1187/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75), sådant det lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87), som följer:

6 §

Till boendeutgifterna för ett hushåll i en ägarbostad räknas det vederlag som betalas till bostadsaktiebolag eller motsvarande samfund samt särskilt betalda uppvärmningskostnader och vattenavgifter eller utgifter för fastighetens skötsel. Till boendeutgifterna räknas även årliga räntor på personliga lån för anskaffande och grundförbättring av bostaden, om lånet har beviljats av en inrättning som står under offentlig tillsyn och som bedriver kreditverksamhet eller av staten, en kommun eller en församling, samt annuiteter och andelen av sådan fast ränta som har fastställts före annuiteten för lån som beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66) inom de gränser som fastställs genom beslut av statsrådet. Av de årliga låneräntorna, beräknade på det lånekapital som återstår vid en av statsrådet bestämd tidpunkt, enligt högst det räntebelopp som allmänt uppbärs för långfristiga lån, betraktas såsom boendeutgifter en andel som statsrådet bestämmer med beaktande av rätten att dra av räntor vid beskattningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 263/90
Andra lagutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 225/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.