1190/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) rubriken för 34 §, 34 § 4 mom., 34 h § och 37 § 4 mom.,

sådana de lyder, rubriken för 34 § i lag av den 11 januari 1985 (30/85), 34 § 4 mom. ändrat genom sistnämnda lag och lag av den 16 juli 1990 (640/90), 34 h § i lag av den 31 mars 1988 (284/88) och 37 § 4 mom. i nämnda lag av den 11 januari 1985, samt

fogas till 32 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 34 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 11 januari 1985 och den 16 juli 1990, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. samt det ändrade 4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

C. Arbetsgivares övriga skyldigheter
32 §
Skydd i arbete

En arbetstagare som är havande skall, om ett kemiskt ämne, strålning eller en smittsam sjukdom, som har samband med hennes arbete eller förhållandena på hennes arbetsplats, bedöms medföra risk för fostrets utveckling eller havandeskapet, i mån av möjlighet förflyttas till andra uppgifter som lämpar sig för henne med beaktande av hennes yrkeskunskap och erfarenhet till dess moderskapsledigheten börjar, om den omständighet som medför risken inte har kunnat avlägsnas från arbetet eller förhållandena på arbetsplatsen.


34 §
Särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

En arbetstagare som är havande har rätt att få den tid för vilken hon har rätt till särskild moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen som särskild moderskapsledighet.


Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för tiden för särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet. Är en arbetstagare till följd av sjukdom i samband med havandeskap eller barnsbörd förhindrad att utföra sitt arbete under annan tid än tiden för moderskaps- eller föräldraledigheten, har hon rätt till lön för sjukdomstid enligt 28 §.

34 h §
Arbetstagares rätt att återgå till tidigare arbete

En arbetstagare som återvänder från särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller från vårdledighet eller tillfällig eller partiell vårdledighet har rätt att återgå till sitt tidigare arbete eller därmed jämförbart arbete.

37 §
Avtal som gäller tills vidare

En arbetstagares arbetsavtal får inte sägas upp av arbetsgivaren på grund av havandeskap. Säger arbetsgivaren upp arbetsavtalet för en arbetstagare som är havande, anses uppsägningen vara föranledd av havandeskapet, om arbetsgivaren inte påvisar någon annan grund. Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran visa att hon är havande. Arbetsgivaren får inte säga upp arbetstagarens arbetsavtal under särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet, ej heller, sedan han fått kännedom om arbetstagarens havandeskap eller om att arbetstagaren utnyttjar sin ovan nämnda rätt, så att avtalet upphör då nämnda ledighet börjar eller medan den varar. Annan överenskommelse är ogiltig.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 207/90
Socialutsk. bet. 29/90
Stora utsk. bet. 122/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.