1223/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om riksrätten

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom. lagen den 25 november 1922 om riksrätten (273/22),

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 oktober 1955 (421/55), som följer:

1 §

Riksrätten handlägger åtal som väcks mot en medlem av statsrådet, mot justitiekanslern, justitiekanslersadjointen eller justitiekanslersadjointens suppleant, mot riksdagens justitieombudsman, biträdande justitieombudsman eller biträdande justitieombudsmannens suppleant eller mot presidenten i eller en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen för lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen.


2 §

När åtal väcks vid riksrätten enligt 47, 49 eller 59 § regeringsformen skall justitiekanslern, riksdagens justitieombudsman eller den som republikens president eller riksdagen har utsett att föra åtalet, hos riksrättens ordförande anhålla om att den som skall åtalas skall kallas att svara i saken. Ordföranden skall därefter se till att riksrätten sammanträder för att handlägga målet i laga ordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 72/90
Grundlagutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 179/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.