1239/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om avgifter för stämningsdelgivning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 och 7 §§ lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För nedan nämnda åtgärder av en stämningsman som tjänstgör vid domstol, magistrat, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland eller polisen, eller av en tjänsteman eller funktionär som enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om stämningsmän (505/86) har rätt att verkställa delgivning, uppbärs avgifter till staten enligt denna förordning.

2 §

För stämningsdelgivning uppbärs 100 mark i delgivningsavgift. För delgivningsförsök uppbärs en lika stor avgift.

Återtas ett delgivningsuppdrag eller återgår det på grund av att adressuppgifterna eller handlingarna är bristfälliga eller av någon annan orsak, innan stämningsmannen har vidtagit åtgärder för att anträffa den som delgivningen avser, uppbärs i avgift för de åtgärder som har vidtagits i ärendet 30 mark.

För en kopia som behövs för delgivningen uppbärs 5 mark per sida och för bestyrkande av de behövliga handlingarna 15 mark per ärende. När handlingarna sänds med posten uppbärs inte särskilt post- och expeditionsavgifter.

3 §

Avgiften skall betalas inom två veckor från det delgivningsbeviset eller handlingarna togs emot. Efter förfallodagen uppbärs utöver de i 2 § nämnda avgifterna en dröjsmålsavgift om 30 mark, utom då det finns särskilda skäl att inte uppbära den.

4 §

Avgifter enligt denna förordning får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

5 §

Statens myndigheter är befriade från avgifter enligt denna förordning. Hos statens affärsverk och affärsdrivande statliga ämbetsverk och inrättningar uppbärs avgifter.

6 §

Justitieministeriet och inrikesministeriet meddelar inom sina förvaltningsområden närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 mars 1985 om avgifter för stämningsdelgivning (268/85) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.