1167/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 26 §, 92 § 4 mom. och 98 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 § i lag av den 25 mars 1955 (135/55), 92 § 4 mom. i lag av den 23 december 1988 (1196/88) och 98 a § i lag av den 11 augusti 1978 (620/78), samt

fogas till 30 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom lagar av den 5 november 1954, den 29 augusti 1975, den 7 juni 1978 och den 9 februari 1990 (402/54, 694/75, 416/78 och 165/90) en ny 8 punkt, till paragrafen sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lagar och lag av den 26 maj 1978 (393/78), ett nytt 5 mom., till lagen en ny 57 b §, till lagen en ny 89 § i stället för den 89 § som har upphävts genom lag av den 15 augusti 1980 (608/80) och till lagen en ny 97 c § som följer:

26 §

Överlåtelsehandling beträffande arrendetomt med därtill hörande byggnader i en stad skall, då överlåtelsen av arrenderätten anmäls hos den kommunala myndigheten, förses med stämpel till det belopp som gäller i fråga om stämpelskatt för köpebrev som angår fastighet. Därvid skall även i tillämpliga delar iakttas 17 och 20-25 §§ samt 30 § 1 mom. 1, 5 och 8 punkten och 5 mom.

30 §

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


8) då en förvärvare, som i sin ägo anskaffat en fastighet och minst hälften av ett bostadshus vilket finns eller uppförs på den och som innan överlåtelsehandlingen undertecknas har fyllt 18 men inte 40 år, använder eller börjar använda huset som egen stadigvarande bostad och inte före förvärvet av detta bostadshus i sin ägo haft minst hälften av ett bostadshus eller de aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet.


Den befrielse från stämpelskatt som avses i 1 mom. 8 punkten beviljas endast till den del fastigheten och bostadshuset på den används som egen stadigvarande bostad. Till ett bostadshus hänförs även andra lokaliteter som ansluter sig till boendet. Med byggnad jämställs en byggnadsplats till den del dess areal är högst 10 000 kvadratmeter eller inom ett planlagt område av högst den storlek som gäller för en tomt eller byggnadsplats enligt planen. Förvärvaren skall när han söker lagfart lämna in behövlig utredning och ett utlåtande av skattebyrån i sin hemkommun om förutsättningarna för skattefrihet. Om förvärvarna är flera, är endast den andel av överlåtelsepriset som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren enligt 1 mom. 8 punkten befriad från stämpelskatt.

57 b §

För överlåtelse av aktier eller andelar som medför rätt till besittning av en bostadslägenhet skall inte betalas stämpelskatt, om

1) förvärvaren som egen stadigvarande bostad använder eller börjar använda en lägenhet i fråga om vilken han förvärvat minst hälften av de aktier eller andelar som ger rätt till besittning därav,

2) förvärvaren inte tidigare i sin ägo haft minst hälften av ett bostadshus eller de aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet och om

3) förvärvaren har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Är förvärvarna flera, är endast den andel av överlåtelsepriset som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren enligt 1 mom. befriad från stämpelskatt.

Befrielse från stämpelskatt beviljas endast i den mån bostaden används som stadigvarande egen bostad.

Om förutsättningarna för skattefrihet skall på en blankett som fastställts av skattestyrelsen och inom den tid som anges i 87 § 1 mom. lämnas uppgifter till skattebyrån i förvärvarens hemkommun.

89 §

Har för en överlåtelse i de fall som avses i 30 § 1 mom. 8 punkten och 57 b § inte betalts stämpelskatt på grund av att förvärvaren har lämnat felaktiga uppgifter, debiterar länsskatteverket den obetalda stämpelskatten jämte skattetillägg. I skattetillägg skall betalas en procent för varje kalendermånad, räknat från den dag då skatten senast borde ha betalts till utgången av månaden före förfallodagen. Obetald stämpelskatt skall, om förvärvaren uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat felaktiga uppgifter, höjas med högst 50 procent. På förhöjningen påförs inte något skattetillägg.

92 §

Besvär över skyldighet att betala stämpelskatt och över skattens belopp kan även anföras för att bevaka statens intresse. Statens talan förs härvid av skattestyrelsen. I de fall som nämns i 62 § 2 mom., 74 § 4 mom., 81 § 1 mom., 87 § 3 mom. samt 89 och 94-98 §§ och som skall avgöras av länsskatteverket förs statens talan likväl av beskattningsombudet vid länsskattenämnden.

97 c §

Om de villkor för skattefrihet som avses i 30 § 1 mom. 8 punkten och 5 mom. eller i 57 b § uppfylls först sedan stämpelskatten har betalts, återbär länsskatteverket på ansökan stämpelskatten. Av denna återbärs dock högst det belopp som skulle ha betalts för överlåtelsen, om skatten hade erlagts inom den tid som anges i 16 eller 55 §.

98 a §

Ändring i länsskatteverkets beslut som avses i 94-98 §§ söks hos länsrätten. Över länsrättens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från delfåendet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas på de överlåtelser av fast egendom eller arrendetomt i stad jämte byggnader samt på de överlåtelser av bostadsaktier och bostadsandelar som sker den 1 november 1990 eller senare. Stämpelskatt som har betalts innan lagen har trätt i kraft för överlåtelser som skett mellan den 1 november 1990 och ikraftträdelsedagen återbärs på ansökan som inges till länsskatteverket.

Åren 1990-1995 anses de villkor i fråga om tidigare ägande som avses i 30 § 1 mom. 8 punkten och 5 mom. samt i 57 b § vara uppfyllda, om förvärvaren inte det år då egendomen förvärvades eller de fem föregående åren har ägt minst hälften av ett bostadshus eller minst hälften av de aktier eller andelar som medför rätt till besittning av en bostadslägenhet. Från och med 1996 anses villkoren vara uppfyllda, om förvärvaren inte efter 1989 har ägt minst hälften av bostadshuset, aktierna eller andelarna.

Stadgandet i 98 a § tillämpas även på sådana i 94-98 §§ angivna besvär över länsskatteverkets beslut som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 243/90
Statsutsk. bet. 73/90
Stora utsk. bet. 234/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.