1222/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen angående rätt för riksdagen att granska lagenligheten av medlemmarnas av statsrådet och justitiekanslerns ämbetsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i lagen den 25 november 1922 angående rätt för riksdagen att granska lagenligheten av medlemmarnas av statsrådet och justitiekanslerns ämbetsåtgärder (274/22) lagens rubrik samt 1 § och 2 § 4 mom. som följer:

Lag

om rätt för riksdagen att granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justitiekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans ämbetsåtgärder

1 §

Riksdagen har rätt att enligt denna lag granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justitiekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans liksom även justitiekanslersadjointens och biträdande justitieombudsmannens och deras suppleanters ämbetsåtgärder samt fatta de beslut som granskningen ger anledning till.

Vad 2 § 1-3 mom. och 3-7 §§ stadgar om medlem av statsrådet och justitiekanslern gäller på motsvarande sätt riksdagens justitieombudsman liksom även justitiekanslersadjointen och biträdande justitieombudsmannen samt deras suppleanter.

2 §

Likaså skall utan överläggning i ärendet till grundlagsutskottet hänskjutas en anmälan till riksdagen av justitiekanslern enligt 47 § regeringsformen och av justitieombudsmannen enligt 49 § regeringsformen om att statsrådet eller någon av dess medlemmar har förfarit lagstridigt i ämbetets utövning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 72/90
Grundlagutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 179/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.