1199/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt

Statsrådet har på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde med stöd av 19 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, 20 § 4 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och 15 § 4 mom. lagen om fuktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner, sådana dessa lagrum lyder i lagar av den 27 juni 1986 (491-493/86), samt 13 § 4 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, sådant det lyder i lag av den 11 december 1987 (1001/87), beslutat följande:

1 §

De maximibelopp om 56 000 mark och 220 mark som i 19 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, 20 § 4 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och 13 § 4 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal stadgas för plikt och som justerats genom statsrådets beslut av den 23 december 1987 och 24 mars 1988 (1206/87 och 266/88) justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 67 000 och 270 mark.

De maximibelopp om 11 000 mark och 110 mark som i 15 § 4 mom. lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner stadgas för plikt och som justerats genom statsrådets beslut av den 23 december 1987 (1206/87) justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 13 000 och 130 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 20 december 1990

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.