1192/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 4 § 1 mom., underrubriken före 14 § och 14 § 1 mom. samt 30 § 3 mom. 2 punkten och 6 mom., sådana de lyder i lag av den 22 december 1989 (1255/89), och

fogas till lagen en ny 23 g § som följer:

2 kap.

Förmåner

4 §

En försäkrad har rätt att vid sjukdom få ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård och dagpenning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom samt vid havandeskap och barnsbörd ersättning för nödvändiga kostnader. Den försäkrade har även rätt att vid havandeskap och barnsbörd få moderskapspenning och, enligt vad som stadgas nedan, för vård av barn eller adoptivbarn föräldrapenning och faderskapspenning samt för deltagande i vård och rehabilitering av ett sjukt barn specialvårdspenning. Den försäkrade har dessutom rätt att på grund av risk för fostrets utveckling eller havandeskapet få särskild moderskapspenning.


Dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, särskild moderskapspenning samt specialvårdspenning
14 §

I ersättning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom betalas dagpenning samt vid havandeskap och barnsbörd moderskapspenning och för vård av barn eller adoptivbarn faderskaps- och föräldrapenning, på grund av risk för fostrets utveckling eller havandeskapet särskild moderskapspenning samt för deltagande i vård och rehabilitering av ett sjukt barn specialvårdspenning.


23 g §

Till en försäkrad som är havande betalas särskild moderskapspenning, om ett kemiskt ämne, strålning eller en smittsam sjukdom, som har samband med hennes arbete eller förhållandena på hennes arbetsplats, bedöms medföra risk för fostrets utveckling eller havandeskapet. Förmånen förutsätter att för den försäkrade inte kan ordnas annat arbete på det sätt som avses i 32 § 2 mom. lagen om arbetsavtal (320/70) och att hon av den orsaken måste vara borta från arbetet. Förmånen förutsätter även att den försäkrade inte har något annat förvärvsarbete eller utför eget arbete som avses i 15 § 2 mom., frånsett arbete som hon utför i sitt hushåll. Särskild moderskapspenning betalas på motsvarande sätt även till den som har sådant arbete som avses i 15 § 2 mom. Särskild moderskapspenning betalas högst tills rätten till moderskapspenning uppkommer enligt 23 § 1 mom. Om havandeskapet avbryts innan moderskapspenningsperioden börjar, betalas särskild moderskapspenning tills avbrottet sker.

Vad 22 § 1 och 3 mom., 23 § 7 mom. och 28 § stadgar om moderskapspenning tillämpas även på särskild moderskapspenning. I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om moderskapspenning.

Genom förordning stadgas vad som avses med kemiska ämnen, strålning och smittsamma sjukdomar som nämns i 1 mom. samt vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om särskild moderskapspenning. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar på framställning av medicinalstyrelsen närmare föreskrifter om omständigheter som medför ovan nämnda risk samt om bedömning av den risk som nämns i 1 mom.

30 §

Förmåner enligt denna lag skall sökas som följer:


2) särskild moderskapspenning inom sex månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få den samt moderskaps- och föräldrapenning senast två månader före den beräknade tiden för barnsbörden,


Har beviljad dagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, särskild moderskapspenning eller specialvårdspenning inte lyfts inom sex månader efter att den har stått att lyfta för den försäkrade, eller har beviljad ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inte lyfts inom sex månader efter att den beviljades, är rätten till förmånen förverkad, om det inte av någon särskild orsak prövas skäligt att besluta något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 207/90
Socialutsk. bet. 29/90
Stora utsk. bet. 122/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.