1194/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom., 26 §, 30 § 1 och 3 mom., 32 § och 35 § 4 mom. lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) samt

fogas till 22 § ett nytt 2 mom. och till 35 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

16 §
Fullt utbildningsstöd

Grundstödets fulla belopp är lika stort som den grunddagpenning som avses i 22 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består av en grunddel och en förtjänstdel enligt vad 21 § 1 mom. och 23 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om dagpenning avvägd enligt förtjänsten.


22 §
Beslut

I ärenden som gäller ersättning för uppehälle skall dock ett skriftligt beslut meddelas endast om sökanden kräver det. Kravet skall framföras muntligen eller skriftligen hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller arbetslöshetskassan inom sju dagar efter att den som saken gäller fått meddelande om avgörandet vid äventyr att avgörandet blir bestående.

26 §
Indrivning av utbildningsstöd och specialstöd i vissa fall

Om en studerande har fått utbildningsstöd eller specialstöd för den tid för vilken han retroaktivt har beviljats dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) eller pension som avses i 45 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, får folkpensionsanstaltens lokalbyrå och arbetslöshetskassan från den pension eller dagpenning som betalas retroaktivt innehålla det belopp som för denna tid har betalts utan grund. Om återkrav av utbildningsstöd gäller dessutom 45 § 2, 3 och 5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

30 §
Finansieringen av de studiesociala förmånerna

Grundstöd, barnförhöjningar, förtjänststödets grunddel och statsandel för förtjänstdelen samt specialstöd och ersättningar för uppehälle betalas av statsmedel, med budgetanslag under huvudtiteln arbetsministeriets förvaltningsområde. Om finansieringen av förtjänststödets förtjänstdel stadgas i lagen om arbetslöshetskassor.


De utgifter för förvaltningen som folkpensionsanstalten åsamkas av den verksamhet som avses i denna lag skall hänföras till dess förvaltningskostnader. Statsandelen för de förvaltningsutgifter som arbetslöshetskassan åsamkas utgör 0,35 procent av de studiesociala förmåner som kassan har betalt under det senaste kalenderåret. Centralkassan för arbetslöshetskassorna betalar som stödavgift för förvaltningsutgifterna ett lika stort belopp till arbetslöshetskassan som staten betalar som andel för förvaltningsutgifterna.

32 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Om inte något annat följer av denna lag, skall på utbildnings- och specialstöd samt på ersättning för underhåll dessutom tillämpas vad 28 § 6 mom., 29 § 1 mom., 32, 36, 36 a och 39 §§, 42 § 2-5 mom. samt 43, 43 a, 43 b och 46 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning och utkomstskydd. Vad 43 § stadgar om social- och hälsovårdsministeriet gäller också arbetsministeriet.

35 §
Ikraftträdande

Om någon när lagen träder i kraft får utbildnings-, tilläggs- eller specialstöd enligt en tidigare lag, skall till honom så länge utbildningen pågår betalas utbildnings- och specialstöd enligt denna lag till minst samma belopp som de tidigare förmånernas.

På utbildning som 1991 anskaffas hos Nordkalottens utbildningsstiftelse tillämpas inte 1, 2 och 4 kap.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 174/90
Socialutsk. bet. 42/90
Stora utsk. bet. 212/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.