1178/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av elförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i elförordningen av den 14 december 1979 (925/79) 31 § 3 mom.,

ändras 1 § 1 punkten, 29 §, 30 § 1 mom. och 31 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §

Såsom i 2 § ellagen (319/79) avsett elverk anses icke:

1) elproducent, vars kraftverks generatorer har en märkeffekt av sammanlagt högst 2 megawatt och som levererar av den själv producerad elektricitet, förutom för egen konsumtion, till högst ett elverk;


8 §

Företag eller anstalter som inte levererar elektricitet direkt till allmänt bruk kan beviljas tillstånd av ministeriet, även om de i 1 mom. nämnda personerna inte är anställda i huvudsyssla hos sökanden, om det med hänsyn till elverksdriftens art och omfattning kan påvisas att kontrollen av och säkerheten vid den elverksdrift som avses i ansökan är tillräcklig.


29 §

Elinspektionscentralen sköter i den utsträckning som ministeriet bestämmer besiktning av elanläggningar som skall tas i bruk, om inte något annat stadgas i 30 §.

30 §

Elverket som levererar elektricitet direkt till allmänt bruk sköter under övervakning av Elinspektionscentralen besiktningen av elanläggningar som byggs på dess distributionsområde och betjänar en fastighets interna elförsörjning, eller någon annan till sin art och omfattning därmed jämförbar elanläggning med en märkspänning av högst 1 000 volt och en därtill eventuellt hörande transformator med en märkspänning av högst 20 kilovolt, om inte ministeriet särskilt har bestämt att elanläggningen skall besiktigas av Elinspektionscentralen.


31 §

En elanläggning skall, om något annat inte sägs nedan i denna paragraf, innan den tas i bruk anmälas till den som utför besiktningen av anläggningen. Anmälningen skall göras vid en tidpunkt som ministeriet bestämmer och på det sätt som Elinspektionscentralen föreskriver.Denna förordning träder i kraft den 28 december 1990.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.