de grunder som stadgas i 127 § 1 mom. och ansvarig för en skada som han själv eller hans medhjälpare uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar denne och den som är huvudansvarig för revisionen för en skada som avses i 1 mom.

129 §

En principal är skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträdelse av någon i 127 § 2 mom. nämnd författning eller stadgarna uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har vållat sparbanken, en grundfondsandelsägare eller någon annan.

130 §

Angående jämkning av skadeståndet samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller i 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

131 §

Om väckande av skadeståndstalan för en sparbank med stod av 127-129 § beslutar principalerna. Styrelsen har dessutom rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.

Beslut av principalerna om att ansvarsfrihet skall beviljas eller att talan inte skall väckas utgör inget hinder för sparbanken att väcka talan, om det i bokslutet eller revisionsberättelsen eller annars till principalernas möte inte har lämnats i väsentlig grad riktiga och full ständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Försätts en sparbank i konkurs på ansökan som har gjorts inom två år från det att principalerna fattat beslut om att ansvarsfrihet skall beviljas eller att talan inte skall väckas, får konkursboet föra talan utan hinder av detta beslut.

132 §

Har principalerna beviljat ansvarsfrihet eller annars fattat beslut om att skadeståndstalan inte skall väckas, men har minst en tiondedel av principalerna röstat mot beslutet, kan talan väckas utan hinder av i 131 § 1 och 2 mom.

Talan kan väckas av minst tre principaler som har röstat mot beslutet eller av grund fondsandelsägare som innehar minst en tionde del av samtliga grundfondsandelar. Avstår någon principal eller grundfondsandelsägare från sin talan sedan den har väckts, kan övriga som har väckt talan likväl fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från principalernas beslut som avses i 1 mom.

De principaler eller grundfondsandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av sparbanken få ersättning för kostnaderna i den mån de kan täckas med medel som banken har vunnit genom rättegången.

133 §

Talan för en sparbank enligt 127-129 § som inte grundar sig på en straffbar gärning kan inte väckas mot

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från det beslutet om sparbankens bildande fattades på den konstituerande stämman,

2) någon annan som nämns i 127 § 1 mom. eller 129 § sedan tre år har förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan, eller

3) den som namns i 128 § sedan tre år har förflutit efter att den revisionsberättelse eller det utlåtande eller intyg som ligger till grund för talan lades fram.

Har tiden för väckande av talan för en sparbank gått ut, kan inte i 131 § 3 mom. nämnd talan väckas sedan en månad har förflutit från konkursbevakningen.

134 §

Bankinspektionen och sparbanksinspektionen har rätt att väcka skadeståndstalan för en sparbank mot en person eller sammanslutning som avses i 127-129 §§, om det anses att deponenternas eller grundfondsandelsägarnas intresse kräver det.

10 kap.

Straffstadganden

135 §

Den som bryter mot

1) stadgandena om tystnadsplikt i 89 § eller

2) de stadganden i denna lag som gäller uppgörande av bokslut, koncernbokslut eller revisionsberättelse eller avgivande av slutredovisning över en sparbanks likvidation,

skall för sparbanksbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag.

136 §

Den som

1) gör sig skyldig till grov försummelse av vad som stadgas i 92-99 §§,

2) i strid med 97 § delar ut vinstmedel,

3) i strid med 18 § utger grundfondsbevis eller optionsbevis eller vid utgivande av grundfondsbevis, interimsbevis, grundfondsemissionsbevis eller optionsbevis handlar i strid med denna lag,

4) försummar att föra grundfondsandelsbok eller förteckning över grundfondsandelsägarna eller att hålla dem tillgängliga, eller

5) i strid med 20 § 3 mom. tar emot grundfondsandelar som pant,

skall för sparbanksförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag.

11 kap.

Särskilda stadganden

137 §

En sparbank får inte ta emot depositioner av eller ta upp kredit hos en annan sparbank.

138 §

Har en sparbank inte något förvaltningsråd, får banken endast inom de gränser som sparbanksinspektionen bestämmel eller med dess särskilda tillstånd bevilja kredit eller borgen för vilken en styrelsemedlem eller fullmäktig eller verkställande direktören i banken svarar eller av vars beviljande en sådan person har väsentlig ekonomisk fördel. Stadgandet gäller inte lån som banken har beviljat av medel som staten har anvisat för ett visst ändamål.

139 §

En sparbank får av de kreditförlustreserveringar som ingår i bokslutet för den räkenskapsperiod som upphör omedelbart innan denna lag träder i kraft till reservfonden överföra ett belopp som utgör högst 90 procent av det sammanlagda beloppet av kreditförlustreserveringen för ovan nämnda räkenskapsperiod och tidigare gjorda kreditförlustreserveringar.

Med avvikelse från vad som annars stadgas i lagen får det belopp som har överförts till reservfonden i enlighet med 1 mom. endast användas för täckande av bankens förluster i den mån den vinst som framgår av den fastställda balansräkningen och annat fritt eget kapital inte förslår därtill.

12 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

140 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, och genom den upphävs lagen den 29 augusti 1969 om sparbanker (541/69) jämte senare ändringar.

141 §

En sparbank skall inom två år från ikraftträdandet söka fastställelse av ombildandet av den grundfond som avses i den upphävda lagen om sparbanker till ett grundkapital samt av övriga ändringar i stadgarna som enligt denna lag är nödvändiga, om inte finansministeriet på ansökan beviljar längre tid.

142 §

En sparbank får öka grundkapitalet enligt 13 § genom överföringar från reservfonden under de två första åren efter ikrafträdandet högst med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av reservfondens hela belopp vid den tidpunkt då lagen träder i kraft.

143 §

Vad 41 § 1 mom. stadgat om återbetalning av grundkapitalel utgör inte något hinder för en återbetalning enligt bankens stadgar till stiftarna av den grundfond som med återbetalningsfölbehåll har inbetalts till en sparbank som har bildats enligt lagen om sparbanker.

Regeringens proposition 242/89
Bankutsk bet 8/90
Stora utsk bet 182/90 och 182 a/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.