1252/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 72 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 72 § 1 mom. 4 punkten, och

ändras 72 § 1 mom. 3 punkten samt 2-4 mom.,

av dessa lagrum 72 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 november 1986 (823/86), 3 mom. sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (70/83) och 4 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1974 (1024/74) som följer:

72 §

Vid verkställandet av beskattningen skall vederbörande, innan andra än naturliga avdrag och räntor på gäld samt index- och kursförluster avdrages, för envar inkomstkälla och förmögenhetsgrupp:


3) om skattedeklaration inte har avgivits eller om deklarationen inte ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen och, sedan den skattskyldige såvitt möjligt har getts tillfälle att lämna utredning, likaså om det visar sig att den av honom uppgivna inkomsten, jämförd med andra på samma område och under liknande förhållanden verksamma skattskyldigas årsinkomst, uppenbart är alltför liten och den skattskyldige inte ens på uppmaning kan visa giltiga skäl till den låga årsinkomsten, verkställa beskattningen enligt uppskattning (beskattning enligt uppskattning).

Om den på ovan angivet sätt fastställda beskattningsbara inkomsten av en inkomstkälla, som omfattar eller som under skatteåret har omfattat en eller flera fastigheter, blivit så liten att den med beaktande av fastigheternas art och omfång inte kan godkännas som grund för kommunalskatten, eller om ingen sådan inkomst finns, skall det skäliga belopp, på grund av vilket beskattning skall ske, prövas vid verkställandet av kommunalbeskattningen (beskattning enligt prövning). Vid prövning av det belopp som skall utgöra grunden för beskattningen skall sättet för nyttjandet av fastigheterna, beskaffenheten och avkastningsförmågan i övrigt samt alla övriga omständigheter som kan påverka bedömningen av saken undersökas. Innan beskattning enligt prövning verkställs skall den skattskyldige ges tillfälle att lämna utredning, om inte denne i sin skattedeklaration uppgett att han inte behöver höras med anledning av beskattning enligt prövning.

Beskattning enligt prövning tillämpas dock inte på inkomst av

1) gårdsbruksfastighet,

2) fastighet som ingår i förvärvskälla för rörelse eller yrke som drivs av en fysisk person, ett inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig eller ett inhemskt öppet bolag eller kommanditbolag i vilket endast fysiska personer eller dödsbon har varit bolagsmän under skatteåret,

3) annan fastighet som ingår i förvärvskälla för rörelse och som inte avses i 2 punkten under de fem första skatteåren räknat efter det rörelsen grundades, om den inte kan anses ha grundats för fortsättande av en tidigare rörelses verksamhet,

4) fastighet som används såsom bostad eller för fritidsvistelse för den skattskyldige eller hans familj eller för delägare i ett dödsbo eller en sammanslutning eller dennes familj,

5) bostadsfastighet, som ägs av bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, i 25 § lagen om bostadsaktiebolag (30/26) nämnt aktiebolag eller annat motsvarande samfund, eller med stöd av lagen om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49) eller lagarna om bostadsproduktion (488/53 och 247/66) finansierad hyreshusfastighet, om minst 80 procent av lägenheternas areal används för bostadsändamål,

6) fastighet på vilken har börjat uppföras byggnad som kommer att användas för ett i 4 och 5 punkten nämnt bostadsändamål.

En lägenhet anses ha använts för bostadsändamål, om den huvudsakligen är i sådan användning. Är fastigheten endast delvis i sådan användning som avses i 3 mom. 4 punkten eller, om det är fråga om en fastighet som ägs av ett i 5 punkten avsett bostadssamfund då under 80 procent av lägenheternas areal används för bostadsändamål, tillämpas beskattning enligt prövning inte på inkomsten av en sådan fastighet till den del fastigheten används för ett ovan nämnt bostadsändamål. Beskattning enligt prövning tillämpas inte heller på inkomst av fastighet till den del en i 3 mom. 6 punkten nämnd byggnad, efter att ha blivit färdig, kommer att användas för ovan nämnt bostadsändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. Beskattning enligt prövning kan dock tillämpas på inkomst av rörelse som erhållits före den 1 januari 1991. Såsom inkomst som erhållits före den 1 januari 1991 betraktas den relativa andel av redovisningsperiodens resultat som motsvarar den del av redovisningsperioden som har förflutit före den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 223/90
Statsutsk. bet. 72/90
Stora utsk. bet. 233/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.